SFS 1973:605

730605.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:605

om ändring i skattebrottslagen (1971: 69);

utkom ftto tryckot

given Stockholms slott den 5 juni 1973.

26 juni 1973

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna, att 1 § skattebrottslagen (1971: 69) skall
ha nedan angivna lydelse.

1185

1 Prop. 1973: 94, SkU 41, rskr 254.
75-SFS 1973

¬

background image

SFS 1973:605

1 §2 Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. förordningen (1908:128) angående bevillningsavgifter för sär­

skilda förmåner och rättigheter, förordningen (1927: 321) om skatt vid

utskiftning av aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928: 370),

förordningen (1933: 395) om ersättningsskatt, förordningen (1941: 416)

om arvsskatt och gåvoskatt, förordningen (1946: 324) om skogsvårds­

avgift, förordningen (1947: 576) om statlig inkomstskatt, förordningen
(1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt, förordningen (1958: 295) om

sjömansskatt, förordningen (1970: 99) om investeringsavgift för vissa

byggnadsarbeten,

2. förordningen (1941:251) om särskild varuskatt, förordningen

(1943:477) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om

försäljningsskatt, förordningen (1953:396) om accis å fettemulsion

m. m., förordningen (1953: 397) a ngående avgift för fettvaror som an­

vändas för framställning av fettemulsion m. m., förordningen (1956:
545) angående omsättningsskatt å motorfordon i vissa fall, förordning­
en (1957:262) om allmän energiskatt, förordningen (1960: 253) om

tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker, förordningen
(1960: 258) om utjämningsskatt å vissa varor, förordningen (1961: 372)

om bensinskatt, förordningen (1961: 394) o m tobaksskatt, förordningen
(1961: 653) om brännoljeskatt, stämpelskatteförordningen (1964: 308),

förordningen (1964: 352) om gasolskatt, förordningen (1966: 21) om

särskild skatt på motorbränslen, förordningen (1968: 430) om mervärde­
skatt, förordningen (1971: 170) om annonsskatt, förordningen (1972:

266) om skatt på annonser och reklam, förordningen (1972: 820) om
skatt på spel, förordningen (1973: 37) om avgift på vissa dryckesför­

packningar, vägtrafikskatteförordningen (1973:601), förordningen
(1973: 602) om särskild vägtrafikskatt,

3. lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring i vad avser obligatorisk

försäkring, lagen (1955: 469) angående omreglering av vissa ersät tningar
enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i
arbete m. m., förordningen (1960: 77) angående byggnadsforskningsav­
gift, lagen (1961: 300) om redareavgift för sjöfolks pensionering, lage n

(1962: 381) om allmän försäkring, lagen (1962: 398) om finansiering av

folkpensioneringen, förordningen (1968:419) om allmän arbetsgivar­

avgift, lagen (1970: 742) om lönegarantiavgift, lagen (1971: 282) om
arbetarskyddsavgift.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkomman­

de skatt som avses i uppbör dsförordningen (1953: 272).

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbä res

i den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i Icraft den 1 januari 1974.

Det aUa som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. TiU ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bek räfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

1186

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

2 S enaste lydelse 1973: 38.

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.