SFS 1973:284

730284.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:YQBEST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:NMNUFF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:15px;font-family:SBDDBO+Arial;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NMNUFF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:NMNUFF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:YQBEST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:10px;font-family:YQBEST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:21px;font-family:YQBEST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:20px;font-family:NMNUFF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NMNUFF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NMNUFF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:529px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1973:284 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:564px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr �n trycket </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft11">den 29 maj 1973 </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1965: 719) om s�kerheten p� fartjg; </b></p> <p style="position:absolute;top:587px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft11">given Stockholms slott den 18 maj 1973. </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft11">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft14">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-<br/>dagen^, funnit gott f�rordna, att 3 kap. 7 �, 9 kap. 1, 3 och 11 �� sa�' </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft11">10 kap. 3 � lagen (1965: 719) om s�kerheten p� fartyg skall ha nedan </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft11">angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft11">3 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft11">7 � Om arbetstiden ombord g�lla s�rskilda best�mmelser. � ven o m </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft11">minimi�lder f�r fartygsarbete �r s�rskilt stadgat. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">512 </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft11">9 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � Enligt vad i sj�lagen stadgas �ligger det bef�lhavaren </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:788px;white-space:nowrap" class="ft11">^ </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft11">att fartyget �r i beh�rigt skick med avseende p� sj�v�rdig � </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft11">ningar till f�rebyggande av oh�lsa och olycksfall, lastn ing </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft11">&#34;'&#34;n " </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:735px;white-space:nowrap" class="ft11">. </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:766px;white-space:nowrap" class="ft11">.h tl lh�' </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft11">edaren skall anst�lla den som ing�r i minimibcs�ttning o </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft11">d�cks-eller maskinavdelningen. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft11">"P'OP. 1973:40, IUl�,rskr 164. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1072px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">J-'nder Hans Maj;ts </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">allem�digste Konungs cell Herres sjukdom: </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 ^ Redare citcr den som i redar ens st�lle bru kar fartyget, bcf� lhava- </b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:592px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1973: 284 </b></p> <p style="position:absolute;top:89px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">ceh den so m eljest leder arbete ombord skola iakttaga allt som med </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">h�nsyn ti! ' arbetets natur och de f�rh�llanden, under vilka arbetet be-</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">samt ombordanst�llds �lde r, yrkesvana och �vriga f�ruts�ttningar </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft25">for arb etet sk�lig cn kan fordras f�r att f�rebygga att ombordanst�lld <br/>iJraeer sig oli�isa i f�ljd av arbetet eller drabbas av olycksfall d�ri eller <br/>for aU eljest tryg ga sj�s�kerheten. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:752px;white-space:nowrap" class="ft20">; </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">Ombordanst�lld �r pliktig att anv�nda befintliga skyddsanordningar, </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft20">noi^a f �lja denna lag eller f�reskrifter som utf�rdas med st�d av lagen </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">samt i � vrigt iakttaga tillb�rlig f�rsiktighet och, i vad p� honom ankom-</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">nvor. me dverka till f�rekommande av oh�lsa eller olycksfall. Ombord�</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">anst�lld �r sky ldig alt anv�nda personlig skyddsutrustning under arbetet </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">odi v�l v�rda den, </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">Dol �ligger bef�lhavaren att s�rskilt tillse, att minder�rigs anv�n�</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">dande i arbe te p� fartyg icke medf�r fara f�r olycksfall eller f�r �ver�</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">anstr�ngning eller annan menlig inverkan p� den minder�riges h�lsa </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft25">eller kr oppsutveckling. Kan minder�rigs anv�ndande till visst slag av ar �<br/>bete medf�ra synnerlig fara i n�got av nu n�mnda avseenden, f� r Ko- </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:754px;white-space:nowrap" class="ft20">; </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">nungcn elle r myndighet som Konungen best�mmer f�reskriva s�rskilda </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:753px;white-space:nowrap" class="ft20">| </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">villkor f�r minder�rigs a nv�ndande till s�dant arbete eller f� rordna att </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft20">i </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">minder�rig icke f�r anv�ndas d�rtill. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:754px;white-space:nowrap" class="ft20">! </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>I </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">II � Best�mmelserna i 1 � andra stycket och 210 �� g�lla icke ut- </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft20">^ </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">i'dndskt fartyg. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft20">i </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">10 K AP. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Iakttager bef�lhavare icke de f�reskrifter om minimibes�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft26">som med st�d av denna lag fastst�llts att g�lla f�r fartyget, domes till <br/>dagsb�ter eller f�ngelse i h�gs t sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:756px;white-space:nowrap" class="ft20">; </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">G�rning som avses i f�rsta stycket skall icke medf�ra ansvar, om </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:754px;white-space:nowrap" class="ft20">| </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft27">liiniplig pers on som varit kvalificerad till befattningen icke kunnat er-<br/>kallas i sen ast bes�kta hamn och detta f�ranlett att de uppst�llda ford�<br/>ringarna p� kvalifikation hos medlem av minimibes�ttning icke blivit </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">&#34;ppfylida f�r viss tj�nst ombor d. </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:754px;white-space:nowrap" class="ft20">| </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">Anst�lies den som ing�r i minimibes�ttning och tillh�r d�cks- eller </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:754px;white-space:nowrap" class="ft20">| </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft20">rnaskinavdelningen av annan �n redaren, d�mas redaren och bef�lhava- </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft20">! </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">rsn till dagsb�ter eller f�ngelse I h�gst sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft20">. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">Visar redare n eller bef�lhavaren att han gjort vad p� honom sk�ligcn </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:756px;white-space:nowrap" class="ft20">1 </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft20">srikommit f�r att f�rhindra f�rseelsen, �r han dock fri fr�n ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:756px;white-space:nowrap" class="ft20">i </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>" </b></p> <p style="position:absolute;top:904px;left:756px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>i </b></p> <p style="position:absolute;top:930px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i k raft den 1 juli 1973. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:756px;white-space:nowrap" class="ft20">i </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft20">: </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vart </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:756px;white-space:nowrap" class="ft20">, </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:754px;white-space:nowrap" class="ft20">| </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft20">'^lockholms slott den 18 maj 1973. </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft20">GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft20">BENGT NORLING </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:687px;white-space:nowrap" class="ft20">513 </p> <p style="position:absolute;top:1151px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">fL. S.) </p> <p style="position:absolute;top:1151px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft20">(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1174px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">D-srs 197^ </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1973:284 Lag

Utkom fr �n trycket

den 29 maj 1973

om �ndring i lagen (1965: 719) om s�kerheten p� fartjg;

given Stockholms slott den 18 maj 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott f�rordna, att 3 kap. 7 �, 9 kap. 1, 3 och 11 �� sa�'

10 kap. 3 � lagen (1965: 719) om s�kerheten p� fartyg skall ha nedan

angivna lydelse.

3 KAP.

7 � Om arbetstiden ombord g�lla s�rskilda best�mmelser. � ven o m

minimi�lder f�r fartygsarbete �r s�rskilt stadgat.

\

512

9 KAP.

1 � Enligt vad i sj�lagen stadgas �ligger det bef�lhavaren

^

att fartyget �r i beh�rigt skick med avseende p� sj�v�rdig �

ningar till f�rebyggande av oh�lsa och olycksfall, lastn ing

"'"n "

.

.h tl lh�'

edaren skall anst�lla den som ing�r i minimibcs�ttning o

d�cks-eller maskinavdelningen.

"P'OP. 1973:40, IUl�,rskr 164.

background image

J-'nder Hans Maj;ts

allem�digste Konungs cell Herres sjukdom:

3 ^ Redare citcr den som i redar ens st�lle bru kar fartyget, bcf� lhava-

SFS 1973: 284

ceh den so m eljest leder arbete ombord skola iakttaga allt som med

h�nsyn ti! ' arbetets natur och de f�rh�llanden, under vilka arbetet be-

samt ombordanst�llds �lde r, yrkesvana och �vriga f�ruts�ttningar

for arb etet sk�lig cn kan fordras f�r att f�rebygga att ombordanst�lld
iJraeer sig oli�isa i f�ljd av arbetet eller drabbas av olycksfall d�ri eller
for aU eljest tryg ga sj�s�kerheten.

;

Ombordanst�lld �r pliktig att anv�nda befintliga skyddsanordningar,

noi^a f �lja denna lag eller f�reskrifter som utf�rdas med st�d av lagen

samt i � vrigt iakttaga tillb�rlig f�rsiktighet och, i vad p� honom ankom-

nvor. me dverka till f�rekommande av oh�lsa eller olycksfall. Ombord�

anst�lld �r sky ldig alt anv�nda personlig skyddsutrustning under arbetet

odi v�l v�rda den,

Dol �ligger bef�lhavaren att s�rskilt tillse, att minder�rigs anv�n�

dande i arbe te p� fartyg icke medf�r fara f�r olycksfall eller f�r �ver�

anstr�ngning eller annan menlig inverkan p� den minder�riges h�lsa

eller kr oppsutveckling. Kan minder�rigs anv�ndande till visst slag av ar �
bete medf�ra synnerlig fara i n�got av nu n�mnda avseenden, f� r Ko-

;

nungcn elle r myndighet som Konungen best�mmer f�reskriva s�rskilda

|

villkor f�r minder�rigs a nv�ndande till s�dant arbete eller f� rordna att

i

minder�rig icke f�r anv�ndas d�rtill.

!

I

II � Best�mmelserna i 1 � andra stycket och 210 �� g�lla icke ut-

^

i'dndskt fartyg.

i

10 K AP.

3 � Iakttager bef�lhavare icke de f�reskrifter om minimibes�ttning,

som med st�d av denna lag fastst�llts att g�lla f�r fartyget, domes till
dagsb�ter eller f�ngelse i h�gs t sex m�nader.

;

G�rning som avses i f�rsta stycket skall icke medf�ra ansvar, om

|

liiniplig pers on som varit kvalificerad till befattningen icke kunnat er-
kallas i sen ast bes�kta hamn och detta f�ranlett att de uppst�llda ford�
ringarna p� kvalifikation hos medlem av minimibes�ttning icke blivit

"ppfylida f�r viss tj�nst ombor d.

|

Anst�lies den som ing�r i minimibes�ttning och tillh�r d�cks- eller

|

rnaskinavdelningen av annan �n redaren, d�mas redaren och bef�lhava-

!

rsn till dagsb�ter eller f�ngelse I h�gst sex m�nader.

.

Visar redare n eller bef�lhavaren att han gjort vad p� honom sk�ligcn

1

srikommit f�r att f�rhindra f�rseelsen, �r han dock fri fr�n ansvar.

i

"

i

Denna lag tr�der i k raft den 1 juli 1973.

i

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till

:

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vart

,

sigill bekr�fta l�tit.

|

'^lockholms slott den 18 maj 1973.

GUSTAF

BENGT NORLING

513

fL. S.)

(Kommunikationsdepartementet)

D-srs 197^

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.