SFS 2013:127 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

130127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 7 mars 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen

(2003:364)

dels att 1 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 a §, av följande ly-

delse.

1 kap.

4 §

2

I denna lag avses med

1. fartcertifikat: ett bevis om att ett fartyg vid tillsyn har befunnits sjövär-

digt,

2. passagerarfartygscertifikat: ett bevis om att ett fartyg vid tillsyn har be-

funnits lämpligt att transportera passagerare och om det högsta antal passage-
rare som fartyget får medföra,

3. fribordscertifikat: ett bevis om att ett fartygs fribord har fastställts efter

tillsyn och att fribordsmärken har satts fast på fartygets sidor på ett riktigt och
varaktigt sätt,

4. certifikat om godkänd säkerhetsorganisation: ett bevis om att fartygets

säkerhetsorganisation vid tillsyn har visat sig överensstämma med rederiets
godkända säkerhetsorganisation,

5. dokument om godkänd säkerhetsorganisation: ett bevis om att rederiets

säkerhetsorganisation har godkänts vid en rederikontroll enligt 5 kap. 16 §,

6. sjöarbetscertifikat: ett bevis om att fartyget vid tidpunkten för certifika-

tets utfärdande har uppfyllt de krav på arbets- och levnadsförhållanden som
följer av denna lag, sjömanslagen (1973:282), mönstringslagen (1983:929),
lagen (1998:958) om vilotid för sjömän och av föreskrifter som har meddelats
med stöd av dessa lagar,

7. försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen: ett doku-

ment som visar vilka förhållanden på ett fartyg som enligt 2006 års sjöarbets-
konvention ska bli föremål för tillsyn, vilka föreskrifter som tillämpas och en
förklaring av redaren om vad denne gjort för att uppfylla föreskrivna krav,
och

8. certifikat om utbildning av sjöpersonal: ett bevis om att en person har

uppfyllt föreskrivna krav för viss funktion eller viss befattning ombord på far-
tyg.

1 Prop. 2012/13:49, bet. 2012/13:TU6, rskr. 2012/13:157.

2 Senaste lydelse 2012:96.

SFS 2013:127

Utkom från trycket
den 19 mars 2013

background image

2

SFS 2013:127

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

7 kap.

3 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över-

lämna till fysiska eller juridiska personer att utfärda certifikat om utbildning
av sjöpersonal.

Ett beslut om överlämnande enligt första stycket får återkallas, om:
1. utfärdaren utfärdar certifikat i strid med gällande föreskrifter eller på an-

nat sätt visar sig olämplig att fullgöra uppgiften, eller

2. de förutsättningar som gällde när beslutet meddelades i något väsentligt

avseende inte längre föreligger.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.