SFS 1978:74

780074.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:74

Utkom från trycket

den 21 mars 1978

108

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69);

utfärdad den 23 februari 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skatteb rottslagen (1971:69)

skall ha nedan angivna lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om sk att eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­

lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), förordningen (1933:395)

om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt,
lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö­

mansskatt, förordningen (1970:99) om investeringsavgift för vissa bygg­

nadsarbeten, lagen (1977: 322) om investeringsavgift for vissa byggnadsar­

beten,

2. lagen (1941:251) om särs kild varuskatt, förordningen (1943:477) om

skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om försäljningsskatt, för­
ordningen (1953: 396) om ac cis å fettemulsion m. m., lagen (1953:3 97) om

avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m.,

lagen (1956:545) om omsättningsskatt på motorfordon, lagen (1957:262)
om allmän energiskatt, lagen (1960:253) om tillverkning och beskattning

av malt- och läskedrycker, lagen (1960:258) om utjämningsskatt på vissa

varor, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaks­

skatt, förordningen (1961:653) om brännoljeskatt, stämpelskattelagen

(1964:308), förordningen (1964:352) om gasolskatt, förordningen

(1966:21) om särskild skatt på motorbränslen, lagen (1968:430) om mer­
värdeskatt, förordningen (1971:170) om annonsskatt, lagen (1972:266) o m

skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen

(1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen

(1973:601), lagen (1973:602 ) om särskild vägtrafikskatt, lagen (1973:1 216)
' Prop, 1977/78:78, SkU 21, rskr 120.

^ Senaste lydelse 1977:324.

bb

^1
⬢ ' '

5.2),

¬

background image

om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter, biiskrotningsiagen

SFS 1978:74

(1975: 343), lagen (1977:306) om dry ckesskatt, lagen (1978:69) om försälj­
ningsskatt på motorfordon,

3. lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring i vad avser obligatorisk

försäkring, lagen (1955:469) angående omreglering av vissa ersättningar

enligt lagen d en 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete

m. m., lagen (1960:77) om byggnadsforskningsavgift, lagen (1961: 300) om
redareavgift för sjöfolks pensionering, lagen (1962: 381) om allmän fö rsäk­
ring, lagen (1962:398) om finansiering av folkpensioneringen, lagen
(1968:419) om allmän arbetsgivaravgift, lagen (1970:742) om lönegaranti­

avgift, lagen (1971: 282) om arbetarskyddsavgift, lagen (1975: 358) om vux­
enutbildningsavgift, lagen (1975: 335) om arbetsgivaravgift till arbetsmark­

nadsutbildningen.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i upp bördslagen (1953: 272).

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres i

den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift. skatte­
tillägg eller liknande avgift.

Denna lag träd er i kraft den 1 april 1978.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Hans R. Fridolin

(Budgetdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.