SFS 1980:424

800424.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

UMMC

Lag
om åtgärder mot vattenförorening från fartyg;

utfärdad den 5 juni 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § 1 denn a lag finns bestämmelser om förbud mot vattenföroreningar

frän fartyg, mottagning av skadliga ämnen från fartyg, fartygs konstruktion

' Prop. 1979/80:167, JoU 48. rskr 366.

SFS 1980: 424

Utkom från trycket

den 18 juni 1980

699

'i

",r>

? i

1:^

r

• il.'.

r

¬

background image

SFS 1980:424

sann tillsyn och andra åtgärder för att förebygga eller begränsa vat,e«„.
reningar från fartyg.

2 § 1 lagen används beteckningar som har följande betydelse,

Beteckning

Betydelse

n.tersiöomrädet Allt vatten område i den egentliga Östersjön med Bou-

niska viken. Finska viken och inloppet till Ö stersjön
upp till latitudparallellen genom Skagen i S kagerack
vid 57° 44,8' nord

Fartyg

Skadligt ämne

Utsläpp

Fartyg, svävare, fasta eller flytande plattformar samt

andra flytande anordningar som används till sjöss

Olja och an dra ämnen som, om de kommer ut i havet
eller något annat vattenområde, kan innebära risker lor

människors hälsa, vara skadliga för den marina faunan

eller floran, skada skönhets- eller rekreationsvärden el­

ler störa annat rättmätigt utnyttjande av havet e l er

andra vattenområden

Varje utsläpp i havet eller andra vattenområden, såsom

utströmning, kvittblivning, spill, läckage, utpumpning,
utspridning eller uttömning

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar före­

skrifter om vad som vid tillämpningen av lagen förstås med olja. andra

skadliga flytande kemikalier som transporteras i bulk än olja, skadliga änv

nen i ö vrigt samt oljetankfartyg.

700

2 kap. Förbud mot förorening från fartyg

I § Bestämmelserna i detta kapitel gäller sådana utsläpp av skadliga äm­

nen från fartyg som härrör från el ler i övrigt står i samband med fartyg^®

drift. Bestämmelserna gäller dock inte i fråga om såd ana utsläpp av skadij
ga ämnen som är en omedelbar följd av utfor skning, utvinning och däno:

örenad, ej landbaserad hantering av havsbottnens mineraltillgångar

§ Inom Sveriges sjöterritorium och Östersjöområdet utanför del'a '

o ja inte släppas ut från fartyg utan skall behållas ombord eller avlam"

till mo ttagningsanordningar för olja.

hpf c

andra vattenområden meddelar regeringen eller den m)"

om regenngen utser föreskrifter om förbud mot utsläpp av olja-

skrifte^om^r^rj^"'''^^" myndighet som regeringen utser meddelat

om förbud mot utsläpp från fartyg av andra skadliga ämnen a" •

¬

background image

;>"•

lu

am-

4 § Om. till följd av olyckshändelse, frän fartyg släpps ut skadliga „
nen. betriifTande vilka g äller förbud mot utsläpp, skall utsläppet begränsas

sa långt det är möjligt.

SFS 1980:424

3 kap. Mottagning av förorenat barlast- och tankspolvatten från far­
tyg, m.m.

1 § Anordningar för mottagning och behandling av oljehaltigt barlast- el­
ler tankspolvatten skall finnas på de platser inom Sveriges territorium där

olja lastas eller oljetankfartyg repareras. Den som lastar ut olja el ler driver

reparationsverksamhetcn svarar för att det finns behövliga mottagnings-

och bch andlingsanordningar.

Regeringen f år föreskriva att mottagnings- och behandlingsanordningar

for oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten skall finnas även i a ndra fall.

Regeringen föreskriver också vem som skall svara för anordningarna.

2 § Anordningar för mottagning av barlastvatten eller tankspolvätska
som innehåller lastrester av andra skadliga flytande kemikalier än olja skall

finnas på de platser inom Sveriges territorium som regeringen föreskriver.

Regeringen föreskriver också vem som skall svara för anordningarna.

3 § Om mottagning av annat avfall från fartyg än sådant som avses i i

och 2 §§ finns särskilda bestämmelser.

4 § Någon avgift får inte tas ut vid anordning, som avses i 1 § först a styc­

ket. för mottagning eller behandling av oljehaltigt barlast- eller tankspol­
vatten från fanyg som lastas eller repareras hos den som svarar för anord­

ningen.

1 fråga om avgift för mottagning och behandling som avses i 1 § an dra

stycket och mottagning som avses i 2 § meddelar regeringen föreskrifter.

5 § Någon avgift för mottagning eller annan hantering av avfall som an­

ges i 3 § får inte tas ut a v fartygens redare eller ägare. Vad nu h ar sagts ut­

gör inte hinder mot att kostnaderna för verksamheten täcks genom hamn-
avgifter eller motsvarande generella avgifter.

6 § Den som avser att avlämna oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten

till en mottagningsanordning som avses i 1 8 skall lämna uppgifter om lös­
ningsmedel e ller andra ämnen i v attnet som har betydelse för behandling­

en.

htt fartyg får inte lastas eller repareras hos den som svarar för att det

finns behövlig mottagnings- och behandlingsanordning som avses i 1 §
första stycket, om han underlåter att omhänderta oljehaltigt barlast- eller

tankspolvatten från fartyget. Förde fall som avses i I § and ra stycket med­

delar regeringen eller den myndighet som regeringen utser motsvarande

föreskrifter om förbud mot lastning, reparation eller annan verksamhet.

I fråga om mottagning av barlasivatlen eller tankspolvätska som inne­

håller lastrester av andra skadliga flytande kemikalier än olja meddelar re­

geringen eller den myndighet som regeringen utser föreskrifter i de hänse­
enden som avses i förs ta och andra styckena.

701

il

t-

¬

background image

SFS 1980:424

...fter om utformning och drift av anordningar som avses i

IX 2 « meddelas av reeeringen eller den myndighet som regeringen,

il
ut­

ser.

4 kap. Fartygs konstruktion, m. m.

. 5 Reneringen eller den myndighet som regenn gen utser meddelar ro„.

krifter om fartygs konstruktion, utrustning och dr,ft for att förebygga,||„

Sr"nsa vattenföroreningar och om certifikat som v.sar att sidanafor,.

skrifter är uppfyllda.

, c Reeeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva

L fartyg inte får användas till sjöfart eller, såvitt avser utländska fartyg,

till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium, om de inte

1. har certifikat, som avses i 1 §, eller motsvarande handlingar som har

utfärdats av behöriga utländska myndig heter,

2. är så underhållna att de i fråga om konstruktion och utrustning upp-

fyller föreskrifter som har meddelats med stöd av I §,

3. drivs i enlighet med föreskrifter so m har meddelats med stöd av 1 i

3 § Regeringen eller den myndighet som regerin gen utser meddelar fore­

skrifter om hur skadliga ämnen som transporteras till sjöss i förpackad
form eller i fraktcontainrar eller på liknande sätt skall hanteras för att vat­

tenföroreningar skall förebyggas eller begränsas.

702

5 kap. Dagböcker m. m.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar före­

skrifter om dagböcker och andra handlingar rörande hanteringen av skadli­
ga ämnen ombord på fartyg.

2 § Handlingar som avses i 1 § skall i fråga om svenska fartyg på begäran

hållas tillgängliga för polismyndighet, tullmyndighet, tillsynsmyndigW
som avses i 6 kap. 5 § ell er annan myndighet som regeringen utser.

samma gäller i frå ga om motsvarande handlingar på utländska fartyg.^®"'

befinner sig inom Sveriges sjöterritorium, i den mån regeringen föreskm''

detta.

Inom främmande lands sjö territorium är befälhavare på svenska faäk

skyldiga att låta behöriga utländska myndigheter ta del av sådana hand m.

ar som avses i 1 §.

6 kap. Tillsyn

1 § Svenska fartyg, som omfattas av föreskrifter enligt 4 kap- ' ^

onstruktion, utrustning eller drift, skall besiktas innan de sätts i t
""VTH K

regelbundna besiktningar.

.

snm h

fastställas om fartygen uppfyller de fö»*

..

nrg O^h drift''"'''ifråga om konstruktion,

¬

background image

2 § Fartyg skall undergå inspektion när en tillsynsmyndighet som avses i

5 § anser att det behövs.

Vid inspektionen skall kontrolleras att fartyget och d ess utrustning och

drifirörhållanden uppfyller kraven på ett fullgott skydd mot vattenförore­

ningar.

3 § I fråga om utländska fartyg som har certiflkat som avses i 4 k ap. 1 §
eller motsvarande handlingar som har utfärdats av behöriga utländska

myndigheter skall inspektionen begränsas till granskning av dessa hand­
lingar och av handlingar som avses i 5 kap. I §, såvida det inte fi nns grun­

dad anledning att anta att fartyget eller dess utrustning eller driftförhållan­
den i väsentliga avseenden avviker från uppgifterna i certifikaten eller

handlingarna.

4 § Närmare föreskrifter om de tillsynsförrättningar som avses i 1 -3 §§

meddelas av regeringen eller den myndighet som re geringen utser.

5 § Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om farty gs konstruk­

tion. utrustning och drift utövas av myndighet som regeringen utser. Myn­
digheten får uppdr a åt sakkunniga att utom riket verkställa tillsynsförrätt ­

ningar.

6 § Regeringen får föreskriva att undersökning av fartyg och utrustning
som företas av en utländsk myndighet eller av en klassificeringsanstalt
skall godkännas som tillsynsförrättning verkställd av svensk myndighet

samt att ett certifikat som utfärdats efter en sådan undersökning har sam­

ma giltighet som ett certifikat utfärdat av svensk myndighet.

7 § Den som verkställer en tillsynsförrättning eller biträder vid en sådan

förrättning skall lämnas tillträde till fartyget för att göra nödvändiga under­
sökningar och ta del av de handlingar rörande fartyget som finns ombord.

Polismyndighet skall lämna den handräckning som behövs för tillsyn en­

ligt denna lag.

8 § Regeringen eller den myndighet so m regeringen utser meddelar före­

skrifter om avgifter till s taten för tillsyn av fartyg och för provning och

granskning av material och utrustning till fartyg.

9 § Fartygets redare och ägare ansvarar för att fartyget undergår sådan

tillsyn som avses i 1 §.

SFS 1980:424

M w >

ii"

!i.

7 kap. Särskilda åtgärder mot vattenförorening

1 § Regeringen eller den myndighet som regering en utser får föreskriva

sådana begränsning ar av eller förbud mot trafik i farvatten inom Sv eriges
sjöterritorium som behövs för att förebygga vattenföroreningar.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar såda­

na föreskrifterom läktring av skadliga ämnen inom Sveriges sjöterritorium

703

¬

background image

SFS 1980:424

704

fore-

.

.

• „ för alt förebygga vatlenfororentagar. Föreskrifterna Hr a,,,

Srldto. ».ring inom vissa onrrWen.

3 I Regeringen eiier den myndighet som regeringen utser meddelar fö

'''f at^rrpfortera vlttenrdroreningar och händelser som innebär risk r»

"au'lMrsMana uppgifter om fartyg och fartygs last som behövs &

att förebygga eiier bekämpa vattenföroreningar.

4 8 Företer ett fartyg väsentliga b rister i fråga om konstruktion, utnist-

nine eller drift i de hänseenden som avses i 4 kap. 1 § eller överträds före-

Lfter som har meddelats med stöd av 1 § detta kapitel, får sjöfartsverket
och annan myndighet som regeringen utser meddela

1. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa,
2 forbud att använda viss u trustning,

3' föreläggande att fartyget skall följa en viss färdväg,

4. föreläggande att fartyget skall anlöpa eller avgå från en viss hamn el­

ler annan uppehållsplats,

5. föreläggande i f råga om fartygets framföiande eller dnft.

Beslutas inte åtgärd som nu har sagts får myndigheten, när det gäl er

brister i fråga om konstruktion, utrustning eller drift, i stället meddela före­
läggande att bristerna skall avhjälpas .

5 § Sker utsläpp av olja eller något annat skadligt ämne från ett fartyg 1

strid mot gällande bestämmelser eller kan det skäligen befaras att så kom­

mer att ske och finns det grundad anledning att anta att svenskt territorium

eller svenska intressen i övrigt kan skadas härigenom i avs evärd mån.ftr

sjöfartsverket och annan myndighet som regeringen utser meddela de för­

bud och förelägganden, som är nödvändiga för att förebygga eller begränsa
vattenförorening, såsom

1. förbud mot fartygets avgång eller vi dare resa,
2. förbud att påbörja eller fortsätta lastning, lossning, läktring e '

bunkring,

3. förbud att använda viss utrustning,

4. föreläggande att fartyget skall följa en viss färdväg,
5. föreläggande att fartyget skall anlöpa eller avgå från en viss

ler annan uppehållsplats,

6. foreläggande i f råga om fartygets framförande eller drift,
7. föreläggande att läktra olja eller annat skadligt ämne.

6 § Har beträffande ett visst fartyg inte fullgjorts vad som

försäkringsskyldighet eller skyldighet att ställa säkerhet i lagen (19 •
om ansvarighet för oljeskada till sjöss, får sjöfartsverket och annan

dighet som regeringen utser meddela

jUff

1. forbud för fartyget a tt anlöpa eller avgå från en svensk

n en tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,

• fråga om ett svenskt fartyg förbud mot fartygets vidare resa-

; hamn fl-

7 § Beslut enligt 4 eller 5 § om förbud skall innehålla uppg'f» o*"

deW^'

w

^ 3 v^iii iVJlUUU oNclll lllllwliut»" »-fr*»

er som skall vidtas för rättelse. Beslut om föreläggande enligt

¬

background image

I I I i

nigrafcr skall innehålla uppgift om den lid inom vilken åtgärderna skall va­

ra vidtagna.

g § I beslut enligt 4 eller 5 § för vite sättas ut. Föreläggande eller förbud

vari vite har satts ut får allt efter omständigheterna riktas mot fartygets be­

fälhavare. redare eller ägare.

9 § Underlåter någon att inom den förelagda tiden vidta åtgärd som ålig­

ger honom enligt b eslut som har meddelats med stöd av 4 eller 5 § eller kan

han inte underrättas om beslutet utan sådant dröjsmål som äventyrar syftet
med b eslutet, får myndigheten låta verkställa åtgärden på bekostnad av

fartygets r edare eller ägare. Detsamma gäller även i and ra fall när ett be­
slut har medd elats med stöd av 4 eller 5 §, om omedelbar åtgärd krävs men

inte kan vän tas bli vidtagen av den som avses med beslutet.

10 § Den my ndighet som med stöd av 4, 5 eller 6 § har forbjudit ett far­

tygs avgång eller vidare resa skall, om fartyget befinner sig inom Sveriges

sjöterritorium, genast anmäla beslutet för polis-, tull- och lotsmyndighcter-
na. Polismyndigheten skall, om det behövs, vidta åtgärder för att förhindra

överträdelse av förbudet. Tull- och lotsmyndighetema skall, så länge för­

budet gäller , inställa de förrättningar för fartygets resa som ankommer på

dem.

Gäller forbudet ett svenskt fartyg som befinner sig inom främmande

lands sjöterritorium, är befälhavaren skyldig att på begäran av svensk ut­
landsmyndighet lämna fartygets nationalitetshandlingar till denna myndig­

het.

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar fö­

reskrifter om sådan märkning av olja ombord på fartyg som behövs för att

det skall kunn a fastställas varifrån förorenande olja har kommit.

För att undersöka varifrån förorenande olja har kommit får polismyndig­

het eller den myndighet som har befogenhet att meddela beslut enligt 5 § ta

oljeprov ombord på ett fartyg och för sådant ändamål avbryta fartygets re­

sa, om det in te leder till n ågon väsentlig olägenhet.

SFS 1980: 424

8 kap. Besvär m.m.

1 § Har beslut enligt 7 kap. 4 § första stycket, 5 eller 6 § meddelats av an­

nan myndighet än sjöfartsverket skall det genast underställas verket. Be­

slut som skall underställas får inte överklagas.

2 § Beslut som har meddelats av sjöfartsverket i fråga som avses i 7 kap.

4 § första stycket, 5 eller 6 § överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Beslut i and ra frågor som avses i denn a lag överklagas genom besvär
1- hos sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en annan myndighet

som inte är central förvaltningsmyndighet och ej heller kommunal myndig­

het, eller

2. hos regeringen, om beslutet har meddelats av sjöfartsverket eller av

cn annan myndighet som är central förvaltningsmyndighet.

45-SFS 1980

705

i*

A :

I

}

A

•?

i

¬

background image

SFS 1980: 424

706

„ . .; frSPor som avses i denna lag gäller omedelbart, om ime^n

^ ^

• h flutet I fråga om beslu t som skall underställas sjöfanJ''

S\tre;trröro;dna alt beslutet inte skall gälla tills vidare.

9 kap. Ansvar m.m.

j 8 Till böter eller fängelse i högst två år döms den som uppsåtligeneO.,

av oaktsamhet bryter mot förbud som galler enligt 2 kap. 2 § första siyckj,
eller mot 2 kap. 4 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stödavi

kap. 2 § andra stycket eller 2 ka p. 3 §, om inte gärningen är b elagd ,r:td

strängare straff i brottsbalken.

2 § Till böter eller fängelse i högst två å r döms befälhavaren, om hank

brustit i den tillsyn som behövs för att utsläpp inte skall ske i strid mot den­

na lag eller föreskrifter som har med delats med stöd av lagen. Om befalhi.

våren har överlåtit ansvaret för tillsynen över hanteringen ombord av
skadliga ämnen till visst befäl e ller om visst befäl har sådant a nsvar ifl
följd av tjänstens beskaffenhet, gäller vad nu ha r sagts i stället det befälet,

3 § Till böter eller fä ngelse i högst et t år döms den som uppsåtligenelkr

av oaktsamhet bryter mot

1. en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 k ap. 1 eller 2 §.

2. ett förbud eller föreläggande som ha r meddelats med stöd av 7 kap, t

eller 5 §, eller

3. ett förbud som har medde lats med stöd av 7 kap. 6 §.

4 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift

har meddelats med stöd av 3 k ap. 7 §, om inte gärningen är be lagd latJ

straff i brottsbalken, miljöskyddslagen (1969: 387) eller lagen (1971:l .^,i
om förbud mot dumpning av avfall i va tten,

2. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter motenfc-

reskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 2 §,

3. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift sc'-

har meddelats med stöd av 4 kap. 3 §, 5 kap. 1 § eller 7 ka p. 3 §,

4. den som uppsåtligen bryter mot 5 kap. 2 § första stycket,

5. fartygets redare eller ägare, om han uppsåtligen eller av oaktsamw

bryter mot 6 kap. 9 §.

5 § Till böter döms

,

1- den som uppsåtligen bryter mot förbud som gäller enligt 3 kap-^'

första stycket eller 5 § eller mot en föreskrift som har meddelats

av 3 kap. 4 § andra stycket,

mni

oppsåthgen eller av oaktsamhet bryter mot 3 k ap-

en oresknft som har medd elats med stöd av denna paragraf.

het

'ämnar en oriktig uppgift till en

attVr.it I

"tfärdas med stöd av denna lagc"'^

4 erbS m'''"

förlängd,

reskrift '

uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter

"ft

'"^ddelats med stöd av 7 kap. 11 § första stycket-

¬

background image

5 § 1. Släpps ett skadligt ämne ut i strid mot förbud som gäller enligt 2
kap. 2 § för sta stycket eller mot 2 k ap. 4 § eller i strid mot föreskrift som
har meddelats med stöd av 2 kap. 2 § andra stycket eller 2 kap. 3 §.

2. åsidosätts en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap . 2 eller

3 § eller 7 kap. I elle r 2 Jj,

3. överträds ett förbud eller åsidosätts ett föreläggande som har medde­

lats med stöd av 7 kap. 4 eller 5 §.

4. överträds ett förbud som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 §, eller

5. åsidosätts en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 kap. 11 §

första stycket.

döms fartygets redare eller ägare som om han själv hade begått gärning­

en. om han underlåtit att göra vad som skäligen kunnat fordras av honom
för att förhindra det inträffade.

7 § Bryter någon mot ett förbud eller föreläggande enligt 7 kap. 4 ell er

5 §. som ha r förenats med vite, skall han inte dömas till ansvar.

8 § Mål om an svar för brott som avses i denna lag eller om utdömande av

vite eller om er sättning för åtgärder som verkställts enligt 7 kap. 9 § hand­
läggs av ti ngsrätt som är behörig domstol enligt rättegångsbalken eller en­
ligt 336-338 §6 sjölag en (1891: 35 s. 1).

10 kap. Övrigt

1 § Denna lag är tillämplig på statsfartyg, som inte används i affä rsdrift,

endast i den mån regeringen föreskriver det.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser f^r föreskriva
eller i enskilda fall medge undantag från 2 kap. 2 § första stycket samt 3

kap. I § först a stycket, 4 § första stycket och 5 § denna lag. Vid m eddelan­
de av u ndantag fTir särskilda villkor föreskrivas.

3 § Föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag får inte strida mot

sådana bestämmelser i in ternationella överenskommelser som är bindande
för Sverige. Detsamma gäller i fr åga om undantag som avses i 2 §.

Denna lag träder i kra ft den dag regeringen bestämmer, såvitt avser be­

stämmelserna om mottagning av barlastvatten eller tankspolvätska som in­

nehåller lastrester av andra skadliga flytande kemikalier än olja.

1 övrigt träder lagen i kraft den 1 januari 1981, då lagen (1972: 275) om åt­

gärder mot vattenförorening från fartyg och lagen (1976:6) om åtgärder

mot vattenförorening från fartyg inom Östersjöområdet skall upphöra att
gälla.

707

¬

background image

, piier nägon annan författning hänvisas till e n foreslcrid

SFS 1980:

,^8--aus FC-rn en bestämm else i denna la., lUlämpas i s«,„

nya bestämmelsen.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

ULF ADELSOHN

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.