SFS 1980:201

800201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

•35*®

den 20 maj 1980

Lag

...

SFS 1980:201

ändrmg . lagen (1965:719) om säkerheten pä fartyg;

u.kon, fra„ ,ryck=,

uifiirdad den 30 april 198 0.

Enligt riksdage ns b eslut' föreskrivs att 1 kap. 9 § lagen (1965:719) om

säkerheten p å fartyg- skall ha nedan angivna lydelse.

1 kap.

9 § Den som har ta git befattning med tillsyn enligt denna lag eller utsetts

,j|| skyddsombud eller ledamot i skyddskomm itté får inte obehörigen röja
eller utnyttja vad han u nder uppdraget eller i tjänsten har erfarit om yrkes­

hemlighet, arbetsförfarande, affårsförhållande. enskilds personliga förhål­

lande eller förhållande av bety delse för landets försvar.

I del allm ännas ver ksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1 980:100). I fråga om den som är skyddsombud eller ledamot i

skyddskommitté på fartyg i det allmännas verksamhet tillämpas 14 kap. 7,
9och 10 §§ sekretesslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

ULFADELSOHN

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

I Prop. 1979/80:80. KU 45. rskr 269.

• Lagen omtryckt 19 78:109.

f

!•;;

ni

lD-,_

Ii

: i

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.