SFS 1999:408 Lag om ändring i containerlagen (1980:152)

990408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i containerlagen (1980:152);

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 9 § containerlagen (1980:152) or-

det ”tullmyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Tullverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN

Åsa Kastman Heuman
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

SFS 1999:408

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.