SFS 1983:306

830306.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:306

Lag

Utkom från trycket

om äEdrfliig t lagen (1982:397) om ändr�0ng i lagen

den 27 maj 1983

(1965:719) om Säkerheten på fartyg;

utfärdad den 11 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 1 k ap. 7§ lagen (1965:719) om

säkerheten på fartyg^ i den lydelse paragrafen har fatt genom lagen
(1982:397) om ä ndring i nyssnämnda lag ordet "hälsovårdsnämnd" skall

bytas ut mot "miljö- och hälsoskyddsnämnd".

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

S-E Sigfridsson

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1982/83: 111, SoU 28, rskr 263.

^ L agen omtryckt 1978: 109.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.