SFS 1999:408 Lag om ändring i containerlagen (1980:152)

Du är här: Start / Transport och trafik / Containerlag (1980:152) / SFS 1999:408 Lag om ändring i containerlagen (1980:152)
990408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i containerlagen (1980:152);

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 9 § containerlagen (1980:152) or-

det ⬝tullmyndighet⬝ i olika böjningsformer skall bytas ut mot ⬝Tullverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

�&sa Kastman Heuman
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

SFS 1999:408

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom transport och trafik