SFS 2014:733 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2014:733 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
140733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 18 § och 6 kap. 9 § fartygs-

säkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

5 kap.

18 §

2

Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och miljö- och

hälsoskyddsnämnder är skyldiga att biträda tillsynsmyndigheterna och lämna
de upplysningar som dessa myndigheter behöver för att utöva tillsyn enligt
denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt
förordning (EG) nr 336/2006.

6 kap.

9 §

Den myndighet som har förbjudit ett fartygs resa eller förbjudit ett

fartyg att anlöpa svensk hamn ska, om fartyget befinner sig inom Sveriges
sjöterritorium, genast anmäla beslutet till Polismyndigheten, Tullverket, Sjö-
fartsverket, Kustbevakningen och berörda hamnar. Polismyndigheten och
Kustbevakningen ska, om det behövs, vidta åtgärder för att förhindra över-
trädelse av förbudet. Sjöfartsverket ska ställa in de förrättningar för fartygets
resa som ankommer på verket.

Om fartyget står under tullkontroll, får Tullverket inte tillåta det att avgå.

Tullverket får också tillfälligt ta hand om fartygets nationalitetshandling, när
det behövs för att hindra fartygets avgång.

Om förbudet gäller ett svenskt fartyg som befinner sig utomlands, är befäl-

havaren skyldig att på begäran av en svensk utlandsmyndighet lämna far-
tygets nationalitetshandling till myndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2009:59.

SFS 2014:733

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.