SFS 1985:416

850416.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:416

Lag

utkom från trycket

om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

den 13juni 1985

Utfärdad den 6juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 5 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha nedan angivna lydelse.

15

Har ett mål om brot t enligt denna la g sam band me d en frå ga om

skatt eller avgift som är anhängig vid en förvaltningsdomstol eller en

förvaltningsmyndighet, får handläggningen av brottmålet vila i avv aktan

' Prop, 1984/85; 178, JuU 39, rskr 360 .

1048

^ Senaste lydelse 1 983: 460.

¬

background image

på utgången i skatte- eller avgiftsfrågan endast om det är av avgörande

SFS 1985:416

betydelse för prövningen av målet att den frågan avgörs först.

I mål som avses i första stycket skall rätten samråda med förvaltnings­

domstolen eller förvaltningsmyndigheten rörande målets handläggning, om
det inte är obehövligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.