SFS 1983:1105

831105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:1105

om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utkom från trycket

den 30 december 1983

Utfärdad den 22 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha nedan angiv na lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om sk att eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­
lags tillgångar, kommunal skattelagen (1928:370), förordningen (1933:395)

om ersättni ngsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
lagen (1947:5 77) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö­

mansskatt, lagen (1982:1194) om hyreshusavgift, lagen (1983:219) om
tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt,

2. lagen (1941:251) om sär skild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän

energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om to­

baksskatt, stämpelskattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om merv ärde­

skatt, lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820)
om skatt på spel, lagen (1973; 37) om avgift på vissa dryckesförpackningar,

vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om särskild avgift för
oljeprodukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1977:30 6) om

dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen

(1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa

kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare, lagen
(1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983: 1053) om skatt på

omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild avgift för
elektrisk kraft från kärnkraftverk,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i up pbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om s katten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träde r i kraft den 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

Prop. 1983/84:48, 50 och 62, JuU 12 . rskr 127.

- Senaste lydelse 1983: 220.

2907

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.