SFS 1980:430

800430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^

iibMtfm v%i

Lag

SFS 1980:430

om ändring i lagen ( 1965:719) om säkerheten på fartyg;

utfärdad den 5 juni 1980.

Utkom från trycket

den ISjuni 1980

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 kap. 18 § lagen (1965:719) om

säkerheten på fartyg'' skall ha nedan angivna lydelse.

9 kap.

18 § Om befälhavarens skyldighet att till sjöfartsverket anmäla vissa

händelser ombord finns bestämmelser i sjölage n (1891:35 s. 1).

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser me e ar o

skrifter om skyldighet för redare eller befälhavare att anmäla

1. inträffade olycksfall eller tillbud till o lycksfall eller sjukdomsfall ut­

över vad som anges i sjö lagen,

, , f

2. uppkomna skador eller vidtagna åtgärder som har ety e se or

gets sjövärdighet.

I

! ''rop. 1979/80: 126. TU 24. rskr 343.

Lagen omtryckt 1978: 109.

711

¬

background image

SFS 1980:430

Denna lag rtder i k raftdel juli 1980.

På regeringens vägnar

ULF ADELSOHN

S-E Sigfridsson

(Kommunikationsdepartememet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.