SFS 1990:723

900723.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:JDBPKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:TFXZTM+ArialMT;color:#000000;} .ft12{font-size:15px;font-family:TFXZTM+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:7px;font-family:NQEVVA+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:XUKWRY+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:30px;font-family:NQEVVA+Arial;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:AVZTOR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:JDBPKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:JDBPKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JDBPKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:29px;font-family:AVZTOR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:22px;font-family:JDBPKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:JDBPKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JDBPKW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:823px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1990:723 Lag </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n tr&gt;cket </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring I farty gss�kerhetslagcn (1988:49); </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft11">den 27 jum 1990 </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 23 maj 1990. </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:569px;white-space:nowrap" class="ft12">i fr�ga om fartygss�kerhetslagen </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft12">(1988:49) </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:829px;white-space:nowrap" class="ft12">u-</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 6 kap. 10 och 11 �� , 7 kap. 3 � oc h 12 kap. 3 � s kall ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 10a �, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:836px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>' J </b></p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:831px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>" 1 1 V </b></p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft11">.340 </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft11">I Prop. 1989/90:60, AU 16, rskr. 115. </p> <p style="position:absolute;top:1173px;left:820px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>i </i></p> <p style="position:absolute;top:1225px;left:720px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>&#34;X </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>6kap. Arbetsmilj�n </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1990:723 </b></p> <p style="position:absolute;top:82px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">10 � Best�mmelser om arbetstiden ombord finns i sj�arbetstidslagen </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">(1970:105). </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelser om minimi�lder f�r fartygsarbete som utf�rs av arbetsta�</p> <p style="position:absolute;top:145px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft21">gare finns i sj�manslagen (1973: 28 2). </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft23">10 a � Bef�lhavaren skall se till att anna n �n arbetstagare inte anlitas till <br/>eller utf�r fartygsarbete i yrkesm�ssig verksamhet f�re det kalender�r </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft21">under vilket han fyller 16 �r och inte heller innan han har fullgjort sin </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft21">skolplikt. </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">Utan hinder av f�rsta stycket f�r en minder�rig som har fyllt tretto n �r </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft21">anlitas till eller u tf�ra l�tt fartygsarbete som inte �r av s�dant slag att det </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft24">kan inverka skadligt p� den minder�riges h�lsa, utveckJing eller skolg�ng. <br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela <br/>f�reskrifter om s�dant arbete. </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">11 � Best�mmelserna i 3 -9 �� oc h 10a � g�ller inte utl�ndska fartyg i </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft21">vidare m�n �n regeringen f�reskriver det. </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>7 kap. Allm�nna skyldigheter i fr �ga om arbetsmilj�n <br/></b>3 � Bef�lhavaren skall s�rskilt se till att ingen minder�rig anlitas till eller </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft21">utf�r fartygsarbete p� ett s�tt som medf�r risk f�r olycksfall eller f�r </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">�veranstr�ngning eller an nan skadlig inverkan p� den minder�riges h�lsa </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">eller utveckling. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">Med m inder�rig avses i denna lag den som inte har fyllt 18 �r. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>12 kap. Ansvarsbest�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">3 � Till b�t er d�ms </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">1. bef�lhavare och maskinchef som upps�tligen eller av oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">underl�ter att fullg�ra vad han enligt 5 kap. 2 � andra stycket och 3 � andra </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">stycket �lagts att g�ra innan en resa p�b�rja s, </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">2. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att se till </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft24">an nytilltr�dande ombordanst�llda f�r k�nnedom om fartyget, grundl�g�<br/>gande s�kerhetsbest�mmelser eller �tg�rder vid sj�olycka enligt 5 kap. 2 � </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">3. bef�lhavare som av oaktsamhet framf�r ett fartyg i strid med vad som </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21">g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�reskrifter, om inte </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rseelsen �r rin ga, </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft21">4. redare som av oaktsamhet underl�ter att g�ra vad som sk�ligen kan </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21">fordras av honom f�r att f�rhindra att fartyget framf�rs i str id mot vad </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft26">som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�reskrifter, om <br/>inte f�rseelsen �r ringa, </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft21">5. den som upps�tligen eller av oaktsamhet tj�nstg�r p� ett fartyg som </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft24">bef�lhavare, maskinchef eller ansv arig f�r vakt utan att inneha den beh��<br/>righet som �r f�reskriven i minimib es�ttningsbeslutet eller i bemannings�</p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft21">f�reskrifterna, dock inte om han har uppeh�llit befattningen p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft21">ett pl�tsli gt sjukdomsfall eller en annan liknande h�ndelse, </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft21">5a. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot 6kap. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:712px;white-space:nowrap" class="ft21">1347 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:73px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1990:723 </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft30">10a � eller mot f�reskrifter som har meddelats med st�d av 6kap. 10a </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft30">andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft30">6. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar sina </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft30">skyldigheter betr�ffande kost och vatten samt bostads- och h�lsov�rdsf�r�</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft30">h�llanden enligt 7 kap. 7 �. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft30">7. den som upps�tligen eller av oaktsamhet utan giltigt sk�l tar bort en </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft30">skyddsanordning eller s�tter den ur funktion, </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft30">8. den som upps�tligen eller av oaktsam het bryter mot en f�reskrift som </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft30">har meddelats med st�d av 8kap. 3 eller 5-7 ��, </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft30">9. bef�lhavare som upps�tligen beor drar arbete i strid mot ett beslut av </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft30">ett skyddsombud enligt 9 kap. 7 � utan att n�got s�d ant sk�l som anges i </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft30">9 kap. 8 � f�religger, om d�rmed intresset av att skyddsarbetet ombord </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft30">bedrivs i beh�rig ordning u ppenbart �sidos�tts, </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft30">10. den som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar sina skyldighe�</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft30">ter betr�ffande ritningar till ett fartyg enligt 10 kap. 16 � eller tills ynsbok </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft30">och certifikat enligt lOkap. 19 �, </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft30">11. den som i and ra fall �n som s�gs i 2 � 1 upps�tligen eller av oakt�</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft32">samhet l�mnar oriktiga uppgifter till en tillsynsmyndighet vid ful lg�rande <br/>av skyldighet enligt 10 kap. 12 � andra stycket eller 14 � eller annars i fr�ga <br/>om en �tg�rd som har �lagts av myndigheten, och </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft30">12. den som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar att fullg�ra </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft30">anm�lningsskyldighet som har �lagts honom med st�d av 13 kap. 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 december 1990. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft30">GEORG ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:551px;white-space:nowrap" class="ft30">Peter L�fmarck </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft30">(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1990:723 Lag

Utkom fr�n tr>cket

om �ndring I farty gss�kerhetslagcn (1988:49);

den 27 jum 1990

utf�rdad den 23 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs

i fr�ga om fartygss�kerhetslagen

(1988:49)

u-

dels att 6 kap. 10 och 11 �� , 7 kap. 3 � oc h 12 kap. 3 � s kall ha f�ljande

lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 10a �, av f�ljande

lydelse.

' J

" 1 1 V

.340

I Prop. 1989/90:60, AU 16, rskr. 115.

i

"X

background image

6kap. Arbetsmilj�n

SFS 1990:723

10 � Best�mmelser om arbetstiden ombord finns i sj�arbetstidslagen

(1970:105).

Best�mmelser om minimi�lder f�r fartygsarbete som utf�rs av arbetsta�

gare finns i sj�manslagen (1973: 28 2).

10 a � Bef�lhavaren skall se till att anna n �n arbetstagare inte anlitas till
eller utf�r fartygsarbete i yrkesm�ssig verksamhet f�re det kalender�r

under vilket han fyller 16 �r och inte heller innan han har fullgjort sin

skolplikt.

Utan hinder av f�rsta stycket f�r en minder�rig som har fyllt tretto n �r

anlitas till eller u tf�ra l�tt fartygsarbete som inte �r av s�dant slag att det

kan inverka skadligt p� den minder�riges h�lsa, utveckJing eller skolg�ng.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela
f�reskrifter om s�dant arbete.

11 � Best�mmelserna i 3 -9 �� oc h 10a � g�ller inte utl�ndska fartyg i

vidare m�n �n regeringen f�reskriver det.

7 kap. Allm�nna skyldigheter i fr �ga om arbetsmilj�n
3 � Bef�lhavaren skall s�rskilt se till att ingen minder�rig anlitas till eller

utf�r fartygsarbete p� ett s�tt som medf�r risk f�r olycksfall eller f�r

�veranstr�ngning eller an nan skadlig inverkan p� den minder�riges h�lsa

eller utveckling.

Med m inder�rig avses i denna lag den som inte har fyllt 18 �r.

12 kap. Ansvarsbest�mmelser

3 � Till b�t er d�ms

1. bef�lhavare och maskinchef som upps�tligen eller av oaktsamhet

underl�ter att fullg�ra vad han enligt 5 kap. 2 � andra stycket och 3 � andra

stycket �lagts att g�ra innan en resa p�b�rja s,

2. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att se till

an nytilltr�dande ombordanst�llda f�r k�nnedom om fartyget, grundl�g�
gande s�kerhetsbest�mmelser eller �tg�rder vid sj�olycka enligt 5 kap. 2 �

tredje stycket.

3. bef�lhavare som av oaktsamhet framf�r ett fartyg i strid med vad som

g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�reskrifter, om inte

f�rseelsen �r rin ga,

4. redare som av oaktsamhet underl�ter att g�ra vad som sk�ligen kan

fordras av honom f�r att f�rhindra att fartyget framf�rs i str id mot vad

som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�reskrifter, om
inte f�rseelsen �r ringa,

5. den som upps�tligen eller av oaktsamhet tj�nstg�r p� ett fartyg som

bef�lhavare, maskinchef eller ansv arig f�r vakt utan att inneha den beh��
righet som �r f�reskriven i minimib es�ttningsbeslutet eller i bemannings�

f�reskrifterna, dock inte om han har uppeh�llit befattningen p� grund av

ett pl�tsli gt sjukdomsfall eller en annan liknande h�ndelse,

5a. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot 6kap.

1347

background image

SFS 1990:723

10a � eller mot f�reskrifter som har meddelats med st�d av 6kap. 10a

andra stycket,

6. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar sina

skyldigheter betr�ffande kost och vatten samt bostads- och h�lsov�rdsf�r�

h�llanden enligt 7 kap. 7 �.

7. den som upps�tligen eller av oaktsamhet utan giltigt sk�l tar bort en

skyddsanordning eller s�tter den ur funktion,

8. den som upps�tligen eller av oaktsam het bryter mot en f�reskrift som

har meddelats med st�d av 8kap. 3 eller 5-7 ��,

9. bef�lhavare som upps�tligen beor drar arbete i strid mot ett beslut av

ett skyddsombud enligt 9 kap. 7 � utan att n�got s�d ant sk�l som anges i

9 kap. 8 � f�religger, om d�rmed intresset av att skyddsarbetet ombord

bedrivs i beh�rig ordning u ppenbart �sidos�tts,

10. den som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar sina skyldighe�

ter betr�ffande ritningar till ett fartyg enligt 10 kap. 16 � eller tills ynsbok

och certifikat enligt lOkap. 19 �,

11. den som i and ra fall �n som s�gs i 2 � 1 upps�tligen eller av oakt�

samhet l�mnar oriktiga uppgifter till en tillsynsmyndighet vid ful lg�rande
av skyldighet enligt 10 kap. 12 � andra stycket eller 14 � eller annars i fr�ga
om en �tg�rd som har �lagts av myndigheten, och

12. den som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar att fullg�ra

anm�lningsskyldighet som har �lagts honom med st�d av 13 kap. 5 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 december 1990.

P� regeringens v�gnar

GEORG ANDERSSON

Peter L�fmarck

(Kommunikationsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.