SFS 1980:152

800152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1980.

H„|if, riksdagens bcsluf föreskrivs följande.

^ Q^.pna lag har lill syfte att säkerställa efterlevnaden av 1972 års inter-

' \incna kämvention om säkra co ntainrar.

gjjjler containrar som används i internat ionell trafik och som inte

ärsSili konstruerade för lufttransporter.

Med internationell traf ik avses, om inte annat anges i la gen, transporter

mm utförs till eller från Sverige eller i trans ittrafik genom Sverige.

2 § Med container avses en transportanordning som är

* I tillräckligt motstån dskraftig för att medge upprepad användning.

•» ko nstruerad för att underlätta godstransporter med ett eller flera

iransportsätl u tan att godset lastas om.

3. ko nstruerad för att lätt kunna förank ras och hanteras och förde ända­

målen försedd me d en särskild anordning av öppningar och ytor. som är
placerad pfi containerns över- eller undersida för att möjliggöra hantering,

stapling eller förankring (hörnbeslag). .samt

4. s ä stor att den yt a som omfatta s av de fyra yttre bottenhörnen är an-

lingen minst 1 4 m- (150 kvadratfot) eller, om containern är försedd med öv­
re hörnbeslag, minst 7 m - (75 kvadratfot).

3 § Containrar skall provas och godkännas i sä kerhetshänseende enligt
de föreskrifter som beslutas av regeringen eller den myndighet som rege­

ringen utser.

•1 § Om en co ntainer har god känts och försetts med säkerhetsskylt i ett
annat la nd en ligt säke rhetskonventionen. skall godkännandet gälla även

häri landet.

ä 5 Agaren av en container skall hålla containern i säkert skick. Han
5 all k ontrollera den enligt föreskrifter som beslutas av regeringen eller

f^n myndighet som rege ringen utser (egenkontroll).

cssa skyldigheter gäller även när containern används vid transporter

an ör Sverige m ellan platser som är belägna i skild a länder, om äg aren

^sitl hemvist eller huvudkontor i Sver ige.

Senom ett skriftligt a vtal överlåta sina skyldigheter på den

'ifiarens ställe har rätt att förfoga över containern.

giiij

användas endast om den är godkänd och försedd

^ätntid

samt har genomgått egenkontroll inom före skri-

Pn

genomgått egenkontroll inom föreskriven tid.

bandas fn!

' säkert skick, får dock efter särskilt medgivande an-

ait slutföra en pågående t ransport.

SFS 1980:152

Utkom från trycket

den 19 maj 1980

1 I II

341

Vi'

.1

!' • 1

f ii

¬

background image

SFS 1980:152

c .nnt-iiner som är i sådant skick att del klart framgår alt den utgör

I„ uppenbar säkcrhe.sriak, fär in.e användas färrän den har ä.erstälhs i sä,

kert skick.

8 8 Tillsynen över efterle vnaden av denna lag och de föreskrifter som

^Itas med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen utser.

n.nna myndighet fär begära de upplysningar, handlingar och prov samt

påkalla de undersökningar som behövs för tills ynen. Ett uttaget prov be­
rättigar inte till någon ersättning.

9 § Tullmyndigheterna skall kontrollera efterlevnaden av 6 och 7 §§ och
fär i s amband därmed medd ela de förbud som behövs för att trygga efter­
levnaden av näm nda paragraf er samt besluta om medgivanden enligt 6 §
andra stycket.

Även annan my ndighet som regeri ngen utser får efter samråd med tull­

myndighet meddela sådana förbud och besluta sådana medgivanden.

10 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen bry­

ter mot förbud som har meddelats med stöd av 9 § .

11 § Om överklagande av beslut som avs es i 9 § föreskrivs särskilt. En

central förvaltningsmyndighets beslut enligt 9 § får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den da g regeringen bestämmer. Ett förordnande

om ikraftträdande får begränsas till vissa av bestämmelserna. Regeringen
får meddela de övergångsbestämmelser som behövs.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

ULF ADELSOHN

(Kommunikationsdepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.