SFS 1982:256

820256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1982:256

Lag

Utkom från trycket

den 18 ma j 1982

om ändring i lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg;

utfärdad den I april 1982.

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs att 2 kap. 2 §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 3 §,

7 kap. 3, 5, 8, 8 b, 14 och 20 §§ lagen (1965: 719) om säkerheten på fartyg''

skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.
2 § Svenskt passagerarfartyg, oavsett dräktighet, och annat svenskt far­
tyg med en bruttodräktighet av minst 100 skola ha bevis att fartyget vid till­

synsförrättning befunnits sjövärdigt (fartcertifikat).

Till p assagerarfartyg hänföres fartyg som medför flera än tolv passage­

rare. Med passagerare avses varje person ombord utom befälhavaren,
medlem av besättningen, annan som är anställd ombord eller eljest befin­
ner sig där på grund av arbete för fartygets behov eller i offentlig tjänste­

förrättning rörande fartyget samt barn som icke fyllt ett år.

Fartcertifikat fordras ej för fartyg, som äges eller brukas av svenska sta­

ten och användes för annat ändamål än att i allm än trafik befordra gods el­
ler passagerare.

4 kap.
2 § Fartyg som befordrar gods eller passagerare och har en bruttodräk­
tighet av minst 20 skall på vardera sidan vara försett med lastmärken, som

utvisa minsta tillåtna fribord för fartyget.

Lastmärken fastställas av sjöfartsverket.
Bestämmelsen i första st ycket gäller icke lustfartyg.

6 kap.
3 §" Sjöfartsverket skall för varje passagerarfartyg och för varje annat
fartyg med en bruttodräktighet av minst 20, som transporterar gods eller

passagerare, fastställa den minsta besättning som kan anses vara betryg­

gande från sjösäkerhetssynpunkt i den f art vari fartyget används eller av­

ses att användas (minimibesättning). På begäran skall minimibesättning
också fastställas för ett fartyg som är under byggnad eller projektering eller

som skall köpas från annan. Sjöfartsverket skall före ett beslut om minimi­

besättning samråda med organisationer som representerar redare och om-
bordanställda.

Regeringen el ler den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer

får föreskriva eller i enskilda fall besluta att minimibesättning skall faststäl­
las även för andra fartyg än dem som avses i första stycket eller att det för

584

' Prop, 1981/82: 87. TU 18, rskr 176.

^ Lagen omtryckt 1978:109.

Senaste lydelse 1979:1107.

¬

background image

sådana fartyg skall gälla de föreskrifter om bemanningen som behövs från

SFS 1982: 256

sjösäkerhetssynpunkt (bemanningsföreskrifter).

Från första stycket görs följande undantag.
1. Minimibesättning för fartyg som ägs eller brukas av svenska staten

och som används för annat ändamål än att i allmän trafik transportera gods

eller passagerare skall fastställas av den myndighet under vars förvaltning

fartyget står, om inte regeringen bestämmer annat. Myndigheten skall före

beslutet samråda med de organisationer som representerar de anställda

inom myndigheten.

2. Sjöfartsverket och andra myndigheter som fastställer minimibesätt­

ning får meddela provisoriska beslut om minimibesättning utan att samrå­

da med org anisationerna. Ett sådant beslut får meddelas endast om dröjs­

mål skulle medföra betydande kostnad eller annan avsevärd olägenhet.

7 kap.

3 § Fartyg, som bygges för svensk beställare, skall undergå sjövärdig­
hetsbesiktning, innan fartyget nyttjas till sjöfart.

Har utländskt fartyg blivit svenskt eller har svenskt fartyg, vars brutto-

dräktighet understiger 100, bytt ägare utan att därigenom upphöra att vara
svenskt, äger sjöfartsverket besluta att sjövärdighetsbesiktning av fartyget
skall äga rum, om det icke med hänsyn till fartygets beskaffenhet eller om­

ständigheterna i övrigt är obehövligt.

Bestämmelserna i denna paragraf gälla passagerarfartyg, oavsett minsta

dräktighet, och annat fartyg med en bruttodräktighet av minst 20.

5 § Om annat fartyg än passagerarfartyg är högst tjugofyra år och har

högsta klass i klassificeringsanstalt som omfattas av förordnande enligt 1

kap. 15 §, skall det undergå förnyad sjövärdighetsbesiktning inom fyrtio­

åtta månader efter senast företagen sjövärdighetsbesiktning eller, om sjö­
fartsverket medger det, inom sextio månader efter senast företagen sjövär­

dighetsbesiktning.

Har fartyget icke sådan klass som nu nämnts eller är det äldre än tjugo­

fyra år, bestämmer sjöfartsverket den tid, inom vilken nästa sjövärdighets­

besiktning skall äga rum. Med beaktande särskilt av fartygets ålder och all­
männa tillstånd skall tidpunkten bestämmas till tidigast tjugofyra och se­
nast fyrtioåtta månader efter senast företagen sjövärdighetsbesiktning.
Har fartyg som är äldre än tjugofyra år högsta klass, må dock sjöfartsver­
ket medgiva att den tid, inom vilken förnyad sjövärdighetsbesiktning skall

äga rum, utsträckes till se xtio månader, om synnerliga skäl föreligga.

Bestämmelserna i denna paragraf gälla ej fartyg med mindre bruttodräk­

tighet än 100.

8 §" Fartyg skall undergå mellanbesiktning inom tjugofyra månader efter
senast genomgången sjövärdighetsbesiktning eller mellanbesiktning. Mel­
lanbesiktning avseende fartygets radioinstallation skall dock ske minst en
gång var tolfte månad.

Fartyg med en bruttodräktighet av minst 500 får undergå mellanbesikt-

'' Senaste lydelse i 981:318.

585

'•

¬

background image

SFS 1982:256

\ • ' •'

ning inom trettiosex månader efter senast genomgången sjöv ärdighetsbe­

siktning, om sjöfartsverker medger det.

Bestämmelserna i för sta stycket gäller inte fartyg med mindre brutto-

dräktighet än 100.

8 b §® Fartyg som nyttjas i inter nationell resa skall undergå årlig besikt­

ning inom tolv eller, om sjöfartsverket medger det, femton månader efter

senast genomgången sjövärdighetsbesiktning, mellanbesiktning eller årlig

besiktning.

Bestämmelserna i fö rsta stycket gäller inte fartyg med mindre brutto-

dräktighet än 500.

14 § Fartyg skall undergå extra besiktning, när fartyget genomgått större
ombyggnad, reparation eller förnyelse eller lidit skada som kan inverka

menligt på sjö värdigheten.

Om det med hänsyn till fartygs ålder, allmänna tillstånd eller omständig­

heterna i Öv rigt föreligger särskilda skäl, äger sjöfartsverket besluta att far­

tyget skall undergå extra besiktning även i annat fall än som avses i första

stycket.

Bestämmelserna i första och andra styckena gälla passagerarfartyg, oav­

sett dräktighet, och annat fartyg med en bruttodräktighet av minst 20.

20 § Svenskt passagerarfartyg, oavsett dräktighet, och annat svenskt
fartyg med en bruttodräktighet av minst 20 skola ha tillsynsbok.

Om tillsynsförrättning, om anmärkning som framkommit vid tillsynsför­

rättning och om åtgärd som vidtagits med anledning av anmärkningen skall

fbrrättningsmannen göra anteckning i tillsyn sboken och lämna underrättel­
se till sjöfartsverket och fartygets redare eller den som i redarens ställe

brukar fartyget.

Denna lag träder i kraft den 18 juli 1982. Vid tillämpningen av denna lag

får bruttodräktigheten beräknad enligt reglerna i kungörelsen (1954:550)

angående skeppsmätning användas i den utsträckning som regeringen be­

stämmer.

På regeringens vägnar

CLAES ELMSTEDT

S-E Sigfridsson

(Kommunikationsdepartementet)

586

= Senaste lydelse 1981:318.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.