SFS 1983:931

830931.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:931

om ändring i lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg;

utkom från trycket

den 19 december 1983

utfärdad den 8 dece mber 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1965:719) om

säkerheten på fartyg" skall ha nedan angivna lydelse.

1 kap.

3

Tillsyn av farty g i de hänseenden som behandlas i denna lag utöva s

av sjöfa rtsverket. Regeringen äger förordna svensk utlandsmyndighet att

utöva tillsyn utom riket.

1 frå gor som avse ombordanställdas skydd mot ohälsa och olycksfall i

arbetet skall tillsynen utövas under samverkan med ar betarskyddsstyrel­
sen.

Denna lag träd er i kraft den dag regeringen bestämmer.

På reger ingens vägnar

CURT BOSTR�M

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 198.3/84: 1. TU 3. rs kr 22.

^

omtryckt 1978: 109.

' �ndringen innebär att tredje stycket upph ävs.

2413

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.