SFS 2015:255 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2015:255 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
150255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 8 a § och 6 kap. 2 § fartygs-

säkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

5 kap.

8 a §

2

Vid en inspektion ska det, om förhållandena inte föranleder något

annat, kontrolleras om följande bevis eller certifikat medförs ombord på farty-
get:

1. ett bevis som avses i 7 kap. 3 § sjölagen (1994:1009),
2. ett certifikat som avses i 15 kap. 32 § första stycket sjölagen, eller
3. ett bevis som avses i 15 kap. 32 § andra stycket sjölagen.
Vid en hamnstatskontroll ska en kontroll enligt första stycket 1 och 2 alltid

göras.

6 kap.

2 §

Ett fartygs resa får förbjudas om fartyget inte hålls tillgängligt för till-

synsförrättning. Ett fartygs resa får också förbjudas om det ombord saknar

1. ett certifikat som det ska ha enligt denna lag eller enligt föreskrifter som

har meddelats med stöd av 7 kap. 3 §,

2. ett bevis som det ska ha enligt 7 kap. 3 § sjölagen (1994:1009),
3. ett certifikat som det ska ha enligt artikel 4a.5 eller 4a.15 i bilaga I till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april
2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passa-
gerarbefordran till sjöss, i den ursprungliga lydelsen,

4. ett certifikat som det ska ha enligt artikel 4a.5 eller 4a.15 i 2002 års

Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods,
eller

5. ett bevis som det ska ha enligt 15 kap. 32 § andra stycket sjölagen.
Om det saknade certifikatet enligt första stycket 1 är av sådant slag som av-

ses i 3 § första stycket 2, gäller i stället vad som anges i den paragrafen.

Vid en transport med ett utländskt fartyg gäller första stycket 3�5 endast

om fartyget anlöper eller lämnar en svensk hamn.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186.

2 Senaste lydelse 2012:355.

SFS 2015:255

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:255

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.