SFS 2012:97 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2012:97 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
120097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 februari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om fartygss�kerhetslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2003:364)</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 6 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 kap. 9 a och 9 b ��,</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">samt n�rmast f�re 3 kap. 9 a och 9 b �� nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Sj�arbetscertifikat</b></p> <p style="position:absolute;top:568px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:568px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett svenskt fartyg med en bruttodr�ktighet om minst 500 som an-</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">v�nds i internationell fart eller i inrikes fart i ett annat land ska ha ett sj�-<br/>arbetscertifikat. Detta g�ller dock inte fiskefartyg, traditionsfartyg eller far-<br/>tyg som �gs eller brukas av svenska staten och som anv�nds uteslutande f�r<br/>stats�ndam�l och inte f�r aff�rsdrift.</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rs�kran om �verensst�mmelse med sj�arbetskonventionen</b></p> <p style="position:absolute;top:708px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>9 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:708px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett svenskt fartyg med en bruttodr�ktighet om minst 500 som an-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">v�nds i internationell fart eller i inrikes fart i ett annat land ska ha en f�rs�k-<br/>ran om �verensst�mmelse med sj�arbetskonventionen. Detta g�ller dock inte<br/>fiskefartyg, traditionsfartyg eller fartyg som �gs eller brukas av svenska sta-<br/>ten och som anv�nds uteslutande f�r stats�ndam�l och inte f�r aff�rsdrift.</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:849px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:847px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett fartygs resa f�r f�rbjudas, om det finns sk�lig anledning att anta att</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">1. fartyget inte �r sj�v�rdigt f�r resa i den avsedda farten,<br/>2. fartyget i n�got v�sentligt avseende har brister i skyddet mot oh�lsa,</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">olycksfall eller otrygghet avseende arbets- och levnadsf�rh�llanden,</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">3. fartyget inte �r lastat eller barlastat p� ett betryggande s�tt, <br/>4. fartyget medf�r fler passagerare �n det h�gsta till�tna antalet, <br/>5. fartyget inte �r bemannat p� ett betryggande s�tt f�r den avsedda resan, </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2009:59.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2012:97</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 mars 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:97</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven p� s�kerhetsorganisation en-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ligt denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller<br/>enligt f�rordning (EG) nr 336/2006, </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. best�mmelserna i lagen (1998:958) om vilotid f�r sj�m�n inte efterlevs</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">och detta inneb�r en uppenbar fara f�r sj�m�nnens eller arbetstagarnas h�lsa<br/>och s�kerhet, </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">8. v�der- eller sj�f�rh�llandena �r s� ogynnsamma att resan skulle inne-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">b�ra allvarliga risker f�r m�nniskor eller milj�n, </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">9. fartyget inte uppfyller f�reskrivna krav p� m�rkning med IMO-identifi-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kationsnummer, eller </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">10. fartyget inte uppfyller f�reskrivna krav avseende s�dana handlingar</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">med fartygshistorik som ska finnas ombord p� fartyget.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det �r fr�ga endast om brister i anordningar f�r arbetet eller i arbets-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">redskap f�r i st�llet anv�ndningen av anordningarna eller redskapen f�rbju-<br/>das tills r�ttelse har skett. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Likas� f�r, i st�llet f�r f�rbud enligt f�rsta stycket, anv�ndningen av en</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">viss lokal, arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst �mne f�rbjudas<br/>tills r�ttelse har skett om det finns sk�lig anledning att anta att anv�ndningen<br/>inneb�r risk f�r oh�lsa eller olycksfall.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om fartygss�kerhetslagen

(2003:364)

dels att 6 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 kap. 9 a och 9 b ��,

samt n�rmast f�re 3 kap. 9 a och 9 b �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

3 kap.

Sj�arbetscertifikat

9 a �

Ett svenskt fartyg med en bruttodr�ktighet om minst 500 som an-

v�nds i internationell fart eller i inrikes fart i ett annat land ska ha ett sj�-
arbetscertifikat. Detta g�ller dock inte fiskefartyg, traditionsfartyg eller far-
tyg som �gs eller brukas av svenska staten och som anv�nds uteslutande f�r
stats�ndam�l och inte f�r aff�rsdrift.

F�rs�kran om �verensst�mmelse med sj�arbetskonventionen

9 b �

Ett svenskt fartyg med en bruttodr�ktighet om minst 500 som an-

v�nds i internationell fart eller i inrikes fart i ett annat land ska ha en f�rs�k-
ran om �verensst�mmelse med sj�arbetskonventionen. Detta g�ller dock inte
fiskefartyg, traditionsfartyg eller fartyg som �gs eller brukas av svenska sta-
ten och som anv�nds uteslutande f�r stats�ndam�l och inte f�r aff�rsdrift.

6 kap.

1 �

2

Ett fartygs resa f�r f�rbjudas, om det finns sk�lig anledning att anta att

1. fartyget inte �r sj�v�rdigt f�r resa i den avsedda farten,
2. fartyget i n�got v�sentligt avseende har brister i skyddet mot oh�lsa,

olycksfall eller otrygghet avseende arbets- och levnadsf�rh�llanden,

3. fartyget inte �r lastat eller barlastat p� ett betryggande s�tt,
4. fartyget medf�r fler passagerare �n det h�gsta till�tna antalet,
5. fartyget inte �r bemannat p� ett betryggande s�tt f�r den avsedda resan,

1 Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133.

2 Senaste lydelse 2009:59.

SFS 2012:97

Utkom fr�n trycket
den 6 mars 2012

background image

2

SFS 2012:97

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

6. rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven p� s�kerhetsorganisation en-

ligt denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller
enligt f�rordning (EG) nr 336/2006,

7. best�mmelserna i lagen (1998:958) om vilotid f�r sj�m�n inte efterlevs

och detta inneb�r en uppenbar fara f�r sj�m�nnens eller arbetstagarnas h�lsa
och s�kerhet,

8. v�der- eller sj�f�rh�llandena �r s� ogynnsamma att resan skulle inne-

b�ra allvarliga risker f�r m�nniskor eller milj�n,

9. fartyget inte uppfyller f�reskrivna krav p� m�rkning med IMO-identifi-

kationsnummer, eller

10. fartyget inte uppfyller f�reskrivna krav avseende s�dana handlingar

med fartygshistorik som ska finnas ombord p� fartyget.

Om det �r fr�ga endast om brister i anordningar f�r arbetet eller i arbets-

redskap f�r i st�llet anv�ndningen av anordningarna eller redskapen f�rbju-
das tills r�ttelse har skett.

Likas� f�r, i st�llet f�r f�rbud enligt f�rsta stycket, anv�ndningen av en

viss lokal, arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst �mne f�rbjudas
tills r�ttelse har skett om det finns sk�lig anledning att anta att anv�ndningen
inneb�r risk f�r oh�lsa eller olycksfall.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.