SFS 1982:397

820397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:397

Utkom från trycket

den 16juni 1982

Lag

om ändring i lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg;

utfärdad den 3 juni 1982.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 7 § lagen (1965:719) om

säkerheten på fartyg^ skall ha nedan angivna lydelse.

1 kap.
7 § Polismyndighet, tullmyndighet, hälsovårdsnämnd och läkare äro

skyldiga att lämna tillsynsmyndighet det biträde och de upplysningar som
behövs.

När en tullmyndighet på begäran enligt första stycket medverkar vid till­

syn enligt denna lag, har tjänsteman vid tullverkets kustbevakning de befo­

genheter att vidta åtgärder som anges i 2 och 4§§ lagen (1982:395) om

tullverkets medverkan vid polisiär övervakning. Därvid gäller föreskrifter­
na i 5, 6, 8 och 9§§ nämnda lag.

\ ⬢⬢

Si v

808

' Prop. 1981/82; 114. JuU 48, rskr 296 .

^ L agen omtryckt 1978 : 109.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 j uli 198 3.

SFS 1982; 397

På regeringens vägnar

CLAES ELMSTEDT

Barbro Fischerström

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.