SFS 2015:255 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2015:255 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
150255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ACNEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ACNEJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ACNEJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ACNEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:ACNEJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ACNEJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:ACNEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:ACNEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ACNEJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ACNEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ACNEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ACNEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ACNEJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:ACNEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ACNEJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 maj 2015.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 8 a � och 6 kap. 2 � fartygs-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kerhetslagen (2003:364) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid en inspektion ska det, om f�rh�llandena inte f�ranleder n�got</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">annat, kontrolleras om f�ljande bevis eller certifikat medf�rs ombord p� farty-<br/>get:</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. ett bevis som avses i 7 kap. 3 � sj�lagen (1994:1009),<br/>2. ett certifikat som avses i 15 kap. 32 � f�rsta stycket sj�lagen, eller<br/>3. ett bevis som avses i 15 kap. 32 � andra stycket sj�lagen.<br/>Vid en hamnstatskontroll ska en kontroll enligt f�rsta stycket 1 och 2 alltid</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ras.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:558px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett fartygs resa f�r f�rbjudas om fartyget inte h�lls tillg�ngligt f�r till-</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">synsf�rr�ttning. Ett fartygs resa f�r ocks� f�rbjudas om det ombord saknar</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ett certifikat som det ska ha enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">har meddelats med st�d av 7 kap. 3 �,</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. ett bevis som det ska ha enligt 7 kap. 3 � sj�lagen (1994:1009),<br/>3. ett certifikat som det ska ha enligt artikel 4a.5 eller 4a.15 i bilaga I till</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april<br/>2009 om transport�rens skadest�ndsansvar i samband med olyckor vid passa-<br/>gerarbefordran till sj�ss, i den ursprungliga lydelsen,</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. ett certifikat som det ska ha enligt artikel 4a.5 eller 4a.15 i 2002 �rs</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Atenkonvention om befordran till sj�ss av passagerare och deras resgods,<br/>eller</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">5. ett bevis som det ska ha enligt 15 kap. 32 � andra stycket sj�lagen.<br/>Om det saknade certifikatet enligt f�rsta stycket 1 �r av s�dant slag som av-</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ses i 3 � f�rsta stycket 2, g�ller i st�llet vad som anges i den paragrafen.</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid en transport med ett utl�ndskt fartyg g�ller f�rsta stycket 35 endast</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om fartyget anl�per eller l�mnar en svensk hamn.</p> <p style="position:absolute;top:873px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den dag som regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2012:355.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:255</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 maj 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:255</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MIKAEL DAMBERG</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 8 a � och 6 kap. 2 � fartygs-

s�kerhetslagen (2003:364) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

8 a �

2

Vid en inspektion ska det, om f�rh�llandena inte f�ranleder n�got

annat, kontrolleras om f�ljande bevis eller certifikat medf�rs ombord p� farty-
get:

1. ett bevis som avses i 7 kap. 3 � sj�lagen (1994:1009),
2. ett certifikat som avses i 15 kap. 32 � f�rsta stycket sj�lagen, eller
3. ett bevis som avses i 15 kap. 32 � andra stycket sj�lagen.
Vid en hamnstatskontroll ska en kontroll enligt f�rsta stycket 1 och 2 alltid

g�ras.

6 kap.

2 �

Ett fartygs resa f�r f�rbjudas om fartyget inte h�lls tillg�ngligt f�r till-

synsf�rr�ttning. Ett fartygs resa f�r ocks� f�rbjudas om det ombord saknar

1. ett certifikat som det ska ha enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som

har meddelats med st�d av 7 kap. 3 �,

2. ett bevis som det ska ha enligt 7 kap. 3 � sj�lagen (1994:1009),
3. ett certifikat som det ska ha enligt artikel 4a.5 eller 4a.15 i bilaga I till

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april
2009 om transport�rens skadest�ndsansvar i samband med olyckor vid passa-
gerarbefordran till sj�ss, i den ursprungliga lydelsen,

4. ett certifikat som det ska ha enligt artikel 4a.5 eller 4a.15 i 2002 �rs

Atenkonvention om befordran till sj�ss av passagerare och deras resgods,
eller

5. ett bevis som det ska ha enligt 15 kap. 32 � andra stycket sj�lagen.
Om det saknade certifikatet enligt f�rsta stycket 1 �r av s�dant slag som av-

ses i 3 � f�rsta stycket 2, g�ller i st�llet vad som anges i den paragrafen.

Vid en transport med ett utl�ndskt fartyg g�ller f�rsta stycket 35 endast

om fartyget anl�per eller l�mnar en svensk hamn.

Denna lag tr�der i kraft den dag som regeringen best�mmer.

1 Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186.

2 Senaste lydelse 2012:355.

SFS 2015:255

Utkom fr�n trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:255

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.