SFS 2012:96 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2012:96 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
120096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 §, 4 kap. 5 § och 5 kap. 1 §

fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

I denna lag avses med

1. fartcertifikat: ett bevis om att ett fartyg vid tillsyn har befunnits sjövär-

digt,

2. passagerarfartygscertifikat: ett bevis om att ett fartyg vid tillsyn har be-

funnits lämpligt att transportera passagerare och om det högsta antal passa-
gerare som fartyget får medföra,

3. fribordscertifikat: ett bevis om att ett fartygs fribord har fastställts efter

tillsyn och att fribordsmärken har satts fast på fartygets sidor på ett riktigt
och varaktigt sätt,

4. certifikat om godkänd säkerhetsorganisation: ett bevis om att fartygets

säkerhetsorganisation vid tillsyn har visat sig överensstämma med rederiets
godkända säkerhetsorganisation,

5. dokument om godkänd säkerhetsorganisation: ett bevis om att rederiets

säkerhetsorganisation har godkänts vid en rederikontroll enligt 5 kap. 16 §,

6. sjöarbetscertifikat: ett bevis om att fartyget vid tidpunkten för certifika-

tets utfärdande har uppfyllt de krav på arbets- och levnadsförhållanden som
följer av denna lag, sjömanslagen (1973:282), mönstringslagen (1983:929),
lagen (1998:958) om vilotid för sjömän och av föreskrifter som har medde-
lats med stöd av dessa lagar, och

7. försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen: ett doku-

ment som visar vilka förhållanden på ett fartyg som enligt 2006 års sjö-
arbetskonvention ska bli föremål för tillsyn, vilka föreskrifter som tillämpas
och en förklaring av redaren om vad denne gjort för att uppfylla föreskrivna
krav.

4 kap.

5 §

2

Den kost som de ombordanställda får ska vara tillräcklig och av full-

god kvalitet. Kosten ska vara anpassad till de ombordanställdas olika kultu-
rella och religiösa bakgrunder.

1 Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133.

2 Senaste lydelse 2006:830.

SFS 2012:96

Utkom från trycket
den 6 mars 2012

background image

2

SFS 2012:96

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Vatten för de ombordanställdas behov ska finnas lätt tillgängligt ombord i

tillräcklig mängd och av fullgod kvalitet.

Bestämmelser om livsmedel och om utrymmen för verksamhet med livs-

medel finns i livsmedelslagen (2006:804) och de EG-förordningar som kom-
pletteras av den lagen.

5 kap.

1 §

3

Transportstyrelsen utövar, om något annat inte anges, tillsyn enligt

denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen när
det gäller

1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och säkerhetsorga-

nisation,

2. säkring av last som ännu inte har förts ombord,
3. rederiers säkerhetsorganisation,
4. arbetsmiljön ombord, och
5. arbets- och levnadsförhållandena ombord.
När det gäller inspektion enligt 8 § utövas tillsyn även av Kustbevak-

ningen i den utsträckning som Transportstyrelsen beslutar i samråd med
Kustbevakningen.

I frågor som avser arbetsmiljön samt arbets- och levnadsförhållandena

ombord avser tillsynen även sjömanslagen (1973:282), arbetsmiljölagen
(1977:1160), mönstringslagen (1983:929) och lagen (1998:958) om vilotid
för sjömän samt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar.

Tillsynen ska också avse de delar av Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvär-
dering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av
en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förord-
ning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG som omfattas
av tillsynsansvar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av arbets-
miljölagen (1977:1160).

Tillsyn enligt tredje och fjärde styckena utövas såvitt avser arbetsmiljön i

samverkan med Arbetsmiljöverket.

Bestämmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-

lagen (2006:804).

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1544.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.