SFS 1988:444

880444.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:444

Utkom från trycket

den 15 juni 1988

Lag

om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 kap. 11 § fartygssäkerhets­

lagen (1988:49) skall ha följande lydelse.

10 kap.

11 § Polismyndigheter, tullmyndigheter, kustbevakningen, miljö- och

hälsoskyddsnämnder samt läkare är skyldiga att lämna tillsynsmyndighe­

terna det biträde och de upplysningar som de behöver för att utöva tillsyn
enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av
lagen.

När kustbevakningen på begäran enligt första stycket medverkar vid

tillsyn enligt denna lag, har tjänstemän vid kustbevakningen de befogenhe­
ter att vidta åtgärder som anges i 2 och 4 §§ lagen (1982:395) om kust­

bevakningens medverkan vid polisiär övervakning. Därvid gäller föreskrif­
terna i 5, 6, 8 och 9 §§ nämnda lag.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Peter Löfmarck
(Kommunikationsdepartementet)

Prop. 1987/88:142, FöU 10 , rskr. 299.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.