SFS 2019:355 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Du är här: Start / Straffrätt / Narkotikastrafflag (1968:64) / SFS 2019:355 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
SFS2019-355.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § narkotikastrafflagen (1968:64)
ska ha följande lydelse.

7 §2 Angående beslag av egendom, som kan antas vara förverkad enligt
6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande av-
vikelser.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alko-

hol m.m. ska tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av narkotika,
narkotikaprekursorer eller egendom som avses i 6 § fjärde stycket denna lag.
Tiden för att anmäla missnöje ska dock räknas från dagen för förordnandet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-
mare föreskrifter om förfarandet med narkotika och narkotikaprekursorer
som tagits i beslag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 2006:46.

SFS

2019:355

Publicerad
den

4 juni 2019

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.