SFS 2012:355 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2012:355 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
120355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 31 maj 2012.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om fartygss�kerhetslagen</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2003:364) </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 7 kap. 7 � och 9 kap. 1 � samt rubriken n�rmast f�re 7 kap. 7 � ska</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 5 kap. 8 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid en inspektion ska det, om f�rh�llandena inte f�ranleder annat,</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">kontrolleras om ett bevis medf�rs ombord p� fartyget enligt 7 kap. 3 � sj�-<br/>lagen (1994:1009). Vid en hamnstatskontroll ska en s�dan kontroll alltid<br/>g�ras.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:690px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Utvisning fr�n svensk hamn och f�rbud att anl�pa svensk hamn</b></p> <p style="position:absolute;top:716px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:714px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela s�dana f�reskrifter om utvisning fr�n svensk</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">hamn och f�rbud f�r fartyg att anl�pa svensk hamn som f�ljer av ett direktiv<br/>eller en f�rordning som antagits inom Europeiska unionen eller av n�got<br/>internationellt avtal som Sverige har ing�tt. Ett beslut om utvisning respek-<br/>tive ett f�rbud att anl�pa hamn f�r f�renas med vite.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:857px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:855px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut enligt f�rordning (EG) nr 336/2006, enligt denna lag eller</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av 7 kap. 7 � denna lag g�ller<br/>omedelbart, om inte annat beslutas.</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012.</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2011/12:111, bet. 2011/12:CU24, rskr. 2011/12:242.</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/20/EG av den 23 april 2009 om far-<br/>tygs�gares f�rs�kring f�r sj�r�ttsliga skadest�ndsanspr�k (EUT L 131, 28.5.2009,<br/>s. 128, Celex 32009L0020).</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2010:1360.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2009:59.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2012:355</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juni 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:355</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om fartygss�kerhetslagen

(2003:364)

dels att 7 kap. 7 � och 9 kap. 1 � samt rubriken n�rmast f�re 7 kap. 7 � ska

ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 5 kap. 8 a �, av f�ljande

lydelse.

5 kap.

8 a �

Vid en inspektion ska det, om f�rh�llandena inte f�ranleder annat,

kontrolleras om ett bevis medf�rs ombord p� fartyget enligt 7 kap. 3 � sj�-
lagen (1994:1009). Vid en hamnstatskontroll ska en s�dan kontroll alltid
g�ras.

7 kap.

Utvisning fr�n svensk hamn och f�rbud att anl�pa svensk hamn

7 �

3

Regeringen f�r meddela s�dana f�reskrifter om utvisning fr�n svensk

hamn och f�rbud f�r fartyg att anl�pa svensk hamn som f�ljer av ett direktiv
eller en f�rordning som antagits inom Europeiska unionen eller av n�got
internationellt avtal som Sverige har ing�tt. Ett beslut om utvisning respek-
tive ett f�rbud att anl�pa hamn f�r f�renas med vite.

9 kap.

1 �

4

Ett beslut enligt f�rordning (EG) nr 336/2006, enligt denna lag eller

enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av 7 kap. 7 � denna lag g�ller
omedelbart, om inte annat beslutas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012.

1 Prop. 2011/12:111, bet. 2011/12:CU24, rskr. 2011/12:242.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/20/EG av den 23 april 2009 om far-
tygs�gares f�rs�kring f�r sj�r�ttsliga skadest�ndsanspr�k (EUT L 131, 28.5.2009,
s. 128, Celex 32009L0020).

3 Senaste lydelse 2010:1360.

4 Senaste lydelse 2009:59.

SFS 2012:355

Utkom fr�n trycket
den 13 juni 2012

background image

2

SFS 2012:355

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.