SFS 1975:83

750083.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:83

Lag

Utkom från t rycket

ändring i lagen (1965 : 719) om säkerheten på fartyg;

den 15 april 1975

utfärdad den 3 april 1975.

k

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om lagen (1965:719)

om säkerheten på fartyg-

dels att i 1 kap. 1, 3�5, 11, 12 och 14 §§, 2 kap. 6 §, 3 kap. 11 §,

4 kap. 6 §, 5 kap. 4 och 6 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 2, 7, 9�13 och 18 §§,

8 kap. 2 §, 9 kap. 3 § samt 11 kap. 2 och 3 §§ ordet "Konungen" i
olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande

form,

dels att nuvarande 9 kap. 11 § skall betecknas 9 kap. 12 § och nu­

varande 10 kap. 5�11 §§ skall betecknas 10 kap. 6�12 §§,

dels att 1 kap. 15 §, den nya 10 kap. 6 § samt 11 kap. 4 § skall ha

nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 9 kap. 11 § och

10 kap. 5 §, av nedan angivna lydelse.

1 KAP.

15 § Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestäm­

mer äger meddela erforderliga bestämmelser om avgift till staten för
tillsynsförrättning och om ersättning åt sakkunnig som enligt 6 § andra
stycket anlitats för tillsynsförrättning.

9 KAP.

11 § Om skyldighet att anlita lots och om lotsavgift gäller vad re­

geringen eller, efter regeringens bemyndigande, förvaltningsmyndighet
föreskriver.

10 KAP.

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att anlita lots,

när det åligger honom på grund av särskild föreskrift, dömes till böter
eller fängelse i högst sex månader.

6 § Ha flera medverkat till gärning som avses i 1�5 §§, gäller 23

kap. brottsbalken.

154

'

Prop. 1975: 8�~KU 10, rskr 62.

- Senaste lydelse av

1 kap. 3 § 1971;293

1 kap. 12 § 1971: 293

7 kap. 11 § 1971:293

2 kap. 6 §1971; 293

7 kap. 12 § 1971: 293

5 kap. 6 § 1971;293

7 kap. 13 § 1971: 293

6 kap. 2 § 1971: 293

7 kap. 18 § 1971: 293

7 kap. 2 § 1971: 293

8 kap. 2 § 1971:293

7 kap. 7 § 1971: 293

9 kap. 3 § 1973: 284

7 kap. 9 § 1971: 293

11 kap. 2 § 1971:293

7 kap. 10 § 1971: 293

11 kap. 3 § 1971:293.

¬

background image

11 KAP.

SFS 1975: 83

4 §3 Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter i de
avseenden som regleras i denna lag. Regeringen får även meddela före­
skrifter om behörighet att föra fartyg eller ha befattning på fartyg.

Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela före­

skrifter som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

BENGT NORLING

Jan Johnsson
(Kommunikationsdepartementet)

3 Senaste lydelse 1971: 293.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.