SFS 1992:629

920629.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:629 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring i skattcbrottslagen (1971:69);

den 23 juni 1992

Utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 1 § skattebrottslagen (1971:69)^

ordet "restavgift" skall bytas ut mot "dröjsmålsavgift".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. �ldre föreskrifter gäller

dock fortfarande i fråga om restavgift.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren

(Finansdepartementet)

' Prop. 1991/92:93, SkU19, rskr. 269.

1328

' Senaste lydelse av 1 § 1991:1484.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.