SFS 2009:59 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2009:59 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
090059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BHOFCA+TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:16px;line-height:26px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;line-height:26px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft34{font-size:8px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft37{font-size:16px;line-height:26px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft38{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:16px;line-height:26px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:BHOFAO+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:BHOEPL+TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:305px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag</b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 februari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om fartygss�kerhetslagen</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2003:364) </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels </i>att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska upp-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">h�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels </i>att 1 kap. 1 �, 3 kap. 9 �, 5 kap. 17, 18, 20, 21 och 30 ��, 6 kap. 1 �,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">7 kap. 3 �, 8 kap. 2 � samt 9 kap. 1 och 35 �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 1 kap. 6 �, samt n�rmast f�-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">re 1 kap. 6 � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap.<br/>1 � </b>Denna lag g�ller alla fartyg som anv�nds till sj�fart inom Sveriges sj�-<br/>territorium samt svenska fartyg som anv�nds till sj�fart utanf�r sj�territoriet.<br/>Lagen g�ller �ven svenska rederier samt s�dana utl�ndska rederier som be-<br/>driver sj�fart med svenskt fartyg eller anv�nder annat fartyg till sj�fart inom<br/>Sveriges sj�territorium, om inte annat anges. Lagen ska dock inte till�mpas i<br/>den m�n det �r s�rskilt f�reskrivet eller f�ljer av allm�nt erk�nda folkr�ttsli-<br/>ga grundsatser. </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft113">Lagen g�ller �rlogsfartyg endast i den m�n regeringen f�reskriver det.<br/>I de delar best�mmelserna i 1 kap. 4 �, 2 kap. 9 �, 10 � f�rsta stycket andra</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">meningen och 10 � andra stycket, 5 kap. 57 och 16 �� samt 7 kap. 2 � avser<br/>rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation g�ller best�mmelserna inte de re-<br/>derier och fartyg som omfattas av Europaparlamentets och r�dets f�rordning<br/>(EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomf�rande av Internatio-<br/>nella s�kerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upph�vande av r�dets<br/>f�rordning (EG) nr 3051/952. </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>S�kerhetsorganisation</i></p> <p style="position:absolute;top:908px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>6 � </b>F�r de fartyg och rederier som omfattas av f�rordning (EG) nr<br/>336/2006 ska f�rordningens definitioner g�lla �ven vid till�mpning av denna<br/>lag.</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">1 Prop. 2008/09:10, bet. 2008/09:TU7, rskr. 2008/09:166.</p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">2 EUT L 64, 4.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0336).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>SFS 2009:59<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 24 februari 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:59</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>3 kap.<br/>9 � </b>Fartyg med en bruttodr�ktighet om minst 500 samt passagerarfartyg f�r<br/>anv�ndas till sj�fart endast om rederiet har ett dokument om godk�nd s�ker-<br/>hetsorganisation och fartyget �r f�rsett med ett certifikat om godk�nd s�ker-<br/>hetsorganisation. Detta g�ller dock inte fritidsfartyg eller fartyg som �gs el-<br/>ler brukas av svenska staten och som anv�nds uteslutande f�r stats�ndam�l<br/>och inte f�r aff�rsdrift.</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>5 kap.<br/>17 � </b>Den som verkst�ller en tillsynsf�rr�ttning enligt denna lag, enligt f�re-<br/>skrifter som har meddelats med st�d av lagen eller enligt f�rordning (EG) nr<br/>336/2006 eller bitr�der vid en s�dan f�rr�ttning har r�tt att f� tilltr�de till far-<br/>tyget och att g�ra de unders�kningar och ta de prov d�r som han eller hon<br/>beh�ver samt ta del av de handlingar om fartyget som finns ombord. F�r ut-<br/>tagna prov l�mnas inte n�gon ers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid f�rr�ttningarna ska det om m�jligt undvikas att fartyget f�rdr�js eller</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">att n�gon annan ol�genhet uppkommer. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>18 � </b>Polismyndigheter, Tullverket, Kustbevakningen samt milj�- och h�l-<br/>soskyddsn�mnder �r skyldiga att bitr�da tillsynsmyndigheterna och l�mna<br/>de upplysningar som dessa myndigheter beh�ver f�r att ut�va tillsyn enligt<br/>denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller en-<br/>ligt f�rordning (EG) nr 336/2006. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>20 � </b>Ett fartygs redare och �gare ansvarar f�r att fartyget underg�r tillsyn<br/>enligt denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen el-<br/>ler enligt f�rordning (EG) nr 336/2006.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Redaren samt bef�lhavaren och �vrigt bef�l ombord ska l�mna tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">myndigheten det bist�nd den beh�ver vid tillsynsf�rr�ttningar och l�mna de<br/>upplysningar som den beg�r vid s�dana f�rr�ttningar.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>21 � </b>Redaren ansvarar f�r att rederiverksamheten underg�r tillsyn enligt<br/>denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller en-<br/>ligt f�rordning (EG) nr 336/2006.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Redaren ska l�mna tillsynsmyndigheten det bist�nd den beh�ver och de</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">upplysningar den beg�r vid tillsynen.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>30 � </b>Bef�lhavaren ska se till att en kopia av rederiets dokument om god-<br/>k�nd s�kerhetsorganisation samt fartygets tillsynsbok och de certifikat eller<br/>andra handlingar som har utf�rdats f�r fartyget enligt denna lag, enligt f�re-<br/>skrifter som har meddelats med st�d av lagen eller enligt f�rordning (EG) nr<br/>336/2006 finns ombord och h�lls tillg�ngliga vid tillsynsf�rr�ttningar. </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ingen f�r f�rv�gras att ta del av inneh�llet i tillsynsboken, om han eller</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">hon beh�ver det f�r att kunna ta till vara sin r�tt.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:59</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>6 kap.<br/>1 �</b>3 Ett fartygs resa f�r f�rbjudas, om det finns sk�lig anledning att anta att </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft38">1. fartyget inte �r sj�v�rdigt f�r resa i den avsedda farten, <br/>2. fartyget i n�got v�sentligt avseende har brister i skyddet mot oh�lsa el-</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ler olycksfall, </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft38">3. fartyget inte �r lastat eller barlastat p� ett betryggande s�tt, <br/>4. fartyget medf�r fler passagerare �n det h�gsta till�tna antalet, <br/>5. fartyget inte �r bemannat p� ett betryggande s�tt f�r den avsedda resan,<br/>6. rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven p� s�kerhetsorganisation en-</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft38">ligt denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller<br/>enligt f�rordning (EG) nr 336/2006, </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">7. best�mmelserna i lagen (1998:958) om vilotid f�r sj�m�n inte efterlevs</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft38">och detta inneb�r en uppenbar fara f�r sj�m�nnens eller arbetstagarnas h�lsa<br/>och s�kerhet, </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">8. v�der- eller sj�f�rh�llandena �r s� ogynnsamma att resan skulle inneb�-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ra allvarliga risker f�r m�nniskor eller milj�n, </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">9. fartyget inte uppfyller f�reskrivna krav p� m�rkning med IMO-identifi-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">kationsnummer, eller </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">10. fartyget inte uppfyller f�reskrivna krav avseende s�dana handlingar</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">med fartygshistorik som ska finnas ombord p� fartyget.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det �r fr�ga endast om brister i anordningar f�r arbetet eller i arbets-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft38">redskap f�r i st�llet anv�ndningen av anordningarna eller redskapen f�rbju-<br/>das tills r�ttelse har skett. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Likas� f�r, i st�llet f�r f�rbud enligt f�rsta stycket, anv�ndningen av en</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft38">viss lokal, arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst �mne f�rbjudas<br/>tills r�ttelse har skett om det finns sk�lig anledning att anta att anv�ndningen<br/>inneb�r risk f�r oh�lsa eller olycksfall.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>7 kap.<br/>3 �</b>4 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om att </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. fartyg, ut�ver certifikat som anges i denna lag, ska ha certifikat eller in-</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft38">tyg om n�got visst f�rh�llande som regleras i denna lag eller i f�reskrifter<br/>som meddelats med st�d av lagen,</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. utl�ndska fartyg vid sj�fart inom Sveriges sj�territorium ska ha certifi-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">kat utf�rdade av beh�rig utl�ndsk myndighet eller motsvarande handlingar, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. utl�ndska rederier, som bedriver sj�fart med svenskt fartyg eller anv�n-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft38">der annat fartyg till sj�fart inom Sveriges sj�territorium, ska ha ett dokument<br/>om godk�nd s�kerhetsorganisation utf�rdat av en beh�rig utl�ndsk myndig-<br/>het eller en motsvarande handling, samt</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. andra fartyg �n de som anges i 3 kap. 9 � f�r anv�ndas till sj�fart endast</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft38">om rederiet har ett dokument om godk�nd s�kerhetsorganisation och fartyget<br/>�r f�rsett med ett certifikat om godk�nd s�kerhetsorganisation.</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven med-</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dela f�reskrifter om m�rkning av fartyg med IMO-identifikationsnummer</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">3 Senaste lydelse 2005:855.</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">4 Senaste lydelse 2005:855.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2009:59</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">och om s�dana handlingar med fartygshistorik som ska finnas ombord p�<br/>fartyg.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>8 kap.<br/>2 � </b>Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. den som upps�tligen l�mnar oriktiga uppgifter f�r att f� ett dokument</p> <p style="position:absolute;top:289px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">om godk�nd s�kerhetsorganisation eller ett certifikat som utf�rdas enligt<br/>denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av 7 kap. 3 � eller<br/>enligt f�rordning (EG) nr 336/2006 eller f�r att f� giltighetstiden f�r ett s�-<br/>dant dokument eller certifikat f�rl�ngd, </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�nder</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">ett fartyg till sj�fart utan att ha ett dokument om godk�nd s�kerhetsorganisa-<br/>tion, ett certifikat eller en annan handling som ska ha utf�rdats f�r rederiet,<br/>fartyget, dess utrustning, lastning eller s�kerhetsorganisation enligt denna<br/>lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller enligt f�r-<br/>ordning (EG) nr 336/2006,</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">3. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�nder</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">ett fartyg eller dess utrustning i strid med n�gon best�mmelse i ett dokument<br/>om godk�nd s�kerhetsorganisation, ett certifikat eller en annan handling som<br/>avses i 2, </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">4. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�nder</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ett fartyg till sj�fart utan att det �r f�rsett med f�reskrivna fribordsm�rken, </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">5. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">att g�ra vad som sk�ligen kan fordras f�r att f�rhindra att den som ing�r i s�-<br/>kerhetsbes�ttningen och tillh�r d�cks- eller maskinpersonalen utan tillst�nd<br/>anst�lls av n�gon annan �n redaren eller �garen, </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">6. bef�lhavare som upps�tligen eller av grov oaktsamhet framf�r ett fartyg</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">i strid med vad som g�ller i fr�ga om s�kerhetsbes�ttning eller bemannings-<br/>f�reskrifter, </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">7. redare som upps�tligen eller av grov oaktsamhet underl�ter att g�ra vad</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">som sk�ligen kan fordras f�r att f�rhindra att fartyget framf�rs i strid med<br/>vad som g�ller i fr�ga om s�kerhetsbes�ttning eller bemanningsf�reskrifter,</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">8. redare eller �gare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att se</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">till att fartyget underg�r tillsyn eller redare som upps�tligen eller av oakt-<br/>samhet underl�ter att se till att rederiverksamhet underg�r tillsyn enligt<br/>denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller en-<br/>ligt f�rordning (EG) nr 336/2006, </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">9. den som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att anlita lots n�r</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">han eller hon �r skyldig att g�ra det p� grund av en s�rskild f�reskrift, och </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">10. den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot en f�reskrift om</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">skyldighet att l�mna uppgifter som har meddelats med st�d av 7 kap. 6 � 6.</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>9 kap.<br/>1 � </b>Ett beslut enligt denna lag eller enligt f�rordning (EG) nr 336/2006 g�l-<br/>ler omedelbart, om inte annat beslutas. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2009:59</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>3 �</b>5 Ett beslut enligt denna lag eller enligt f�rordning (EG) nr 336/2006<br/>som inte ska underst�llas n�gon f�r �verklagas </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">1. hos Transportstyrelsen, om beslutet har meddelats av en utlandsmyn-</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">dighet, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">2. hos regeringen, om beslutet avser ett fartygs bemanning eller ett medgi-</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">vande enligt 3 kap. 16 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft56">3. hos allm�n f�rvaltningsdomstol i andra fall �n som avses i 1 och 2. <br/>Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>4 � </b>F�r att ta till vara arbetstagarnas intresse f�r ett beslut enligt denna lag<br/>eller enligt f�rordning (EG) nr 336/2006 �verklagas av ett huvudskyddsom-<br/>bud eller, om n�got s�dant ombud inte finns, av ett annat skyddsombud.<br/>�ven en arbetstagarorganisation f�r �verklaga ett beslut i den m�n saken r�r<br/>medlemmarnas intresse. </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Om r�tten f�r dem som anges i f�rsta stycket att �verklaga beslut enligt</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">arbetsmilj�lagen (1977:1160) finns best�mmelser i den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>5 � </b>Den som har tagit befattning med tillsyn enligt denna lag eller enligt<br/>f�rordning (EG) nr 336/2006 eller utsetts till skyddsombud eller ledamot av<br/>skyddskommitt� f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han eller hon un-<br/>der uppdraget eller i sin tj�nst har f�tt veta om yrkeshemligheter eller arbets-<br/>f�rfaranden eller i �vrigt om enskildas ekonomiska eller personliga f�rh�l-<br/>landen eller f�rh�llanden av betydelse f�r rikets s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">I det allm�nnas verksamhet till�mpas best�mmelserna i sekretesslagen</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">(1980:100) i st�llet f�r vad som s�gs i f�rsta stycket. I fr�ga om den som �r<br/>skyddsombud eller ledamot av skyddskommitt� p� fartyg i det allm�nnas<br/>verksamhet till�mpas 14 kap. 7, 9 och 10 �� sekretesslagen.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2009.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft56">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">5 Senaste lydelse 2008:1378.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1057px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft60">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft60">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om fartygss�kerhetslagen

(2003:364)

dels att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska upp-

h�ra att g�lla,

dels att 1 kap. 1 �, 3 kap. 9 �, 5 kap. 17, 18, 20, 21 och 30 ��, 6 kap. 1 �,

7 kap. 3 �, 8 kap. 2 � samt 9 kap. 1 och 35 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 1 kap. 6 �, samt n�rmast f�-

re 1 kap. 6 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 kap.
1 �
Denna lag g�ller alla fartyg som anv�nds till sj�fart inom Sveriges sj�-
territorium samt svenska fartyg som anv�nds till sj�fart utanf�r sj�territoriet.
Lagen g�ller �ven svenska rederier samt s�dana utl�ndska rederier som be-
driver sj�fart med svenskt fartyg eller anv�nder annat fartyg till sj�fart inom
Sveriges sj�territorium, om inte annat anges. Lagen ska dock inte till�mpas i
den m�n det �r s�rskilt f�reskrivet eller f�ljer av allm�nt erk�nda folkr�ttsli-
ga grundsatser.

Lagen g�ller �rlogsfartyg endast i den m�n regeringen f�reskriver det.
I de delar best�mmelserna i 1 kap. 4 �, 2 kap. 9 �, 10 � f�rsta stycket andra

meningen och 10 � andra stycket, 5 kap. 57 och 16 �� samt 7 kap. 2 � avser
rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation g�ller best�mmelserna inte de re-
derier och fartyg som omfattas av Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomf�rande av Internatio-
nella s�kerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upph�vande av r�dets
f�rordning (EG) nr 3051/952.

S�kerhetsorganisation

6 � F�r de fartyg och rederier som omfattas av f�rordning (EG) nr
336/2006 ska f�rordningens definitioner g�lla �ven vid till�mpning av denna
lag.

1 Prop. 2008/09:10, bet. 2008/09:TU7, rskr. 2008/09:166.

2 EUT L 64, 4.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0336).

SFS 2009:59
Utkom fr�n trycket
den 24 februari 2009

background image

2

SFS 2009:59

3 kap.
9 �
Fartyg med en bruttodr�ktighet om minst 500 samt passagerarfartyg f�r
anv�ndas till sj�fart endast om rederiet har ett dokument om godk�nd s�ker-
hetsorganisation och fartyget �r f�rsett med ett certifikat om godk�nd s�ker-
hetsorganisation. Detta g�ller dock inte fritidsfartyg eller fartyg som �gs el-
ler brukas av svenska staten och som anv�nds uteslutande f�r stats�ndam�l
och inte f�r aff�rsdrift.

5 kap.
17 �
Den som verkst�ller en tillsynsf�rr�ttning enligt denna lag, enligt f�re-
skrifter som har meddelats med st�d av lagen eller enligt f�rordning (EG) nr
336/2006 eller bitr�der vid en s�dan f�rr�ttning har r�tt att f� tilltr�de till far-
tyget och att g�ra de unders�kningar och ta de prov d�r som han eller hon
beh�ver samt ta del av de handlingar om fartyget som finns ombord. F�r ut-
tagna prov l�mnas inte n�gon ers�ttning.

Vid f�rr�ttningarna ska det om m�jligt undvikas att fartyget f�rdr�js eller

att n�gon annan ol�genhet uppkommer.

18 � Polismyndigheter, Tullverket, Kustbevakningen samt milj�- och h�l-
soskyddsn�mnder �r skyldiga att bitr�da tillsynsmyndigheterna och l�mna
de upplysningar som dessa myndigheter beh�ver f�r att ut�va tillsyn enligt
denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller en-
ligt f�rordning (EG) nr 336/2006.

20 � Ett fartygs redare och �gare ansvarar f�r att fartyget underg�r tillsyn
enligt denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen el-
ler enligt f�rordning (EG) nr 336/2006.

Redaren samt bef�lhavaren och �vrigt bef�l ombord ska l�mna tillsyns-

myndigheten det bist�nd den beh�ver vid tillsynsf�rr�ttningar och l�mna de
upplysningar som den beg�r vid s�dana f�rr�ttningar.

21 � Redaren ansvarar f�r att rederiverksamheten underg�r tillsyn enligt
denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller en-
ligt f�rordning (EG) nr 336/2006.

Redaren ska l�mna tillsynsmyndigheten det bist�nd den beh�ver och de

upplysningar den beg�r vid tillsynen.

30 � Bef�lhavaren ska se till att en kopia av rederiets dokument om god-
k�nd s�kerhetsorganisation samt fartygets tillsynsbok och de certifikat eller
andra handlingar som har utf�rdats f�r fartyget enligt denna lag, enligt f�re-
skrifter som har meddelats med st�d av lagen eller enligt f�rordning (EG) nr
336/2006 finns ombord och h�lls tillg�ngliga vid tillsynsf�rr�ttningar.

Ingen f�r f�rv�gras att ta del av inneh�llet i tillsynsboken, om han eller

hon beh�ver det f�r att kunna ta till vara sin r�tt.

background image

3

SFS 2009:59

6 kap.
1 �
3 Ett fartygs resa f�r f�rbjudas, om det finns sk�lig anledning att anta att

1. fartyget inte �r sj�v�rdigt f�r resa i den avsedda farten,
2. fartyget i n�got v�sentligt avseende har brister i skyddet mot oh�lsa el-

ler olycksfall,

3. fartyget inte �r lastat eller barlastat p� ett betryggande s�tt,
4. fartyget medf�r fler passagerare �n det h�gsta till�tna antalet,
5. fartyget inte �r bemannat p� ett betryggande s�tt f�r den avsedda resan,
6. rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven p� s�kerhetsorganisation en-

ligt denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller
enligt f�rordning (EG) nr 336/2006,

7. best�mmelserna i lagen (1998:958) om vilotid f�r sj�m�n inte efterlevs

och detta inneb�r en uppenbar fara f�r sj�m�nnens eller arbetstagarnas h�lsa
och s�kerhet,

8. v�der- eller sj�f�rh�llandena �r s� ogynnsamma att resan skulle inneb�-

ra allvarliga risker f�r m�nniskor eller milj�n,

9. fartyget inte uppfyller f�reskrivna krav p� m�rkning med IMO-identifi-

kationsnummer, eller

10. fartyget inte uppfyller f�reskrivna krav avseende s�dana handlingar

med fartygshistorik som ska finnas ombord p� fartyget.

Om det �r fr�ga endast om brister i anordningar f�r arbetet eller i arbets-

redskap f�r i st�llet anv�ndningen av anordningarna eller redskapen f�rbju-
das tills r�ttelse har skett.

Likas� f�r, i st�llet f�r f�rbud enligt f�rsta stycket, anv�ndningen av en

viss lokal, arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst �mne f�rbjudas
tills r�ttelse har skett om det finns sk�lig anledning att anta att anv�ndningen
inneb�r risk f�r oh�lsa eller olycksfall.

7 kap.
3 �
4 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om att

1. fartyg, ut�ver certifikat som anges i denna lag, ska ha certifikat eller in-

tyg om n�got visst f�rh�llande som regleras i denna lag eller i f�reskrifter
som meddelats med st�d av lagen,

2. utl�ndska fartyg vid sj�fart inom Sveriges sj�territorium ska ha certifi-

kat utf�rdade av beh�rig utl�ndsk myndighet eller motsvarande handlingar,

3. utl�ndska rederier, som bedriver sj�fart med svenskt fartyg eller anv�n-

der annat fartyg till sj�fart inom Sveriges sj�territorium, ska ha ett dokument
om godk�nd s�kerhetsorganisation utf�rdat av en beh�rig utl�ndsk myndig-
het eller en motsvarande handling, samt

4. andra fartyg �n de som anges i 3 kap. 9 � f�r anv�ndas till sj�fart endast

om rederiet har ett dokument om godk�nd s�kerhetsorganisation och fartyget
�r f�rsett med ett certifikat om godk�nd s�kerhetsorganisation.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven med-

dela f�reskrifter om m�rkning av fartyg med IMO-identifikationsnummer

3 Senaste lydelse 2005:855.

4 Senaste lydelse 2005:855.

background image

4

SFS 2009:59

och om s�dana handlingar med fartygshistorik som ska finnas ombord p�
fartyg.

8 kap.
2 �
Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms

1. den som upps�tligen l�mnar oriktiga uppgifter f�r att f� ett dokument

om godk�nd s�kerhetsorganisation eller ett certifikat som utf�rdas enligt
denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av 7 kap. 3 � eller
enligt f�rordning (EG) nr 336/2006 eller f�r att f� giltighetstiden f�r ett s�-
dant dokument eller certifikat f�rl�ngd,

2. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�nder

ett fartyg till sj�fart utan att ha ett dokument om godk�nd s�kerhetsorganisa-
tion, ett certifikat eller en annan handling som ska ha utf�rdats f�r rederiet,
fartyget, dess utrustning, lastning eller s�kerhetsorganisation enligt denna
lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller enligt f�r-
ordning (EG) nr 336/2006,

3. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�nder

ett fartyg eller dess utrustning i strid med n�gon best�mmelse i ett dokument
om godk�nd s�kerhetsorganisation, ett certifikat eller en annan handling som
avses i 2,

4. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�nder

ett fartyg till sj�fart utan att det �r f�rsett med f�reskrivna fribordsm�rken,

5. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter

att g�ra vad som sk�ligen kan fordras f�r att f�rhindra att den som ing�r i s�-
kerhetsbes�ttningen och tillh�r d�cks- eller maskinpersonalen utan tillst�nd
anst�lls av n�gon annan �n redaren eller �garen,

6. bef�lhavare som upps�tligen eller av grov oaktsamhet framf�r ett fartyg

i strid med vad som g�ller i fr�ga om s�kerhetsbes�ttning eller bemannings-
f�reskrifter,

7. redare som upps�tligen eller av grov oaktsamhet underl�ter att g�ra vad

som sk�ligen kan fordras f�r att f�rhindra att fartyget framf�rs i strid med
vad som g�ller i fr�ga om s�kerhetsbes�ttning eller bemanningsf�reskrifter,

8. redare eller �gare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att se

till att fartyget underg�r tillsyn eller redare som upps�tligen eller av oakt-
samhet underl�ter att se till att rederiverksamhet underg�r tillsyn enligt
denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller en-
ligt f�rordning (EG) nr 336/2006,

9. den som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att anlita lots n�r

han eller hon �r skyldig att g�ra det p� grund av en s�rskild f�reskrift, och

10. den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot en f�reskrift om

skyldighet att l�mna uppgifter som har meddelats med st�d av 7 kap. 6 � 6.

9 kap.
1 �
Ett beslut enligt denna lag eller enligt f�rordning (EG) nr 336/2006 g�l-
ler omedelbart, om inte annat beslutas.

background image

5

SFS 2009:59

3 �5 Ett beslut enligt denna lag eller enligt f�rordning (EG) nr 336/2006
som inte ska underst�llas n�gon f�r �verklagas

1. hos Transportstyrelsen, om beslutet har meddelats av en utlandsmyn-

dighet,

2. hos regeringen, om beslutet avser ett fartygs bemanning eller ett medgi-

vande enligt 3 kap. 16 � andra stycket,

3. hos allm�n f�rvaltningsdomstol i andra fall �n som avses i 1 och 2.
Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

4 � F�r att ta till vara arbetstagarnas intresse f�r ett beslut enligt denna lag
eller enligt f�rordning (EG) nr 336/2006 �verklagas av ett huvudskyddsom-
bud eller, om n�got s�dant ombud inte finns, av ett annat skyddsombud.
�ven en arbetstagarorganisation f�r �verklaga ett beslut i den m�n saken r�r
medlemmarnas intresse.

Om r�tten f�r dem som anges i f�rsta stycket att �verklaga beslut enligt

arbetsmilj�lagen (1977:1160) finns best�mmelser i den lagen.

5 � Den som har tagit befattning med tillsyn enligt denna lag eller enligt
f�rordning (EG) nr 336/2006 eller utsetts till skyddsombud eller ledamot av
skyddskommitt� f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han eller hon un-
der uppdraget eller i sin tj�nst har f�tt veta om yrkeshemligheter eller arbets-
f�rfaranden eller i �vrigt om enskildas ekonomiska eller personliga f�rh�l-
landen eller f�rh�llanden av betydelse f�r rikets s�kerhet.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas best�mmelserna i sekretesslagen

(1980:100) i st�llet f�r vad som s�gs i f�rsta stycket. I fr�ga om den som �r
skyddsombud eller ledamot av skyddskommitt� p� fartyg i det allm�nnas
verksamhet till�mpas 14 kap. 7, 9 och 10 �� sekretesslagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2009.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:1378.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.