SFS 1985:409

850409.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:409

Utkom från trycket

den 13 juni 1985

Lag

om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 6 juni 19 85.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2§ skattebrottslagen (1971:69)

skall ha nedan angivna lydelse.

2 §

Den som till ledning för myndighets beslut i fråga om skatt eller

avgift uppsåtligen avger handling med oriktig uppgift och därigenom föran­
leder att skatt eller avgift påföres med för lågt belopp eller tillgodoräknas

med för högt belopp dömes för skattebedrägeri till fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som med avsikt att skatt eller avgift skall påföras

med för lågt belopp underlåter a tt avge deklaration eller därmed jämförlig
handling och därigenom föranleder att för lågt belopp påföres honom eller

den han företräder.

För skattebedrägeri skall också den dömas som med avsikt att skatt skall

påföras med fö r lågt belopp överenskommer med sin arbetsgivare eller

annan som är uppgiftsskyldig enligt 37§ taxeringslagen (1956:623), att
denne skall underlåta att fullgöra sin uppgiftsskyldighet, och som därige­

nom föranleder att skatt på grundval av förenklad självdeklaration påförs
honom med för lågt belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

1042

' Prop. 1984/85: 180, SkU 60, rskr 375.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.