SFS 2014:733 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2014:733 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
140733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ENGHIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ENGHJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ENGHJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ENGHIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:ENGHJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ENGHJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:ENGHIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:ENGHIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ENGHJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ENGHIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ENGHIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ENGHIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 18 � och 6 kap. 9 � fartygs-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kerhetslagen (2003:364) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och milj�- och</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">h�lsoskyddsn�mnder �r skyldiga att bitr�da tillsynsmyndigheterna och l�mna<br/>de upplysningar som dessa myndigheter beh�ver f�r att ut�va tillsyn enligt<br/>denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller enligt<br/>f�rordning (EG) nr 336/2006.</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den myndighet som har f�rbjudit ett fartygs resa eller f�rbjudit ett</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">fartyg att anl�pa svensk hamn ska, om fartyget befinner sig inom Sveriges<br/>sj�territorium, genast anm�la beslutet till Polismyndigheten, Tullverket, Sj�-<br/>fartsverket, Kustbevakningen och ber�rda hamnar. Polismyndigheten och<br/>Kustbevakningen ska, om det beh�vs, vidta �tg�rder f�r att f�rhindra �ver-<br/>tr�delse av f�rbudet. Sj�fartsverket ska st�lla in de f�rr�ttningar f�r fartygets<br/>resa som ankommer p� verket.</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om fartyget st�r under tullkontroll, f�r Tullverket inte till�ta det att avg�.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Tullverket f�r ocks� tillf�lligt ta hand om fartygets nationalitetshandling, n�r<br/>det beh�vs f�r att hindra fartygets avg�ng.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om f�rbudet g�ller ett svenskt fartyg som befinner sig utomlands, �r bef�l-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">havaren skyldig att p� beg�ran av en svensk utlandsmyndighet l�mna far-<br/>tygets nationalitetshandling till myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:59.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:733</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 18 � och 6 kap. 9 � fartygs-

s�kerhetslagen (2003:364) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

18 �

2

Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och milj�- och

h�lsoskyddsn�mnder �r skyldiga att bitr�da tillsynsmyndigheterna och l�mna
de upplysningar som dessa myndigheter beh�ver f�r att ut�va tillsyn enligt
denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller enligt
f�rordning (EG) nr 336/2006.

6 kap.

9 �

Den myndighet som har f�rbjudit ett fartygs resa eller f�rbjudit ett

fartyg att anl�pa svensk hamn ska, om fartyget befinner sig inom Sveriges
sj�territorium, genast anm�la beslutet till Polismyndigheten, Tullverket, Sj�-
fartsverket, Kustbevakningen och ber�rda hamnar. Polismyndigheten och
Kustbevakningen ska, om det beh�vs, vidta �tg�rder f�r att f�rhindra �ver-
tr�delse av f�rbudet. Sj�fartsverket ska st�lla in de f�rr�ttningar f�r fartygets
resa som ankommer p� verket.

Om fartyget st�r under tullkontroll, f�r Tullverket inte till�ta det att avg�.

Tullverket f�r ocks� tillf�lligt ta hand om fartygets nationalitetshandling, n�r
det beh�vs f�r att hindra fartygets avg�ng.

Om f�rbudet g�ller ett svenskt fartyg som befinner sig utomlands, �r bef�l-

havaren skyldig att p� beg�ran av en svensk utlandsmyndighet l�mna far-
tygets nationalitetshandling till myndigheten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2009:59.

SFS 2014:733

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.