SFS 2022:159 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 2022:159 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
SFS2022-159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) ska
ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan
avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Lagen tillämpas inte i fråga om
1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för

smuggling,

2. skatt enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av

cigaretter, och

3. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande

avgift.

I lagen om straff för smuggling finns särskilda bestämmelser om

förundersökning, tvångsmedel och åtal vid brott som avses i 2�4 §§, om
brottet rör skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen
(2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
2 Senaste lydelse 2014:1490.

SFS

2022:159

Publicerad
den

11 mars 2022

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.