SFS 1979:1107

791107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979.1X07

j i^ggn ( 1965:719) om säkerheten på fartvo

Utkom frtn in'cket

"'IJg;

k"70

utrårdad den 13 december 1979.

den 27 december 1979

2772

liniigl riksdagens beslut' föreskrivs att i kap. 11 och 16 SS, 5

kap. 18 i?. 8 kap. 1 S. 9 kap. 15

10 kap. samt 11 kap. 3 S lagen ll%5-'7|9j

om säkerheten på fartyg'' skall ha nedan angivna lydelse.

1 kap.

11 S Ccrtifikat enligt denna lag skall iittardas för ett visst fanområdeel

ler en del av ett fartområde och ftir bestämd tid. 1 certillkatet får anges sL

skilt villkor för att det skall vara giltigt. Giltighetstiden för ccrtinkatet far
förlängas.

l-artområdena är

a) inre fart: fart inom riket i hamnar, tloder. kanaler och ins jöar, fan

inomskärs vid de svenska kusterna samt fart i K almarsund, i Öresund och

på Oslofjo rden intill Larvik:

b) stor kustfart: annan fart än den som anges under a) till e ller från in-

eller utrikes orter, belägna vid Östersjön eller farvatten som ha r sjöfarts-
förbindelse med Östersjön, dock ej bortom linjen Hanstholm-Lindesnk

samt fart genom Kielkanalen hitom linjen Esbjerg-53° nordlig latitud 4'
ostlig longitud-fyren Blankenberghe;

c) nordsjöfart: annan fart än den som anges under a) och b), d ock ej

bortom linjen Trondheimsfjorden—Shetlands nordpynt. därifrån västerut

till 1 r västlig longitud. därifrån längs denna longitud över Irlands västkust
till 4 8~ nordlig kititud och därifrån österut längs denna latitud till B rest:

d) inskränkt oceanfart: fart på andra europeiska orter än dem som anges

under a'-c). dock ej fart norr eller väster om den linje som anges underc).

dessutom lart på utomeuropeiska orter vid Medelhavet och Svarta havet,
samt ftirt pn N ordafriktis västkust norr om 25° nordlig latitud, på Kanarie­

öarna och ön Madeira;

c) oceanfart: till tinnan lärt än den som anges under a)-d).

Om ett fartyg används i fart mellan utländska orter, får sjöfartsverket

pröva frågan om en annan bestämning av fartygets fartområde än den som

följer av andra stycket. Finner sjöfartsverket därvid att fartområdet.

grund av farvattnets beskaffenhet eller andra förhållanden, är niirnrist

jämförligt med ett mindre vidsträckt fartområde, får verket bestämnia att

faityget skall anses använt i fart motsvarande detta fartområde.

be-

16 § Regeringen eller den förvaltningsmyndighet som regeringen
stämmer får meddela föreskrifter om avgifter till staten för tillsyn av fartyg

och om ersättning åt sakkunnig som enligt 6 § andra stycket anlitas fof"
synsförrättning. Detsamma eäller avpifter för utnrovning och grans m .

synsförrättning. Detsamma gäller avgifter för utprovning

av material och utrustning till fartyg.

2 L-IT

1979/80:4. rskr 1979/80:28.

Lagen omtryckt 19 78:109.

¬

background image

ftkap-

"SFS 1979:1107

j

S^nianning och minimibesättning m. m.

^ Varje fartyg skall vara bemannat på betryggande sätt.

' yniier en resa . som under vanliga f örhållanden kräver mer än tolv tim -

i

m^rs oavbruten gång. skall fartyget ha så stor besättning att den kan delas

?

U i det antal vakter som behövs. Detsamma gäller även t an dra fall när re-

|

[ir sidan att arbetet måste delas m t skift.

Under en resa får fartyget inte ha mindre besättning än att erforderlig

f^rsonal ka n avdelas för inte ndenturtjansten. Om far tyget enligt gällande
föreskfiftcr sk all vara utrustat med teleanläggning, skall personal också,

finnas for att anläggningen skall kunna användas på b ehörigt sätt.

1 § Besättningen på varje fartyg sk all ha tillräc kligt god syn- och hörsel-

(orniäca.

3 § Sjöfartsverket skall för varje passagerarfartyg och för varje annat
fartyg med e n bruttodräktighet av minst 20 registerton, so m transporterar
gods eller pa.ssagerare, fastställa den minsta besättning som kan anses vara

betryggande från sjösäkerhets syn pun kl i den fart vari fartyget används el­

ler avses att användas (mlnimibesättning). På begära n skall minim ibesätt-
ning också Fastställas för ett fartyg som är under byggnad eller projektering
el er som skall köpas från annan. Sjöfartsverket skall före ett beslut om mi-

nimibesältning samråda med organisationer som representerar redare och

ombordanställda.

Regeringen eller den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer

fir föreskriva eller i enskilda fall besluta att mlnimibesättning skall faststäl­
las även för andra fartyg än dem som avses i första stycket eller att det för
sädana fartyg skall gälla de föreskrifter om bemanni ngen som behövs från
sjösäkerhetssynpunkt(bemanningsföreskrifter).

Från första stycket görs följande undantag.

k Minimibesättning för fartyg som ägs eller brukas av svenska staten

och som används för annat ändamål än att i allmän trafik transportera gods
dier passagerare skall fastställas av den myndigh et under vars förvaltning

fartyget står, om inte regeringen bestämmer annat. Myndigheten skall före

beslutet samr äda med de organisationer som representerar de anställda

•nom myndigheten,

12. S jöfartsverket och andra myndigheter som fastställer mlnimi besätt­

ning lår meddela provisoriska beslut om minimibesä ttning utan att samrå­
da med o rganisationerna. Ett sådant beslut får meddelas endast om dröjs-

skulle medföra betydande kostnad eller anna n avsevärd olägenhe t.

^ § ålinlmibesättningens storlek och personalens kvalifikationer .skall

''cstämmas med hänsy n till fartygets storlek, beskaffenhet, utrustning, an-

landning och den fart, vari fartyget används eller avses att användas. Dar-

skall beaktas hur arbetet på fartyget är organiserat och vad som en ligt

'^8 eller avtal gäller om personalens ordinarie arbet.stid. Minimibesattmng-

skall sältas samman så, att fartyget kan framföras säkert och att sjosa-

*^^heten I övrigt är tillfredsställande.

2773

¬

background image

SFS 1979:1107

2774

^

/'I:'.'-.

5 S Etl fartyg för vilket minimibcsättning krävs enligt 3 § f ö

far inte framföras innan beslut om minimibcsättning har fattats

För att ett fartyg med beslut om minimibcsättning skall fä f

skall besättningen ha den storlek och sammansättning i övrigt s

beslutet, om inte bcrälhavaren har beslutat om avvikelse

frän detta i

stöd av 6 §. F artyget får inte framföras i annan fart än som nn

"

"Scs 1 besitiij,

om minimibcsättning.

6 § Om det inom besättningen på ett fartyg inträffar ett plötsf

domsfall eller någon annan oförutsedd händelse, som medför att^f^'

besättning inte uppfyller kraven i beslutet om minimibcsättning och7'^

ten inte kan avhjälpas före fartygets planerade avgång, får befälh

besluta att fartyget ändå skall framföras. Ett sådant beslut får dock

fattas om den besättning som finns på fartyget är tillfredsställandr''''^'

mansatt med hänsyn till fartygets säkra framförande och sjösäkertier'"'

övrigt. Beslutet får inte avse längre tid än en vecka eller, om resan till '
måste destinationshamn tar längre tid i anspråk, den tid som behövs förre
san dit.

Innan befälhavaren fattar beslut enligt första stycket, skall han samråda

med skyddskommittén eller, om det inte finns någon sådan på f artygei
med skyddsombudet.

Befälhavarens beslut får inte innebära att beslutet om minimibesätining

frångås såv itt avser kvalifikationerna hos befälhavaren, radiotelegrafislen

eller radiotelefonisterna. I beslutet om minimibesättning får befälhavarens

rätt att fatta beslut enligt första stycket inskränkas ytterligare.

7 S Beslut av befälhavaren enligt 6 § skall antecknas : skeppsdagboken

eller, om någon sadan dagbok inte förs, antecknas särskilt. Av anteckning­
en skall framgå skälen till beslutet. Har vid samrådet en ståndpunkt fnim-
föits som avviker frän beslutet, skall också denna framgå av anteckningen.

Befälhavaren skall se t ill att sjöfartsverket genast underrättas om beslu­

tet och skälen för detta genom telegram eller på liknande sätt. Befälhavaren

på fartyg, vars minimibesättning har fastställts av annan myndighet änsjö-

fartsvciket. behöver dock inte sända någon sådan underrättelse.

8 § Ett beslut om minimibesättning gäller tills vidare. Det får dock med-

celas for begränsad tid, om särskilda skäl föreligger.

Ett provisoriskt beslut om minimibesättning gäller i högst två månader.

9

f5.r

Den myndighet som har meddelat ett beslut om minimibesättning

återkalla det

. om fartyget eller dess utrustning har ändrats på ett sätt som kan antas

etydelse för minimibesättningens sammansättning; eller

- om andra väsentliga förutsättningar för beslutet har ändrats och där­

för ett nytt beslut behöver utfärdas.

Ill

.

bemanningsföreskrifler gäller, fflr fra»»®

om esättningen är så sammansatt att föreskrifterna är uppf)'

'

Ändringen innebär bl. a. n„ nnj,,

¬

background image

^ Besiämmelserna i I § andra och tredje styckena samt 3-10 §§ gäller

SFS 1979:1107

utländska fartyg.

7kaP-

jjj § Ritningar till fa rtyg, -som byggs eller byggs om för svensk räkning
.ch enligt denna lag skall undergå annan tillsynsförrättning än inspektion,

^kali ges in t ill sjöfartsverket i god tid innan det arbete börjas som ritning­
arna avser. I trängan de fall t^r ritningarna sändas in snarast därefter.

Ritningar till u tländskt fartyg, som harblivit svenskt och med anledning

(Jiirav skall undergå sjövärdighetsbesiktning, skall ges in till sjöfartsverket
si snart det kan sk e.

Regeringen eller den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer

fär m eddela de föreskrifter som behovs om granskning och godkännande

av ritningar och om vilka ritningar som skall ges in. Regeringen eller myn­
digheten far också föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från skyl­
digheten att ge in ritni ngar till vissa typer av fartyg och till fartyg som inne­

har klass i sådan klass ificeringsansialt som omfattas av ett förordnande en­

ligt I kap. 15 §.

8 kap.

1 § Om del finns skälig anledning att anta,

att ett fartyg int e är sjövärdigt för resa i avsedd fart,
alt fartyget 1 väsentligt avseende har brister i fråga om skyddet mot ohäl­

sa och olycksfall,

att det inte är last at eller barlastat på b etryggande sätt,

att det medför pa ssagerare utöver det högsta tillåtna antalet, eller
att det inte är b emannat på betryggande sätt för den avsedda resan,
lär fartygels resa förbjudas tills rättelse har vidtagits.

Är det endast fråga om brister i inrättningar for arbetet eller i arbetsred­

skap, får i stället dessas användning förbjudas tills rättelse har vidtagits.

Om det finns s kälig anledning alt anta att användningen av en viss lokal,
cti visst ämne eller en viss arbetsmetod innebär risk för ohälsa eller

olycksfall, får även användningen av lokalen, ämnet eUer metoden förbju­
das tills rättelse h ar vidtagits-

Resan får också förbjudas, om ett fartyg inte hålls tillgängligt förtillsyns-

fdrräuning, eller om ett fartyg som enligt denna lag skall ha fan-, passage­

rarfartygs- eller fribordscertifikat saknar sådant certifikat.

9 kap.

15 § Befälhavaren skall innan en resa påböijas skaffa sig

om fanyget som han behöver för att kunna fullgöra sma skyldigheter be­

hållande säkerheten på fartyget.

.

.

Maskinchefen skall innan en resa påböijas skaffa sig erfor e S

»iom om fartygets maskineri och de anläggningar och mrattmngar som hor

"" oiaskineriei samt om fartygets brandslackningsanordnmgar.

2775

¬

background image

SFS 1979:1107

Besättningen i övrigt skall innan en resa påbörjas genom bef- ih

försorg beredas tiiiräile att skaffa sig erforderlig kännedom Q

samt om gr undläggande säkerhetsbestämmelser och åtgärder

olycka.

'"'»"ygs.

2776

10 kap.

Ansvarsbestämmelser

1 § Används ett fartyg till sjöfart utan att ha i denna lag föreskrive

fikat eller i strid mot någon bestämmelse i ett sådant certifikat döms*^^"'
ren och befälhavaren till b öter eller fängelse i högst sex månader

ma gäller om ett fartyg används till sjöfart utan att vara försett

märke, trots att det är föreskrivet.

2 § Befälhavare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot
kap. 5 eller 10 § döms till böter eller fängelse i hög st sex månader

Har förseelsen skett av annan oaktsamhet än som avses i första sivck

döms befälhavaren till böter. Är förseelsen ringa är han dock fr i fr ån al'

svar.

Om befälhavaren har begått en förseelse som avses i första sty cket

doms också redaren eller den som i re darens ställe brukar fartyget till bötei

eller fängelse i högst sex månader. För att ansvar skall inträda skall han ha
känt till eller bort känna till förseelsen. Om han visar att han har gjort vad

som han skäligen har kunnat för att förhindra förseelsen, är han fri frånan-

svar.

3 § Anställs den som ingår i minimibesättningen och tillhör däcks-eller

maskinpersonalen av någon annan än redaren, döms redaren och b efälha-

aren till bö ter eller fängelse i hö gst sex månader. Om redaren elle r befäl­

havaren visar att han har gjort vad som han skäligen har kunnat för att för­

hindra förseelsen, är han dock fri från ansvar.

någon på ett fartyg som befälhavare, maskinchef eller an-

sv arig ör vakt utan att inneha den behörighet som är föreskriven förbe-

attnmgen i minimibesättningsbeslutet eller bemanningsföreskrifterna,

orns an till böter. Om han har uppehållit befattningen på grund av ell

Lsva? sjukdomsfall eller en annan liknande händelse, är han dock fri frän

"PPsätligen eller av oaktsamhet bryter mot ett fö rbud mot

PL ,

U.®'"

meddelats med stöd av 8 kap. 1 § döms till bö ter eller

ge se I högst ett å r. Detsamma gäller den som bryter mot ett föreläggan-

de som har meddelats med stöd av 8 kap. 4 §.
ter mn. I

^"'"^'äggandet är förenat med vite, skall den som bö­

ter mot det inte dömas till ansvar.

.L

i strid mot ett beslut av skyddsombudei

kap. 8 § utan att något sådant skäl som anges i 9 kap. 9 § röreligg<:t

6
enligt

¬

background image

åsidosätts dänned uppenbart intresset av att skyddsarbetet ombord

SFS 1979'1107

^•:drivs i behörig ordning, döms han liil böter.

j j Underlåter redaren eller den som i redare ns ställe brukar fartyget att

^,i]l att fartyget undergår tillsyn enligt 7 kap., döms han till böter eller

|-3ngelse i h ögst sex månader.

jl § Den s om u ppsåtUgen eller av oaktsamhet underlåter att anlita lots.

när han är skyldig att göra detta på grund av särskild föreskr ift, döms til l

böter eller fängelse i hög st sex månader.

9 § Den som olovligen och utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning

el er sätter den ur funktion döms till böter.

JO § Den som uppsåtligen lämnar tillsynsmyndigheten oriktiga uppgifter

för att f å c ertifikat enligt denna lag eller få ett sådant certlfikai förlängt,

döms till böter.

Den som u ppsåtligen lämnar tillsynsmyndig heten oriktiga uppg ifter om

en åtgärd, som myn digheten har givit anvisning om, döms till böter.

11 § Den som förs ummar sina skyldigheter enligt 6 kap. 7 §, 9 kap. 2 §

andrastycket, 10 §, 13 § eller 15-17 §§, dönistill böter.

12 § Har flera medve rkat till en gä rning som nämns i 1- 3, 5, 7 och 8 §§,
gäl er 23 kap, brottsbalken.

13 § Ingen får dömas till straff enligt denna lag, om strängare straff för
gärningen är stadgat i brottsbalken eller sjölage n (1891: 35 s. 1).

14 § I f råga om må l om ans var enligt denna lag eller enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen tillämpas bestämmelserna i 336 och

338 §§ sjölagen ( 1891: 35 s. I).

n kap,

3 5 Ett beslut so m har meddelats av sjöfartsverket genom någon annan
än sjösäkerhetsdirektören eller som har meddelats av annan tiilsynsmyn-
<i ghei i sådan fråga som avses i 8 kap. I § får inte överklagas. Provisoriskt

^slut om minimibesäaning får inte heller överklagas.

Eti b eslut som har meddelats av sjöfartsverket genom sjösäkerhetsdi-

^'ihlören I sådan fråga som avses i 8 kap. I § öve rklagas hos kammarrätten

S^nom besvär.

Andra beslut enligt denna lag av sjöfartsverket eller av någon annan till-

synsinyndighet som är central förvaltningsmyndighet överklagas hos rege-

^ngen genom besvär.

I

det inte anges något annat i det överklagade beslutet, gäller detta

f

wis besvärsmyndigheien eller, beträffande beslut som ska U underställas,

'JÖsäkerheisdirektören bestämmer något annat.

^enna lag träder i k raft den 1 juli 1980.

2777

¬

background image

SFS 1979:1107

Regeringen eller den förvaitningsmy ndighel som re geringen best-

för föreskriva alt äldre bestämmelser skall gälla äve n efter den i"

och att en befälhavare får gå ifrån minimibesättningsbeslutet i stö

fattning än vad som med ges i 6 kap. 6 §.

'

Oltl.

På rege ringens vägnar

ULF ADELSOHN

Valter Nilsson

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.