SFS 1981:318

810318.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:318

Lag

Utkom från trycket

den 12 maj 1981

om ändring i lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg;

utfärdad den 30 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1965:719) om sä ­

kerheten på fartyg^

dels att 7 kap. 1, 8 och 15 §§ skall ha nedan ang ivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 8 b §, av nedan angiv­

na lydelse.

536

7 kap.

1 § De tillsynsförrättningar som skall föret as enligt denna lag är

a) regelbunden undersökning av fartyg jämte utrus lxnng {sjövärdighets-

besiktning),

b) regelbunden undersökning av annat fartyg än passagerarfartyg och

dess utrustning i viss del eller vissa de lar(mellanbesiktning),

c) årlig undersökning av annat fartyg än passagerarfartyg och dess ut­

rustning i viss eller vissa delar (årlig besiktning),
' Prop. 1980/81:94, TU 24, rskr258,

^ Lagen omtryckt 1978:109.

/

¬

background image

d) regelbunden undersökning av fartyg for fastställande av dess lämplig-

SFS 1981:318

het för passagerarbe fordran och högsta tillåtna antal passage rare (passage­

rarfartygsbesiktning),

e) regelbunden undersökning och uppmätning av fartyg för åsättande av

iastmärke eller meddelande av tillstånd att bibehålla sådant märke (fri-
bordsbesiktnin g),

f) särskild undersökning av fartyg i viss del eller vissa delar ("extra be­

siktning) och

g) annan undersökning av förhållandena ombord (inspektion).

Om det är möjligt skall flera tillsynsförrättningar på ett fartyg ske samti­

digt. Förrättning skall om möjligt ske i samband med undersökning i klassi-
ficeringsanstalt, som omfattas av förordnande enligt 1 kap . 15 §.

8 § Fartyg skall undergå mellanbesiktning inom tjugofyra månader efter
senast genomgången sjövärdighetsbesiktning eller mellanbesiktning. Mel­

lanbesiktning avseende fartygets radioinstallation skall dock ske minst en

gång var tolfte månad.

Fartyg med en brutto dräktighet av minst 500 registerton får undergå

mellanbesiktning inom trettiosex månader efter senast genomgången sjö­

värdighetsbesiktning, om sjöfartsverket medger det.

Bestämmelserna i f örsta stycket gäller inte fartyg med mindre brutto-

dräktighet än 100 registerton.

8 b § Fartyg som nyttjas i internat ionell resa skall undergå årlig besikt­

ning inom tolv el ler, om sjöfartsverket medger det, femton månader efter

senast genomgången sjövä rdighetsbesiktning, mellanbesiktning eller årlig

besiktning.

Bestämmelserna i fö rsta stycket gäller inte fartyg med mindre brutto-

diäktighet än 500 registerton.

15 § För fartyg, som innehar högsta klass i klassificeringsanstalt, vilken

omfattas av förordnande enligt 1 kap. 15 §, och inte är äldre än tjugofyra

år, får den undersökning av fartyget, som lett till att fartyget erhållit eller
fått bibehålla klassen, godkännas såsom besiktning, som avses i 1 § a), b),

c), e) eller f) i de delar u ndersökningen omfattar. Detta gäller dock inte så­

dan undersökning av sjövärdigheten som avslutats tidigare än sex månader

före förrättningen, om särskilda skäl ej föreligger att godkänna undersök­
ningen. Överförs fartyg till ny k lassificeringsanstalt eller föreligger i annat
fall särskilda skäl att underkasta fartyg besiktning, äger sjöfartsverket be­
sluta därom.

Har fartyget inte klass som avses i första stycket eller är det äldre än tju­

gofyra år, får sjöfartsverket efter prövning i vaije särskilt fall godkänna un­

dersökningen såsom besiktning i den omfattning som föreskrivs i f örsta
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

537

¬

background image

- v.-

SFS 1981:318

Besiktningar, som är av minst samma omfattning som årlig besiktning

och som har utförts under tiden den 1 maj-30 juni 1981, får räknas som år­

liga besiktningar.

På regeringens vägnar

ULF ADELSOHN

S-E Sigfridsson

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.