SFS 1982:166

820166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1902:166

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg;

den 30 mars 1982

Utfärdad den 18 mars 1982.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 11 kap. 4 § lagen (1965:719) o m

säkerheten på fartyg'^ skall ha nedan angivna lydelse.

11 kap.
4 § Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter i de avse­

enden som regleras i denna lag. Regeringen får även meddela föreskrifter

om behörighet att föra fartyg eller ha befattning på fartyg samt om avgifter
till staten för utfärdande av behörighetsbevis och för andra beslut som av­
ser rätt att föra eller tjänstgöra på fartyg.

Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrif­

ter som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den I april 1982.

På regeringens vägnar

CLAES ELMSTEDT

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

450

' Prop. 1981/82:101 (undcrbilaga 3.2), TU 12, rskr 148.

^ Lagen omtryckt 1978:109.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.