740379.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:379 Lag

Utkom från trycket

den 17 juni 1974

om ändring i arbetarskyddslagen (1949:1);

utfärdad den 31 maj 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att 44 § arbetarskyddslagen

(1949: 1)2 skall ha nedan angivna lydelse.

44 § Mål om tillämpning av 42 § prövas av arbetsdomstolen; dock
skall talan mot arb etstagare prövas av allmän domstol.

Utan hinder av 42 § lagen (1974; 12) om anställningsskydd prövar

arbetsdomstolen mål som rör uppsägning eller avskedande av arbets­
tagare med anledning av h ans uppdrag som skyddsombud.

Mål som prövas av arbetsdomstolen handlägges enligt lagen (1974: ,

371) om rättegången i arbetstvister.

För tiden intill dess lagakraftägande dom eller beslut föreligger kan

domstolen förordna, att 42 § fjärde stycket ej skall äga tillämpning.
Yrkande om sådant förordnande får ej bifallas utan att motparten har

beretts tillfälle a tt yttra sig över yrkandet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

INGEMUND BENGTSSON
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 1974: 77, InU 1 6, rskr 273.

2 L agen omtryckt 1973: 834.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.