SFS 1984:854

840854.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

)r

o:

>

Lag

andrmg, sitattebrottslagen (1971:69);

SFS 1984:8S4

ffördad den 29 novem ber 1984

Lftkom från trycket

rff^n on _ _

den 29 november /98 .

Enligt riksdagens beslut' fnr^ i ⬢

skall ha nedan angivna lydelse.

^ »"^'abrotlslagen (|97i:69)

' f °'""="''S*'-. frägaomska»e�~

,,

lagen (1908; 128) om beWlln

*"⬢ avgift enlig,

sa«.gh=<er, förordningen (1927

särskilda fä��-

' Prop. 1984/85-45 SkU ,4

skal, vid u,skifta!

°=''

'

Senaste lydelse Wsa "»"'

^""löbo.

18J1

¬

background image

SFS 1984:854

lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), förordningen (1933:395)

om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö­

mansskatt, lagen (1982:1194) om hyreshusavgift, lagen (1983:219) om
tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om vinstdeln ingsskatt,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen

(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpelskat­
telagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1972:266)
om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen

(1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen
(1973:601), lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter och kol,

bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen

(1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt

på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen
(1982:1200) om s katt på videobandspelare, lagen (1982:120I) om skatt på
viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa

värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från
kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om

skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, la­
gen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på

bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppb ördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1984.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.