SFS 2016:511 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 2016:511 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
160511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § skattebrottslagen (1971:69) ska

ha följande lydelse.

11 §

2

För förberedelse eller stämpling till grovt skattebrott döms det till an-

svar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

2 Senaste lydelse 2011:513.

SFS 2016:511

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.