SFS 1971:69

710069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Skattebrottslag;

SFS 1971:69

give Stockholms slott den 2 april 1971.

y'K"""

trycket

den 20 apnl 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, fu nnit gott f�rordna som följer.

1 § Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. förordningen (1908: 128) angående bevillningsavgifter för särskil­

da förmåner och rättigheter, förordningen (1927: 321) om skatt vid ut-
skiftning av aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928: 370),
förordningen (1933:395) om ersättningsskatt, förordningen (1941:416)

om arvsskatt och gåvoskatt, förordningen (1946: 324) om skogsvårds­

avgift, förordningen (1947; 576) om statlig inkomstskatt, förordningen

(1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt, förordningen (1958: 295) om

sjömansskatt, förordningen (1970: 99) om investeringsavgift för vissa

byggnadsarbeten,

2. förordningen (1941:251) om särskild varuskatt, förordningen

(1943: 477) om skatt å vissa p älsvaror, förordningen (1948: 85) om för-

1 Prop. 1971; 10, SkU 16 , rskr 7 2.

95

¬

background image

SFS 1971: 69

säljningsskatt, förordningen (1953; 396) om accis å fettemulsion m. m.,

förordningen (1953: 397) angående avgift för fettvaror som användas
för framställning av fettemulsion m. m., förordningen (1956; 545) an­
gående omsättningsskatt å motorfordon i vissa fall, förordningen (1957;

262) om allmän energiskatt, förordningen (1960; 253) om tillverkning
och beskattning av malt- och läskedrycker, förordningen (1960; 258)
om utjämningsskatt å vissa varor, förordningen (1961; 372) om bensin­

skatt, förordningen (1961:394) om tobaksskatt, förordningen (1961;

653) om brännoljeskatt, stämpelskatteförordningen (1964; 308), förord­
ningen (1964; 352) om gasolskatt, förordningen (1966; 21) om särskild

skatt på motorbränslen, förordningen ().968; 430) om mervärdeskatt,

3. lagen (1954; 243) om yrkesskadeförsäkring i vad avser obligato­

risk fö rsäkring, lagen (1955; 469) angående omreglering av vissa ersätt­
ningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycks­
fall i arbete m. m., förordningen (1960; 77) angående byggnadsforsk­
ningsavgift, lagen (1961; 300) o m redareavgift för sjöfolks pensionering,

lagen (1962; 381) om allmän försäkring, lagen (1962; 398) om finansie­

ring av folkpensioneringen, förordningen (1968; 419) om allmän arbets­

givaravgift.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkomman­

de skatt som avses i uppbördsförordningen (1953; 272).

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres

1 den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift,

skattetillägg eller liknande avgift.

2 § Den som till ledning för myndighets beslut i fråga om skatt eller
avgift uppsåtligen avger handling med oriktig uppgift och därigenom
föranleder att skatt eller avgift påföres med för lågt belopp eller till­
godoräknas med för högt belopp d�mes fö r skattebedrägeri till fängelse
i högst två år.

Detsamma gäller den som med avsikt att skatt eller avgift skall på­

föras med för lågt belopp underlåter att avge deklaration eller därmed

jämförlig handling och därigenom föranleder att för lågt belopp påfö­

res honom eller den han företräder.

3 § Om brott som avses i 2 § är att anse som ringa, dömes för skatte­
förseelse till böter.

4 § Om brott som avses i 2 § är att anse som grovt, dömes för grovt

skattebedrägeri till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om

det rört mycket betydande belopp eller eljest varit av synnerligen farlig
art.

5 § Den som till ledning för myndighets beslut i fråga om skatt eller

avgift av grov oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och där­
igenom föranleder fara för att skatt eller avgift påföres med för lågt

belopp eller tillgodoräknas med för högt belopp dömes, om gärningen
rör betydande belopp, för vårdslös skatteuppgift till böter eller fängelse

96

i högst två år.

¬

background image

6 § För försök till skattebedrägeri och grovt skattebedrägeri dömes

SFS 1971:69

till ansvar enligt 23 kap. 1 § brottsbalken.

7 § Den som uppsåtligen underlåter att till uppbördsmyndighet avge
föreskriven handling avseende redovisning av skatt eller avgift, som in­

nehållits för annan, eller avger sådan handling med oriktig uppgift och
därigenom föranleder fara för att innehållen skatt eller avgift med orätt
belopp påföres den uppgiftsskyldige eller tillgodoräknas annan dömes
för oredlig uppbördsredovisning till fängelse i högst ett år.

8 § Om brott som avses i 7 § är att anse som ringa dömes för bris­

tande uppbördsredovisning till böter.

9 § Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 7 § dö­

mes för vårdslös uppbördsredovisning till böter eller fängelse i högst

sex månader.

I ringa fall dömes ej till ansvar enligt första stycket.

10 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter bok­

föringsskyldighet eller sådan skyldighet att föra och bevara räkenska­

per, som föreskrives för vissa uppgiftsskyldiga, och därigenom allvarligt

försvårar myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd

av skatt eller avgift dömes för försvårande av skattekontroll till böter
eller fängelse i högst två år.

I ringa fall dömes ej till ansvar enligt första stycket.
Ansvar enligt första stycket inträder ej, om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken.

11 § Med myndighets beslut i fråga om skatt eller avgift förstås i den­

na lag även sådant preliminärt eller slutligt beslut som på grund av

särskild föreskrift skall anses meddelat.

12 § Ansvar enligt 2�9 § inträder ej för den som frivilligt vidtager

åtgärd som leder till att skatten eller avgiften kan påföras eller tillgo­
doräknas med rätt belopp.

13 § �&tal för brott enligt 3 eller 8 § får väckas endast om det är på­

kallat av särskilda skäl.

14 § Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalken får påföljd för brott

enligt 3, 7, 8 eller 9 § ådömas, om den misstänkte häktats eller erhållit
del av åtal för brottet inom fem år från brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972, då skattestrafflagen

(1943: 313) skall upphöra att gälla. Den upphävda lagen gäller dock

fortfarande i fråga om gärning som begåtts före ikraftträdandet.

97

7�SFS 1971

¬

background image

SFS 1971:69

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 april 1971,

GUSTAF ADOLF

o. E. STR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.