SFS 1988:444

880444.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:VVFKVB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:BWEHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:22px;font-family:BWEHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:23px;font-family:BWEHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:444 </b></p> <p style="position:absolute;top:70px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">den 15 juni 1988 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49); </b></p> <p style="position:absolute;top:117px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 26 maj 1988. </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 10 kap. 11 � fartygss�kerhets�</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft11">lagen (1988:49) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft11">10 kap. </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft11">11 � Polismyndigheter, tullmyndigheter, kustbevakningen, milj�- och </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft11">h�lsoskyddsn�mnder samt l�kare �r skyldiga att l�mna tillsynsmyndighe�</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft14">terna det bitr�de och de upplysningar som de beh�ver f�r att ut�va tillsyn <br/>enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har utf�rdats med st�d av <br/>lagen. </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft11">N�r kustbevakningen p� beg�ran enligt f�rsta stycket medverkar vid </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft13">tillsyn enligt denna lag, har tj�nstem�n vid kustbevakningen de befogenhe�<br/>ter att vidta �tg�rder som anges i 2 och 4 �� lagen (1982:395) om kust�</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft13">bevakningens medverkan vid polisi�r �vervakning. D�rvid g�ller f�reskrif�<br/>terna i 5, 6, 8 och 9 �� n�mnda lag. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft11">ROINE CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft13">Peter L�fmarck <br/>(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft11">Prop. 1987/88:142, F�U 10 , rskr. 299. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1988:444

Utkom fr�n trycket

den 15 juni 1988

Lag

om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49);

utf�rdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 10 kap. 11 � fartygss�kerhets�

lagen (1988:49) skall ha f�ljande lydelse.

10 kap.

11 � Polismyndigheter, tullmyndigheter, kustbevakningen, milj�- och

h�lsoskyddsn�mnder samt l�kare �r skyldiga att l�mna tillsynsmyndighe�

terna det bitr�de och de upplysningar som de beh�ver f�r att ut�va tillsyn
enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har utf�rdats med st�d av
lagen.

N�r kustbevakningen p� beg�ran enligt f�rsta stycket medverkar vid

tillsyn enligt denna lag, har tj�nstem�n vid kustbevakningen de befogenhe�
ter att vidta �tg�rder som anges i 2 och 4 �� lagen (1982:395) om kust�

bevakningens medverkan vid polisi�r �vervakning. D�rvid g�ller f�reskrif�
terna i 5, 6, 8 och 9 �� n�mnda lag.

P� regeringens v�gnar

ROINE CARLSSON

Peter L�fmarck
(Kommunikationsdepartementet)

Prop. 1987/88:142, F�U 10 , rskr. 299.

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.