SFS 1973:284

730284.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:284 Lag

Utkom fr ån trycket

den 29 maj 1973

om ändring i lagen (1965: 719) om säkerheten på fartjg;

given Stockholms slott den 18 maj 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna, att 3 kap. 7 §, 9 kap. 1, 3 och 11 §§ sa®'

10 kap. 3 § lagen (1965: 719) om säkerheten på fartyg skall ha nedan

angivna lydelse.

3 KAP.

7 § Om arbetstiden ombord gälla särskilda bestämmelser. � ven o m

minimiålder för fartygsarbete är särskilt stadgat.

\

512

9 KAP.

1 § Enligt vad i sjölagen stadgas åligger det befälhavaren

^

att fartyget är i behörigt skick med avseende på sjövärdig ®

ningar till förebyggande av ohälsa och olycksfall, lastn ing

"'"n ⬢

.

.h tl lhä'

edaren skall anställa den som ingår i minimibcsättning o

däcks-eller maskinavdelningen.

⬢P'OP. 1973:40, I�~Ul«,rskr 164.

¬

background image

J-'nder Hans Maj;ts

allemådigste Konungs cell Herres sjukdom:

3 ^ Redare citcr den som i redar ens ställe bru kar fartyget, bcfä lhava-

SFS 1973: 284

ceh den so m eljest leder arbete ombord skola iakttaga allt som med

hänsyn ti! ' arbetets natur och de förhållanden, under vilka arbetet be-

samt ombordanställds ålde r, yrkesvana och �vriga förutsättningar

for arb etet skälig cn kan fordras för att förebygga att ombordanställd
iJraeer sig oliäisa i följd av arbetet eller drabbas av olycksfall däri eller
for aU eljest tryg ga sjösäkerheten.

;

Ombordanställd är pliktig att använda befintliga skyddsanordningar,

noi^a f ölja denna lag eller föreskrifter som utfärdas med stöd av lagen

samt i ö vrigt iakttaga tillbörlig försiktighet och, i vad på honom ankom-

nvor. me dverka till förekommande av ohälsa eller olycksfall. Ombord­

anställd är sky ldig alt använda personlig skyddsutrustning under arbetet

odi väl vårda den,

Dol åligger befälhavaren att särskilt tillse, att minderårigs använ­

dande i arbe te på fartyg icke medför fara för olycksfall eller för över­

ansträngning eller annan menlig inverkan på den minderåriges hälsa

eller kr oppsutveckling. Kan minderårigs användande till visst slag av ar ­
bete medföra synnerlig fara i något av nu nämnda avseenden, få r Ko-

;

nungcn elle r myndighet som Konungen bestämmer föreskriva särskilda

|

villkor för minderårigs a nvändande till sådant arbete eller fö rordna att

i

minderårig icke får användas därtill.

!

I

II § Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 2�10 §§ gälla icke ut-

^

i'dndskt fartyg.

i

10 K AP.

3 § Iakttager befälhavare icke de föreskrifter om minimibesättning,

som med stöd av denna lag fastställts att gälla för fartyget, domes till
dagsböter eller fängelse i högs t sex månader.

;

Gärning som avses i första stycket skall icke medföra ansvar, om

|

liiniplig pers on som varit kvalificerad till befattningen icke kunnat er-
kallas i sen ast besökta hamn och detta föranlett att de uppställda ford­
ringarna på kvalifikation hos medlem av minimibesättning icke blivit

"ppfylida för viss tjänst ombor d.

|

Anstälies den som ingår i minimibesättning och tillhör däcks- eller

|

rnaskinavdelningen av annan än redaren, dömas redaren och befälhava-

!

rsn till dagsböter eller fängelse I högst sex månader.

.

Visar redare n eller befälhavaren att han gjort vad på honom skäligcn

1

srikommit för att förhindra förseelsen, är han dock fri från ansvar.

i

i

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1973.

i

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till

:

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vart

,

sigill bekräfta låtit.

|

'^lockholms slott den 18 maj 1973.

GUSTAF

BENGT NORLING

513

fL. S.)

(Kommunikationsdepartementet)

D-srs 197^

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.