SFS 2012:355 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2012:355 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
120355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om fartygssäkerhetslagen

(2003:364)

dels att 7 kap. 7 § och 9 kap. 1 § samt rubriken närmast före 7 kap. 7 § ska

ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 8 a §, av följande

lydelse.

5 kap.

8 a §

Vid en inspektion ska det, om förhållandena inte föranleder annat,

kontrolleras om ett bevis medförs ombord på fartyget enligt 7 kap. 3 § sjö-
lagen (1994:1009). Vid en hamnstatskontroll ska en sådan kontroll alltid
göras.

7 kap.

Utvisning från svensk hamn och förbud att anlöpa svensk hamn

7 §

3

Regeringen får meddela sådana föreskrifter om utvisning från svensk

hamn och förbud för fartyg att anlöpa svensk hamn som följer av ett direktiv
eller en förordning som antagits inom Europeiska unionen eller av något
internationellt avtal som Sverige har ingått. Ett beslut om utvisning respek-
tive ett förbud att anlöpa hamn får förenas med vite.

9 kap.

1 §

4

Ett beslut enligt förordning (EG) nr 336/2006, enligt denna lag eller

enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 7 § denna lag gäller
omedelbart, om inte annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

1 Prop. 2011/12:111, bet. 2011/12:CU24, rskr. 2011/12:242.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/20/EG av den 23 april 2009 om far-
tygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk (EUT L 131, 28.5.2009,
s. 128, Celex 32009L0020).

3 Senaste lydelse 2010:1360.

4 Senaste lydelse 2009:59.

SFS 2012:355

Utkom från trycket
den 13 juni 2012

background image

2

SFS 2012:355

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.