SFS 1990:511

900511.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:511

om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utkom från trycket

den 15 j uni 1990

Utfärdad den 7 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen

(1988:49)

dels att 10 kap. 1 och 11 § § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 11 a §, av

följande lydelse.

10 kap.
1 § Tillsyn av fartyg och deras utrustning och drift enligt denna lag och
enligt föreskrifter som utfärdas med stöd av lagen utövas av sjöfartsverket,
om något anna t inte anges i lagen.

Såvitt gäller inspektion enligt 8 § utövas tillsynen även av kustbevak­

ningen i den utsträckning som sjöfartsverket beslutar i samrå d med kust­
bevakningen.

I frågor som avser arbetsmiljön skall tillsynen utövas i samverkan med

arbetarskyddsstyrelsen.

Bestämmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels­

lagen (1971:511).

11

Polismyndigheter, tullmyndigheter, kustbevakningen, miljö- och

hälsoskyddsnämnder samt läkare är skyldiga att lämna tillsynsmyndighe­

terna det biträde och de upplysningar som de behöver för att utöva tillsyn

' Prop. 1989/90: 127, FöU8, rskr. 308.

' Senaste lydelse 1988:444. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

877

¬

background image

SFS 1990:511

enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av

lagen.

11 a § När kustbevakningen utövar tillsyn enligt vad som sägs i 1 §
andra stycket eller lämnar biträde enligt 11 §, har tjänstemän vid kust­

bevakningen de befogenheter att vidta åtgärder som anges i 2 och 4 §§

lagen ( 1982:395) om kustbevakningens medverkan vid polisiär övervak­

ning. Därvid gäller föreskrifterna i 5, 6, 8 och 9 §§ nämnda lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.