SFS 2005:290 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Du är här: Start / Straffrätt / Narkotikastrafflag (1968:64) / SFS 2005:290 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
050290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 och 7 §§ narkotikastrafflagen

(1968:64) skall ha följande lydelse.

6 §

2 Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag skall förkla-

ras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för narkotikan får
dess värde förklaras förverkat. �ven utbyte av sådant brott skall förklaras
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har
tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller
värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får

förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det an-
nars finns särskilda skäl. Detsamma gäller

1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt

denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett
straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling, samt

2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna

lag.

I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde för-

klaras förverkat.

Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprut-

ning i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt ägnade att an-
vändas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, hos någon som
har begått brott enligt denna lag eller i ett utrymme som disponeras av ho-
nom eller i förbindelse med narkotika som har varit föremål för brott enligt
denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör, förklaras förverkade, om
det inte är uppenbart oskäligt.

7 §

3 Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad enligt

6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande avvi-
kelser.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alko-

holhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då beslag har
skett av narkotika eller egendom som avses i 6 § fjärde stycket denna lag.

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

2 Senaste lydelse 1983:363.

3 Senaste lydelse 1994:1419.

SFS 2005:290

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:290

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-
mare föreskrifter om förfarandet med narkotika som tagits i beslag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.