SFS 1978:145

780145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:145

om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

den 18 april 1978

utfärdad den 13 april 1978.

Enligt ri ksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skatte brottslagen (1971:69)

skall ha nedan angivna lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om sk att eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

' Prop. 1977/78:98, SkU 45, rskr 222.

2 Senaste lydelse 1978:74.

215

¬

background image

SFS 1978:145

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­
lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928: 370), förordningen (1933: 395)

om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt,
lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö­
mansskatt, förordningen (1970:99) om investeringsavgift för vissa bygg­
nadsarbeten, lagen (1977: 322) om investeringsavgift för vissa byggnadsar­
beten,

2. lagen (1941:251) om särskild varuskatt, förordningen (1943:477) om

skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om försäljningsskatt, för­
ordningen (1953: 396) om accis å fettemulsion m. m., lagen (1953: 397) om
avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m..

lagen (1956:545) om omsättningsskatt på motorfordon, lagen (1957:262)
om allmän energiskatt, lagen (1960:253) om tillverkning och beskattning
av malt- och läskedrycker, lagen (1960:258) om utjämningsskatt på vissa

varor, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt,

förordningen

(1961:653)

om

brännoljeskatt,

stämpelskattelagen

(1964:308), förordningen (1%4:352) om gasolskatt, förordningen
(1966:21) om särskild skatt på motorbränslen, lagen (1968:430) om mer­

värdeskatt, förordningen (1971:170) om annonsskatt, lagen (1972:266) om

skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen
(1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen
(1973: 601), lagen (1973: 602) om särskild vägtrafikskatt, lagen (1973:1216)

om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter, bilskrotningslagen

(1975: 343), lagen (1977: 306) om dryckesskatt, lagen (1978: 69) om försälj­

ningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor,

3. lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring i vad avser obligatorisk

försäkring, lagen (1955:469) angående omreglering av vissa ersättningar
enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i ar bete

m.m., lagen (1960:77) om byggnadsforskningsavgift, lagen (1961:300) om

redareavgift för sjöfolks pensionering, lagen (1962: 381) om allmän försäk­

ring, lagen (1962:398) om finansiering

av folkpensioneringen, lagen

(1968:419) om allmän arbetsgivaravgift, lagen (1970:742) om lönegaranti­
avgift, lagen (1971:282) om arbetarskyddsavgift, lagen (1975: 358) om vux­

enutbildningsavgift, lagen (1975: 335) om arbetsgivaravgift till arbetsmark­

nadsutbildningen.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i up pbördslagen (1953:272),

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres i

den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift, skatte­
tillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kra ft den I m aj 1978.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

216

Hans R. Fridolin

(Budget departementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.