SFS 1999:43 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Du är här: Start / Straffrätt / Narkotikastrafflag (1968:64) / SFS 1999:43 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
990043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64);

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § narkotikastrafflagen (1968:64)

skall ha följande lydelse.

8 §

2

Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor

med beroendeframkallande egenskaper eller

euforiserande effekter

eller va-

ror som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper

eller ef-

fekter

och som

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överens-

kommelse som Sverige har biträtt, eller

2. av regeringen har förklarats vara att anse

som

narkotika enligt lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.

2

Senaste lydelse 1992:861.

SFS 1999:43

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.