SFS 2012:96 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2012:96 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
120096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 februari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 4 �, 4 kap. 5 � och 5 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fartygss�kerhetslagen (2003:364) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag avses med</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. fartcertifikat: ett bevis om att ett fartyg vid tillsyn har befunnits sj�v�r-</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">digt,</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. passagerarfartygscertifikat: ett bevis om att ett fartyg vid tillsyn har be-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">funnits l�mpligt att transportera passagerare och om det h�gsta antal passa-<br/>gerare som fartyget f�r medf�ra,</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. fribordscertifikat: ett bevis om att ett fartygs fribord har fastst�llts efter</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">tillsyn och att fribordsm�rken har satts fast p� fartygets sidor p� ett riktigt<br/>och varaktigt s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. certifikat om godk�nd s�kerhetsorganisation: ett bevis om att fartygets</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">s�kerhetsorganisation vid tillsyn har visat sig �verensst�mma med rederiets<br/>godk�nda s�kerhetsorganisation, </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. dokument om godk�nd s�kerhetsorganisation: ett bevis om att rederiets</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kerhetsorganisation har godk�nts vid en rederikontroll enligt 5 kap. 16 �,</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. sj�arbetscertifikat: ett bevis om att fartyget vid tidpunkten f�r certifika-</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">tets utf�rdande har uppfyllt de krav p� arbets- och levnadsf�rh�llanden som<br/>f�ljer av denna lag, sj�manslagen (1973:282), m�nstringslagen (1983:929),<br/>lagen (1998:958) om vilotid f�r sj�m�n och av f�reskrifter som har medde-<br/>lats med st�d av dessa lagar, och</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">7. f�rs�kran om �verensst�mmelse med sj�arbetskonventionen: ett doku-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ment som visar vilka f�rh�llanden p� ett fartyg som enligt 2006 �rs sj�-<br/>arbetskonvention ska bli f�rem�l f�r tillsyn, vilka f�reskrifter som till�mpas<br/>och en f�rklaring av redaren om vad denne gjort f�r att uppfylla f�reskrivna<br/>krav.</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:966px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:964px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Den kost som de ombordanst�llda f�r ska vara tillr�cklig och av full-</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">god kvalitet. Kosten ska vara anpassad till de ombordanst�lldas olika kultu-<br/>rella och religi�sa bakgrunder.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133.</p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2006:830.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:96</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 mars 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:96</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vatten f�r de ombordanst�lldas behov ska finnas l�tt tillg�ngligt ombord i</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tillr�cklig m�ngd och av fullgod kvalitet.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om livsmedel och om utrymmen f�r verksamhet med livs-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">medel finns i livsmedelslagen (2006:804) och de EG-f�rordningar som kom-<br/>pletteras av den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Transportstyrelsen ut�var, om n�got annat inte anges, tillsyn enligt</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">denna lag och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen n�r<br/>det g�ller</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och s�kerhetsorga-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">nisation, </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">2. s�kring av last som �nnu inte har f�rts ombord, <br/>3. rederiers s�kerhetsorganisation, <br/>4. arbetsmilj�n ombord, och<br/>5. arbets- och levnadsf�rh�llandena ombord.<br/>N�r det g�ller inspektion enligt 8 � ut�vas tillsyn �ven av Kustbevak-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ningen i den utstr�ckning som Transportstyrelsen beslutar i samr�d med<br/>Kustbevakningen. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�gor som avser arbetsmilj�n samt arbets- och levnadsf�rh�llandena</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ombord avser tillsynen �ven sj�manslagen (1973:282), arbetsmilj�lagen<br/>(1977:1160), m�nstringslagen (1983:929) och lagen (1998:958) om vilotid<br/>f�r sj�m�n samt f�reskrifter som har meddelats med st�d av dessa lagar.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsynen ska ocks� avse de delar av Europaparlamentets och r�dets f�r-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utv�r-<br/>dering, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), inr�ttande av<br/>en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG och upp-<br/>h�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens f�rord-<br/>ning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommissionens<br/>direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG som omfattas<br/>av tillsynsansvar enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av arbets-<br/>milj�lagen (1977:1160). </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsyn enligt tredje och fj�rde styckena ut�vas s�vitt avser arbetsmilj�n i</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">samverkan med Arbetsmilj�verket.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">lagen (2006:804).</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2012.</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:928px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2010:1544.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 4 �, 4 kap. 5 � och 5 kap. 1 �

fartygss�kerhetslagen (2003:364) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

4 �

I denna lag avses med

1. fartcertifikat: ett bevis om att ett fartyg vid tillsyn har befunnits sj�v�r-

digt,

2. passagerarfartygscertifikat: ett bevis om att ett fartyg vid tillsyn har be-

funnits l�mpligt att transportera passagerare och om det h�gsta antal passa-
gerare som fartyget f�r medf�ra,

3. fribordscertifikat: ett bevis om att ett fartygs fribord har fastst�llts efter

tillsyn och att fribordsm�rken har satts fast p� fartygets sidor p� ett riktigt
och varaktigt s�tt,

4. certifikat om godk�nd s�kerhetsorganisation: ett bevis om att fartygets

s�kerhetsorganisation vid tillsyn har visat sig �verensst�mma med rederiets
godk�nda s�kerhetsorganisation,

5. dokument om godk�nd s�kerhetsorganisation: ett bevis om att rederiets

s�kerhetsorganisation har godk�nts vid en rederikontroll enligt 5 kap. 16 �,

6. sj�arbetscertifikat: ett bevis om att fartyget vid tidpunkten f�r certifika-

tets utf�rdande har uppfyllt de krav p� arbets- och levnadsf�rh�llanden som
f�ljer av denna lag, sj�manslagen (1973:282), m�nstringslagen (1983:929),
lagen (1998:958) om vilotid f�r sj�m�n och av f�reskrifter som har medde-
lats med st�d av dessa lagar, och

7. f�rs�kran om �verensst�mmelse med sj�arbetskonventionen: ett doku-

ment som visar vilka f�rh�llanden p� ett fartyg som enligt 2006 �rs sj�-
arbetskonvention ska bli f�rem�l f�r tillsyn, vilka f�reskrifter som till�mpas
och en f�rklaring av redaren om vad denne gjort f�r att uppfylla f�reskrivna
krav.

4 kap.

5 �

2

Den kost som de ombordanst�llda f�r ska vara tillr�cklig och av full-

god kvalitet. Kosten ska vara anpassad till de ombordanst�lldas olika kultu-
rella och religi�sa bakgrunder.

1 Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133.

2 Senaste lydelse 2006:830.

SFS 2012:96

Utkom fr�n trycket
den 6 mars 2012

background image

2

SFS 2012:96

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

Vatten f�r de ombordanst�lldas behov ska finnas l�tt tillg�ngligt ombord i

tillr�cklig m�ngd och av fullgod kvalitet.

Best�mmelser om livsmedel och om utrymmen f�r verksamhet med livs-

medel finns i livsmedelslagen (2006:804) och de EG-f�rordningar som kom-
pletteras av den lagen.

5 kap.

1 �

3

Transportstyrelsen ut�var, om n�got annat inte anges, tillsyn enligt

denna lag och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen n�r
det g�ller

1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och s�kerhetsorga-

nisation,

2. s�kring av last som �nnu inte har f�rts ombord,
3. rederiers s�kerhetsorganisation,
4. arbetsmilj�n ombord, och
5. arbets- och levnadsf�rh�llandena ombord.
N�r det g�ller inspektion enligt 8 � ut�vas tillsyn �ven av Kustbevak-

ningen i den utstr�ckning som Transportstyrelsen beslutar i samr�d med
Kustbevakningen.

I fr�gor som avser arbetsmilj�n samt arbets- och levnadsf�rh�llandena

ombord avser tillsynen �ven sj�manslagen (1973:282), arbetsmilj�lagen
(1977:1160), m�nstringslagen (1983:929) och lagen (1998:958) om vilotid
f�r sj�m�n samt f�reskrifter som har meddelats med st�d av dessa lagar.

Tillsynen ska ocks� avse de delar av Europaparlamentets och r�dets f�r-

ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utv�r-
dering, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), inr�ttande av
en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG och upp-
h�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens f�rord-
ning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG som omfattas
av tillsynsansvar enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av arbets-
milj�lagen (1977:1160).

Tillsyn enligt tredje och fj�rde styckena ut�vas s�vitt avser arbetsmilj�n i

samverkan med Arbetsmilj�verket.

Best�mmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-

lagen (2006:804).

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2012.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1544.

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.