SFS 2012:97 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2012:97 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
120097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen

(2003:364)

dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 9 a och 9 b §§,

samt närmast före 3 kap. 9 a och 9 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

3 kap.

Sjöarbetscertifikat

9 a §

Ett svenskt fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 som an-

vänds i internationell fart eller i inrikes fart i ett annat land ska ha ett sjö-
arbetscertifikat. Detta gäller dock inte fiskefartyg, traditionsfartyg eller far-
tyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används uteslutande för
statsändamål och inte för affärsdrift.

Försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen

9 b §

Ett svenskt fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 som an-

vänds i internationell fart eller i inrikes fart i ett annat land ska ha en försäk-
ran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen. Detta gäller dock inte
fiskefartyg, traditionsfartyg eller fartyg som ägs eller brukas av svenska sta-
ten och som används uteslutande för statsändamål och inte för affärsdrift.

6 kap.

1 §

2

Ett fartygs resa får förbjudas, om det finns skälig anledning att anta att

1. fartyget inte är sjövärdigt för resa i den avsedda farten,
2. fartyget i något väsentligt avseende har brister i skyddet mot ohälsa,

olycksfall eller otrygghet avseende arbets- och levnadsförhållanden,

3. fartyget inte är lastat eller barlastat på ett betryggande sätt,
4. fartyget medför fler passagerare än det högsta tillåtna antalet,
5. fartyget inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan,

1 Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133.

2 Senaste lydelse 2009:59.

SFS 2012:97

Utkom från trycket
den 6 mars 2012

background image

2

SFS 2012:97

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

6. rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation en-

ligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller
enligt förordning (EG) nr 336/2006,

7. bestämmelserna i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän inte efterlevs

och detta innebär en uppenbar fara för sjömännens eller arbetstagarnas hälsa
och säkerhet,

8. väder- eller sjöförhållandena är så ogynnsamma att resan skulle inne-

bära allvarliga risker för människor eller miljön,

9. fartyget inte uppfyller föreskrivna krav på märkning med IMO-identifi-

kationsnummer, eller

10. fartyget inte uppfyller föreskrivna krav avseende sådana handlingar

med fartygshistorik som ska finnas ombord på fartyget.

Om det är fråga endast om brister i anordningar för arbetet eller i arbets-

redskap får i stället användningen av anordningarna eller redskapen förbju-
das tills rättelse har skett.

Likaså får, i stället för förbud enligt första stycket, användningen av en

viss lokal, arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst ämne förbjudas
tills rättelse har skett om det finns skälig anledning att anta att användningen
innebär risk för ohälsa eller olycksfall.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.