SFS 2008:244 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2008:244 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
080244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 8 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 5 kap. 1 � fartygss�kerhetslagen</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(2003:364) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Sj�fartsverket ut�var, om n�got annat inte anges, tillsyn enligt denna</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">lag och f�reskrifter meddelade med st�d av lagen n�r det g�ller</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och s�kerhetsorga-</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">nisation,</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft116">2. s�kring av last som �nnu inte har f�rts ombord,<br/>3. rederiers s�kerhetsorganisation, och<br/>4. arbetsmilj�n ombord.<br/>N�r det g�ller inspektion enligt 8 � ut�vas tillsyn �ven av Kustbevak-</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">ningen i den utstr�ckning som Sj�fartsverket beslutar i samr�d med Kustbe-<br/>vakningen.</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�gor som avser arbetsmilj�n ska tillsynen ocks� avse att arbetsmilj�-</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">lagen (1977:1160), lagen (1998:958) om vilotid f�r sj�m�n och f�reskrifter<br/>meddelade med st�d av dessa lagar samt artikel 35 i Europaparlamentets och<br/>r�dets f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registre-<br/>ring, utv�rdering, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), in-<br/>r�ttande av en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/<br/>EG och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissio-<br/>nens f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kom-<br/>missionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:535px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ljs. S�dan tillsyn ut�vas i samverkan med Arbetsmilj�verket.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedelsla-</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">gen (2006:804).</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19, rskr. 2007/08:181.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2006:830.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:244</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 maj 2008</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">2 </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft114"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>SFS 2008:236262</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:244</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 5 kap. 1 � fartygss�kerhetslagen

(2003:364) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

1 �

2

Sj�fartsverket ut�var, om n�got annat inte anges, tillsyn enligt denna

lag och f�reskrifter meddelade med st�d av lagen n�r det g�ller

1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och s�kerhetsorga-

nisation,

2. s�kring av last som �nnu inte har f�rts ombord,
3. rederiers s�kerhetsorganisation, och
4. arbetsmilj�n ombord.
N�r det g�ller inspektion enligt 8 � ut�vas tillsyn �ven av Kustbevak-

ningen i den utstr�ckning som Sj�fartsverket beslutar i samr�d med Kustbe-
vakningen.

I fr�gor som avser arbetsmilj�n ska tillsynen ocks� avse att arbetsmilj�-

lagen (1977:1160), lagen (1998:958) om vilotid f�r sj�m�n och f�reskrifter
meddelade med st�d av dessa lagar samt artikel 35 i Europaparlamentets och
r�dets f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registre-
ring, utv�rdering, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), in-
r�ttande av en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/
EG och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissio-
nens f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kom-
missionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

3

f�ljs. S�dan tillsyn ut�vas i samverkan med Arbetsmilj�verket.

Best�mmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedelsla-

gen (2006:804).

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2008.

1

Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19, rskr. 2007/08:181.

2

Senaste lydelse 2006:830.

3

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

SFS 2008:244

Utkom fr�n trycket
den 20 maj 2008

2

SFS 2008:236262

background image

2

SFS 2008:244

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.