SFS 2009:59 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2009:59 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
090059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen

(2003:364)

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska upp-

höra att gälla,

dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §, 5 kap. 17, 18, 20, 21 och 30 §§, 6 kap. 1 §,

7 kap. 3 §, 8 kap. 2 § samt 9 kap. 1 och 3�5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 §, samt närmast fö-

re 1 kap. 6 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
1 §
Denna lag gäller alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjö-
territorium samt svenska fartyg som används till sjöfart utanför sjöterritoriet.
Lagen gäller även svenska rederier samt sådana utländska rederier som be-
driver sjöfart med svenskt fartyg eller använder annat fartyg till sjöfart inom
Sveriges sjöterritorium, om inte annat anges. Lagen ska dock inte tillämpas i
den mån det är särskilt föreskrivet eller följer av allmänt erkända folkrättsli-
ga grundsatser.

Lagen gäller örlogsfartyg endast i den mån regeringen föreskriver det.
I de delar bestämmelserna i 1 kap. 4 §, 2 kap. 9 §, 10 § första stycket andra

meningen och 10 § andra stycket, 5 kap. 5�7 och 16 §§ samt 7 kap. 2 § avser
rederiers och fartygs säkerhetsorganisation gäller bestämmelserna inte de re-
derier och fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internatio-
nella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets
förordning (EG) nr 3051/952.

Säkerhetsorganisation

6 § För de fartyg och rederier som omfattas av förordning (EG) nr
336/2006 ska förordningens definitioner gälla även vid tillämpning av denna
lag.

1 Prop. 2008/09:10, bet. 2008/09:TU7, rskr. 2008/09:166.

2 EUT L 64, 4.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0336).

SFS 2009:59
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

2

SFS 2009:59

3 kap.
9 §
Fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 samt passagerarfartyg får
användas till sjöfart endast om rederiet har ett dokument om godkänd säker-
hetsorganisation och fartyget är försett med ett certifikat om godkänd säker-
hetsorganisation. Detta gäller dock inte fritidsfartyg eller fartyg som ägs el-
ler brukas av svenska staten och som används uteslutande för statsändamål
och inte för affärsdrift.

5 kap.
17 §
Den som verkställer en tillsynsförrättning enligt denna lag, enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt förordning (EG) nr
336/2006 eller biträder vid en sådan förrättning har rätt att få tillträde till far-
tyget och att göra de undersökningar och ta de prov där som han eller hon
behöver samt ta del av de handlingar om fartyget som finns ombord. För ut-
tagna prov lämnas inte någon ersättning.

Vid förrättningarna ska det om möjligt undvikas att fartyget fördröjs eller

att någon annan olägenhet uppkommer.

18 § Polismyndigheter, Tullverket, Kustbevakningen samt miljö- och häl-
soskyddsnämnder är skyldiga att biträda tillsynsmyndigheterna och lämna
de upplysningar som dessa myndigheter behöver för att utöva tillsyn enligt
denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller en-
ligt förordning (EG) nr 336/2006.

20 § Ett fartygs redare och ägare ansvarar för att fartyget undergår tillsyn
enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen el-
ler enligt förordning (EG) nr 336/2006.

Redaren samt befälhavaren och övrigt befäl ombord ska lämna tillsyns-

myndigheten det bistånd den behöver vid tillsynsförrättningar och lämna de
upplysningar som den begär vid sådana förrättningar.

21 § Redaren ansvarar för att rederiverksamheten undergår tillsyn enligt
denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller en-
ligt förordning (EG) nr 336/2006.

Redaren ska lämna tillsynsmyndigheten det bistånd den behöver och de

upplysningar den begär vid tillsynen.

30 § Befälhavaren ska se till att en kopia av rederiets dokument om god-
känd säkerhetsorganisation samt fartygets tillsynsbok och de certifikat eller
andra handlingar som har utfärdats för fartyget enligt denna lag, enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt förordning (EG) nr
336/2006 finns ombord och hålls tillgängliga vid tillsynsförrättningar.

Ingen får förvägras att ta del av innehållet i tillsynsboken, om han eller

hon behöver det för att kunna ta till vara sin rätt.

background image

3

SFS 2009:59

6 kap.
1 §
3 Ett fartygs resa får förbjudas, om det finns skälig anledning att anta att

1. fartyget inte är sjövärdigt för resa i den avsedda farten,
2. fartyget i något väsentligt avseende har brister i skyddet mot ohälsa el-

ler olycksfall,

3. fartyget inte är lastat eller barlastat på ett betryggande sätt,
4. fartyget medför fler passagerare än det högsta tillåtna antalet,
5. fartyget inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan,
6. rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation en-

ligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller
enligt förordning (EG) nr 336/2006,

7. bestämmelserna i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän inte efterlevs

och detta innebär en uppenbar fara för sjömännens eller arbetstagarnas hälsa
och säkerhet,

8. väder- eller sjöförhållandena är så ogynnsamma att resan skulle innebä-

ra allvarliga risker för människor eller miljön,

9. fartyget inte uppfyller föreskrivna krav på märkning med IMO-identifi-

kationsnummer, eller

10. fartyget inte uppfyller föreskrivna krav avseende sådana handlingar

med fartygshistorik som ska finnas ombord på fartyget.

Om det är fråga endast om brister i anordningar för arbetet eller i arbets-

redskap får i stället användningen av anordningarna eller redskapen förbju-
das tills rättelse har skett.

Likaså får, i stället för förbud enligt första stycket, användningen av en

viss lokal, arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst ämne förbjudas
tills rättelse har skett om det finns skälig anledning att anta att användningen
innebär risk för ohälsa eller olycksfall.

7 kap.
3 §
4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att

1. fartyg, utöver certifikat som anges i denna lag, ska ha certifikat eller in-

tyg om något visst förhållande som regleras i denna lag eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen,

2. utländska fartyg vid sjöfart inom Sveriges sjöterritorium ska ha certifi-

kat utfärdade av behörig utländsk myndighet eller motsvarande handlingar,

3. utländska rederier, som bedriver sjöfart med svenskt fartyg eller använ-

der annat fartyg till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium, ska ha ett dokument
om godkänd säkerhetsorganisation utfärdat av en behörig utländsk myndig-
het eller en motsvarande handling, samt

4. andra fartyg än de som anges i 3 kap. 9 § får användas till sjöfart endast

om rederiet har ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation och fartyget
är försett med ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om märkning av fartyg med IMO-identifikationsnummer

3 Senaste lydelse 2005:855.

4 Senaste lydelse 2005:855.

background image

4

SFS 2009:59

och om sådana handlingar med fartygshistorik som ska finnas ombord på
fartyg.

8 kap.
2 §
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. den som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter för att få ett dokument

om godkänd säkerhetsorganisation eller ett certifikat som utfärdas enligt
denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 3 § eller
enligt förordning (EG) nr 336/2006 eller för att få giltighetstiden för ett så-
dant dokument eller certifikat förlängd,

2. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder

ett fartyg till sjöfart utan att ha ett dokument om godkänd säkerhetsorganisa-
tion, ett certifikat eller en annan handling som ska ha utfärdats för rederiet,
fartyget, dess utrustning, lastning eller säkerhetsorganisation enligt denna
lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt för-
ordning (EG) nr 336/2006,

3. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder

ett fartyg eller dess utrustning i strid med någon bestämmelse i ett dokument
om godkänd säkerhetsorganisation, ett certifikat eller en annan handling som
avses i 2,

4. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder

ett fartyg till sjöfart utan att det är försett med föreskrivna fribordsmärken,

5. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter

att göra vad som skäligen kan fordras för att förhindra att den som ingår i sä-
kerhetsbesättningen och tillhör däcks- eller maskinpersonalen utan tillstånd
anställs av någon annan än redaren eller ägaren,

6. befälhavare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framför ett fartyg

i strid med vad som gäller i fråga om säkerhetsbesättning eller bemannings-
föreskrifter,

7. redare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att göra vad

som skäligen kan fordras för att förhindra att fartyget framförs i strid med
vad som gäller i fråga om säkerhetsbesättning eller bemanningsföreskrifter,

8. redare eller ägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att se

till att fartyget undergår tillsyn eller redare som uppsåtligen eller av oakt-
samhet underlåter att se till att rederiverksamhet undergår tillsyn enligt
denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller en-
ligt förordning (EG) nr 336/2006,

9. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att anlita lots när

han eller hon är skyldig att göra det på grund av en särskild föreskrift, och

10. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift om

skyldighet att lämna uppgifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 § 6.

9 kap.
1 §
Ett beslut enligt denna lag eller enligt förordning (EG) nr 336/2006 gäl-
ler omedelbart, om inte annat beslutas.

background image

5

SFS 2009:59

3 §5 Ett beslut enligt denna lag eller enligt förordning (EG) nr 336/2006
som inte ska underställas någon får överklagas

1. hos Transportstyrelsen, om beslutet har meddelats av en utlandsmyn-

dighet,

2. hos regeringen, om beslutet avser ett fartygs bemanning eller ett medgi-

vande enligt 3 kap. 16 § andra stycket,

3. hos allmän förvaltningsdomstol i andra fall än som avses i 1 och 2.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4 § För att ta till vara arbetstagarnas intresse får ett beslut enligt denna lag
eller enligt förordning (EG) nr 336/2006 överklagas av ett huvudskyddsom-
bud eller, om något sådant ombud inte finns, av ett annat skyddsombud.
�ven en arbetstagarorganisation får överklaga ett beslut i den mån saken rör
medlemmarnas intresse.

Om rätten för dem som anges i första stycket att överklaga beslut enligt

arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser i den lagen.

5 § Den som har tagit befattning med tillsyn enligt denna lag eller enligt
förordning (EG) nr 336/2006 eller utsetts till skyddsombud eller ledamot av
skyddskommitté får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon un-
der uppdraget eller i sin tjänst har fått veta om yrkeshemligheter eller arbets-
förfaranden eller i övrigt om enskildas ekonomiska eller personliga förhål-
landen eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i sekretesslagen

(1980:100) i stället för vad som sägs i första stycket. I fråga om den som är
skyddsombud eller ledamot av skyddskommitté på fartyg i det allmännas
verksamhet tillämpas 14 kap. 7, 9 och 10 §§ sekretesslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:1378.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.