SFS 1990:723

900723.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:723 Lag

Utkom frän tr>cket

om ändring I farty gssäkerhetslagcn (1988:49);

den 27 jum 1990

utfärdad den 23 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om fartygssäkerhetslagen

(1988:49)

u-

dels att 6 kap. 10 och 11 §§ , 7 kap. 3 § oc h 12 kap. 3 § s kall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 10a §, av följande

lydelse.

' J

⬢ 1 1 V

.340

I Prop. 1989/90:60, AU 16, rskr. 115.

i

"X

¬

background image

6kap. Arbetsmiljön

SFS 1990:723

10 § Bestämmelser om arbetstiden ombord finns i sjöarbetstidslagen

(1970:105).

Bestämmelser om minimiålder för fartygsarbete som utförs av arbetsta­

gare finns i sjömanslagen (1973: 28 2).

10 a § Befälhavaren skall se till att anna n än arbetstagare inte anlitas till
eller utför fartygsarbete i yrkesmässig verksamhet före det kalenderår

under vilket han fyller 16 år och inte heller innan han har fullgjort sin

skolplikt.

Utan hinder av första stycket får en minderårig som har fyllt tretto n år

anlitas till eller u tföra lätt fartygsarbete som inte är av sådant slag att det

kan inverka skadligt på den minderåriges hälsa, utveckJing eller skolgång.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om sådant arbete.

11 § Bestämmelserna i 3 -9 §§ oc h 10a § gäller inte utländska fartyg i

vidare mån än regeringen föreskriver det.

7 kap. Allmänna skyldigheter i fr åga om arbetsmiljön
3 § Befälhavaren skall särskilt se till att ingen minderårig anlitas till eller

utför fartygsarbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för

överansträngning eller an nan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa

eller utveckling.

Med m inderårig avses i denna lag den som inte har fyllt 18 år.

12 kap. Ansvarsbestämmelser

3 § Till böt er döms

1. befälhavare och maskinchef som uppsåtligen eller av oaktsamhet

underlåter att fullgöra vad han enligt 5 kap. 2 § andra stycket och 3 § andra

stycket ålagts att göra innan en resa påbörja s,

2. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att se till

an nytillträdande ombordanställda får kännedom om fartyget, grundläg­
gande säkerhetsbestämmelser eller åtgärder vid sjöolycka enligt 5 kap. 2 §

tredje stycket.

3. befälhavare som av oaktsamhet framför ett fartyg i strid med vad som

gäller i fråga om minimibesättning eller bemanningsföreskrifter, om inte

förseelsen är rin ga,

4. redare som av oaktsamhet underlåter att göra vad som skäligen kan

fordras av honom för att förhindra att fartyget framförs i str id mot vad

som gäller i fråga om minimibesättning eller bemanningsföreskrifter, om
inte förseelsen är ringa,

5. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet tjänstgör på ett fartyg som

befälhavare, maskinchef eller ansv arig för vakt utan att inneha den behö­
righet som är föreskriven i minimib esättningsbeslutet eller i bemannings­

föreskrifterna, dock inte om han har uppehållit befattningen på grund av

ett plötsli gt sjukdomsfall eller en annan liknande händelse,

5a. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6kap.

1347

¬

background image

SFS 1990:723

10a § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 6kap. 10a

andra stycket,

6. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sina

skyldigheter beträffande kost och vatten samt bostads- och hälsovårdsför­

hållanden enligt 7 kap. 7 §.

7. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utan giltigt skäl tar bort en

skyddsanordning eller sätter den ur funktion,

8. den som uppsåtligen eller av oaktsam het bryter mot en föreskrift som

har meddelats med stöd av 8kap. 3 eller 5-7 §§,

9. befälhavare som uppsåtligen beor drar arbete i strid mot ett beslut av

ett skyddsombud enligt 9 kap. 7 § utan att något såd ant skäl som anges i

9 kap. 8 § föreligger, om därmed intresset av att skyddsarbetet ombord

bedrivs i behörig ordning u ppenbart åsidosätts,

10. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sina skyldighe­

ter beträffande ritningar till ett fartyg enligt 10 kap. 16 § eller tills ynsbok

och certifikat enligt lOkap. 19 §,

11. den som i and ra fall än som sägs i 2 § 1 uppsåtligen eller av oakt­

samhet lämnar oriktiga uppgifter till en tillsynsmyndighet vid ful lgörande
av skyldighet enligt 10 kap. 12 § andra stycket eller 14 § eller annars i fråga
om en åtgärd som har ålagts av myndigheten, och

12. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att fullgöra

anmälningsskyldighet som har ålagts honom med stöd av 13 kap. 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1990.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.