SFS 1994:504 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 1994:504 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
SFS 1994_504 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971_69)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

895

SFS 1994:504
Utkom från trycket
den 8 juni 1994

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

2 §2 Den som till ledning för myndighets beslut i fråga om skatt eller
avgift uppsåtligen avger handling med oriktig uppgift och därigenom för-
anleder att skatt eller avgift inte påförs eller påförs med för lågt belopp
eller tillgodoräknas med för högt belopp döms för skattebedrägeri till
fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som med avsikt att skatt eller avgift inte skall

påföras eller skall påföras med för lågt belopp underlåter att avge deklara-
tion eller därmed jämförlig handling och därigenom föranleder att han
eller den han företräder inte påförs skatt eller avgift eller påförs skatt eller

avgift med för lågt belopp.

1

Prop. 1993/94: 130, bet. 1993/94: JuU27, rskr. 1993/94:321.

2

Senaste lydelse 1990:360.

background image

896

SFS 1994:504

För skattebedrägeri skall också den dömas som med avsikt att skatt inte

skall påföras eller skall påföras med för lågt belopp överenskommer med
sin arbetsgivare eller annan som är skyldig att utan föreläggande lämna
kontrolluppgift enligt 3 kap. lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter, att denne skall underlåta att fullgöra sin uppgiftsskyldig-
het, och som därigenom föranleder att skatt på grundval av förenklad
självdeklaration inte påförs eller påförs honom med för lågt belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.