SFS 1977:307

770307.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:307

Utkom från t rycket

den ljuni 1977

Lag
OHHl äEdrieg i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 12 maj 19 77.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 1 § skattebr ottslagen (1971:69)

skall ha nedan angivna lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om s katt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­

lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), förordningen (1933:395)

om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt,
lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö­
mansskatt, förordningen (1970:99) om investeringsavgift för vissa bygg­

nadsarbeten,

2. lagen (1941:251) om särskild varuskatt, förordningen (1943:477) om

skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om försäljningsskatt, för­
ordningen (1953: 396) om accis å fettemulsion m. m., lagen (1953:397) om
avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m.,
lagen (1956:545) om omsättningsskatt på motorfordon, lagen (1957:262)

om allmän energiskatt, lagen (1960: 253) om tillverkning och beskattning

av malt- och läskedrycker, lagen (1960: 258) om utjämningsskatt på vissa

varor, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961: 394) om tobaksskatt,

förordningen

(1961:653)

om

brännoljeskatt,

stämpelskattelagen

(1964:308), förordningen (1964:352) om gasolskatt, förordningen

(1966:21) om särskild skatt på motorbränslen, lagen (1968:430) om mer­

värdeskatt, förordningen (1971:170) om an nonsskatt, lagen (1972:266) om

skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen

(1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen
(1973:601), lagen (1973:602) om särskild vägtrafikskatt, lagen (1973:1216)

om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter, bilskrotningslagen

(1975: 343), lagen (1977: 306) om dryckesskatt,

3. lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring i vad avser obligatorisk

försäkring, lagen (1955:469) angående omreglering av vissa ersättningar

enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om f örsäkring för olycksfall i arbet e

m. m., lagen (1960:77) om byggnadsforskningsavgift, lagen (1961: 300) om

redareavgift för sjöfolks pensionering, lagen (1962: 381) om allmän försäk­
ring, lagen (1962:398) om finansiering av folkpensioneringen, lagen
(1968:419) om allmän arbetsgivaravgift, lagen (1970:742) om lönegaranti­

avgift, lagen (1971:282) om arbetarskyddsavgift, lagen (1975:358) om

vuxenutbildningsavgift, lagen (1975:335) om arbetsgivaravgift till arbet s­
marknadsutbildningen.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbördslagen (1953: 272).

792

' Prop. 1976/77:108, SkU 40, rskr 231 .

Senaste lydelse 1975:1180.

¬

background image

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres i

SFS 1977:307

den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift, skatte­

tillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Hans R. Fridolin

(Budgetdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.