SFS 1965:719

650719.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

J9^5 * Nr 719

Utkom från trycket den 23 dec. 1965

Nr 719

om säkerheten på fartyg;

given Siockholms sloit den 19 november 1965.

Vi GUSTAF ADOL F, med Guds nåd e, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r Ii g t: att Vi, med rilcsdagenL funnit

gott förordna som följer.

1 KAP.

Ahntänna bestämmelser

1 §.

Denna lag äger, i den mån ej annat särsldlt anges eller följer av lagen,

iniämpning på fartyg som nyttjas till sjöfart i svenskt farvatten och på

svenskt f artyg som nyttjas till sjöfart utanför svenskt farvatten.

Lagens bestämmelser gälla örlogsfartyg endast så^ätt Konungen för­

ordnar därom.

2 §.

För att trygga säkerheten på fartyg skall lända till efterrättelse vad som

i d enna lag, i anslutning till bestämmelser i sjölagen, foreskrives i fråga

om sjövärdighet, anordningar till förebyggande av ohälsa och olycksfall,

'astning, pa ssagerarantal och bemanning.

T-n

^

_iiiis}n av fartyg i de hänseenden som behandlas i denna lag utövas av

^jofartsstyrelsen samt, under styrelsens överinseende och ledning, av sta-

oos farlygsinsp ektion. Konungen äger förordna svensk konsul att utöva

utom riket.

arh f

ombordanställdas skydd mot ohälsa och olycksfall i

felsen

tillsynen utövas under samverkan med arbetarskyddssty-

ö\er fartygs bemanning utövas tillsyn även av mönstringsförrättare.

som äges eller brukas av svenska staten och användes

ändamål än att j allmän trafik befordra gods eller passagerare,

lionn^

myndighet under vars förvaltning fartyget står, i den mån

bestämmer annat.

1905.132; L^u 30; Rskr 354.

⬢^58000, ^vensl: författningssamling 1965, Nr 719

¬

background image

1965 ⬢ Nr 719

6 I.

hptr-iffande visst sin g av fartyg, viss utrustnin? ellnr ⬢

förfSS ömtard leslämma, att tillsyn skall alövas av ärsä'£
ordnad tillsynsmyndigliel.

^

fnrrättiiincar far tillsyn enligt denna lag stadgas i_7 k ap.

Siöfnrtsstyrelsen niä uppdraga at saldcynnig att

vid

rdtniu" eller att utom riket verkställa sadan förrättning Svensk k o,,,l

som förordnats att utöva tillsjm ay fartyg ager_ utse sakkunnig attveri;

stSla tillsynsförrättning utom riket eller att bitrada vid sädan förrättdo.

7 §,

Polismyndigliet, tullmyndigliet och lotsmyndighet äro pliktiga alt lå n-

na tillsynsmyndighet erforderligt biträde,

8 §.

Den som verkställer tillsynsförrättning eller biträder vid sådan fo mll.

nin" skall lämnas tillträde till fartyget samt äga göra erforderliga undmOk

iiingar där och taga del av de handlingar rörande fartyget, som fi nnas oni-

^^Förrättningsniannen skall, om det är möjligt, ordna förrättningon si slt

fartyget icke fördröjcs eller annan olägenhet uppkommer.

9 §,

Den som har eller haft att utöva tillsyn enligt denna lag eller med skd

därav utfärdade föreskrifter eller anlitats såsom biträde Tkdd ti llsynsförcyi-

ning må ej röja eller obehörigen nyttja yrkesliemligbet som därigenomll>
vit känd för honom.

10 §,

Ccrtifikat enligt denna lag skall utfärdas för visst f^^^tområde el kH--

av fartområde och för bestämd tid. I ccrtifikat må anges särskilt U '

för alt det skall vara giltigt. Giltighetstiden för ccrtifikat må föriangos

Fartområdena äro:

. ..

a) inre fart: fart inom riket i hamnar, floder, kanaler och

som inomskärs vid kusterna samt fart i Kalmarsund; med tar .

sagts likställes all fart i �resund och på Oslofjorden intill

in-

b) stor Jaisifarl: annan fart än som anges under a) hil e

eller utrikes orter, belägna vid �stersjön eller därmed i sjöfar s ,,

varande farvatten, dock ej bortom linjen Hanslholiu�Lindcsnas

om Cuxhaven;

. |,ori .ii

c) nordsjöfarl: annan fart än som anges under a) och b)i

longifi^^

linjen Shetlands nordpynt�^^rrondheimsfjorden, 11 grader '^as ^

(Irlands västkust) och 48 grader nordlig latitud (Brest);

d) nceanfnrt: all annan fart än som anges under

Nyttjas fartyg i fart mellan utländska orter, äger

det med hänsyn till farvattnets beskaffenhet eller andra for m

vas lämpligt, förordna alt fartyget må anses nyttjat i dar

.W'-'

mindre vidsträckt fart än som elfes t vid tillämpning av andra .

vara fallet.

^

föreskriva att farlvg, utöver ccrtifikat

jW"''*''

jjg, skall ha ccrtifikat avseende visst förhållande, som regk '

med stöd därav utfärdade föreskri fl er.

¬

background image

1965 ⬢ Nr 719

1541

12 §.

Certifil<at utfärdas av sjöfartsstjTelsen, om Konungen ej bestämmer an-

iiid-

13 §.

Fartyg som är försett med certifikat må icke nyttjas i vidsträcktare fart

In certifikatet omfattar.

14 §.

Konungea äger förordna att undersökning rörande fartyg och utrustning,

som företages av utländsk myndighet eller av klassificeringsanstalt, skall

rtodkännas som tillsynsförrättning, verkställd av svensk myndighet samt att

certifikat som u tfärdas efter sådan undersökning äger samma giltighet som

certifikat, u tfärdat av svensk myndighet.

15 §.

Konungen ä ger meddela erforderliga bestämmelser om ersättning åt sak­

kunnig som cn ligd 6 § andra stycket anlitats för tillsynsförrättning.

2 KAP.

Fartygs sjövärdighet och fartcertifUcat

1 §.

Fartyg är icke sjövärdigl, om det ej är så konstruerat, byggt, utrustat och

vidmakthållet att det med hänsyn till fartygets användning och den fart,

vari det nyttjas eller avses att nyttjas, erbjuder betryggande säkerhet till

förekommande av sjöolycka.

passage-

«.u lai I \'y iiitlJliUJl

XUJL

dii.

\

rare. Med p assagerare avses varje person ombord utom befälhavaren, med-

annan som är anställd ombord eller eljest befinner sig

där på grund av arbete för far tjogets behov eller i offentlig tjänsteförrätt-

"'ng rörande fartyget samt barn som icke fyllt ett år,

Farlcertifikat fordras ej för fartyg, som äges eller brukas av svenska

^jifen och användes för annat ändamål än att i allmän trafik befordra gods

passagerare.

^t>

§.

n -

lör farlyg utfärdats passagcrarfartygscertifikat enligt 5 kap., må sjö-

medge befrielse från .skyldighet för fartyget att ha fartcerti-

4 §'

^jöfarlsslyrelsen s kall förklara fartcertifikat ogiltigt, om

cj^" 1

eller dess utrustning ändrats på så väsentligt sätt att ändring-

ha betydelse för sjövärdigheten,

beiv-i 5^

eller dess utrustning skadats på sätt som uppenbaidigen är av

rahoH

sjövärdigheten och skadan icke avhjälpes på sätt sjöfartssty-

"eslanimer,

¬

background image

1965 - Nr 71Q

anna. omständighet Krekommil som nppeubarligen kan

för sjövärdJgheten, eller

föreskriven tillsynsförrältning.

d) fartyget icJwC

D

5 §.

rfi-.t .l-all genast avlämnas Ull sjöfarlsstyrelsen om corti[ikal,t

Farlcertifikat ska ^

giltighetstid gått till anda eller oin

förklarats 0311^0^

Fikat utfärdats.

lorKiai^i»

o

certifikat utfärdat

^

t- . 1 närmare bestämmelser Konungen meddelar äger sjöfarlssljrel.

sefSt'au fsriyg nyttjas till sjöfart utan hinder nv ra d som sägs i del,s

kapitel.

3 KAP.

�&tgärder till förebyggande av ohälsa ock olycksfall m. m.

1 §.

Farlvg skall vara så inrättat och anordnat, alt de ombordvarmide i m öj­

ligaste mån beredes skydd mot ohälsa och olycksfall.

2 §.

På fartyg skola i erforderlig omfattning finnas

^uni, malh

rum, käk eller motsvarande utrymme for matlagning,

^

sjukrum och andra särskilt inrättade utrymmen for de ombo'-d^

personliga behov, bekvämlighet och trevnad, allt av tillräcklig
med lämplig inredning och utrustning,

3 §.

Till förekommande av olycksfall i arbetet skola ångmaskinen^^^^_^^^|^

transmissioner, arbetsmaskiner och andra därmed

, Y^^cnodaf-or^

idningar, ångpannor och andra tryckkärl samt lyft- och ra i ^

tflT* TJO-n-rS f T»-C rtl-l fl r» *-»-i A

T

»'I /\T» 1 1 O

TI Cl ?1 TI Ol* H

II 1 I

I

1.

an 01

X ui an. iuieijyyya aii omiJoraaiisLuiiu aivuuuo

, , cci elk^

fall, nedstörtande föremtål eller ras eller av splilter, -''Y

w elki*

föremål eller heta vätskor eller genom klämning eller s

dl-'

eldfarliga, explosiva, frätande, giftiga eller andra

ljus

genom elektrisk ström, kyla eller värme eller genom

sådana åtgärder vidtagas alt fara härför undgås i möjligaste ^

4 §.

Om till skydd mot ohälsa eller olycksfall annan åtgärd ^YJ,nnlk

eller skäligen fordras, skall personlig skyddsutrustning »v

feuhot tillhandahållas den ombordanställde.

^ v

i'lu ^

För att lijälp och vård vid olycksfall eller sjukdom

m mrd, skola sadana åtgärder vara vidtagna som kunna a

e hansyn till de ombordanslälldas antal samt fartygets -

den fart, vari fartyget nyttjas.

¬

background image

1965 . Nr 719

I543

6 §.

]{ost som tillhandahålles ombordanställd skall vara tillräcklig qcli av

fullgod beskaffe nhet.

.

Vatlen för de ombordanställdas behov såsom till dryck, personlig hygien,

�~�~(lnoninS och diskning skall firinas lätt tillgängligt ombord i erforderlig

jnangd oc h av tillfredsställande beskaffenhet.

7 §.

Om arbetstiden ombord gälla särskilda bestämmelser. �ven om använ­

dande i skeppstjänst av minderårig är särskilt stadgat.

8 §.

Om e j särskilt förhållande berättigar till undantag, skall på fartyg med

minst fem om bordanställda bland de ombordanställda utses ett eller flera

skyddsombud att företräda de ombordanställda i frågor rörande sundhet

ocii s äkerhet i arbetet. Om det är påkallat, bör skyddsombud utses även på
annat fartyg.

Val av skyddsombud förrättas av de ombordanställda.

9 §.

På fartyg med en besättning som normalt uppgår till minst tjugofem man

skall finna s en av företrädare f�r redaren och av skyddsombud samman­

satt skyddskommitté, som har att verka för sundhet och säkerhet i arbetet.

Om det är påkallat, bör skyddskommitté tillsättas även på annat fartyg.

10 §.

Skyddsombud må icke hindras att fullgöra sina uppgifter. Den som ut-

seiis ti ll skyddsomb ud må icke på grund härav eller på grund av sin verk­

samhet i denna egenskap tillskyndas försämrade arbetsförhållanden eller

anställningsvillkor eller skiljas från anställningen.

Den s om b ryter mot stadgandet i första stycket är skyldig ersätta därav

uppkommen skad a enligt de grunder som anges i 42 § andra stycket arbe-

larskyddslagen den 3 januari 1949 (nr 1). Avtalsuppsägning eller annan

dylik rättshandling, som sker i strid mot nämnda stadgande, är ogill.

Jalan på grund av bestämmelserna i denna paragraf skall väckas inom

är från avslutandet av den åtgärd varpå anspråket grundas. Försum-

fflas (let, är talan förlorad. Beträffande mål som bär avses gälla föreskrif-

sfna i 44 g arbetarskvddslagen.

v

O

n ..

§⬢

i 2�10 §8 gälla icke utländskt fartyg i vidare mån än

Ungen fö rordnar därom.

4 KAP.

Lastning, lastmärke och fribordscertifilcat

Fariv

-

^

äel § '

^cke var a så lastat eller barlastat att dess stabilitet eller bärig­

fara,

säkerheten för fartyget eller de ombordvarande sättes 1

¬

background image

19G5 ⬢ Nr 710

2 i.

hpfnrdrar i^otls e ller passagerare och har en bmUodräktiai, >

tcrto.i skall pi vardera sidan vara IBrsett med lastas,

"'?.l, aSsta imälna Mbord för fartyget.

som ulviSai

.^v sjöfartsstyrelscn.

BSlSnmelsen i föVsla stycket gäller ielce lusttarlyg.

3 §.

1 r v

avses i 2 § första slycket skall ha bevis att fartygetslastmär.

I-en^Slillsyiisförrättning befunnits riktigt och varaktigt anbragta på [a,.

Ivgets sidor (fribordscertifikat),

4 §.

Fartyg mu icke lustas djupare än som anges av del lastmärke sonut

tillämpligt.

5 §.

SiufartsslyrcUen sk.ell förldtira rribordsccrtifikat ogiltigl, om

a) larlygeis skrov eller överbyggnad andrats pa sa väsentligt sallalllj-

bordet bör ändras,

,

b) fartyacL icke är i betryggande skick i fraga om skydd for oppnmgai

eller i f råga om räcken, bräclgångar, länsportöppningar eller i fråga om ti!;-
Iräde till besättningens bostäder eller passagerarutrymmen e ler

_

c) fartyget icke undergår föreskriven tillsynsförrattmng beträffande h,-

Bestämmelserna i 2 kaji. 5 § oni fartcerlifikat äga motsvarande til ä

ning i fråga om fribordsccrti fikat.

C> §.

Bestämmelserna om lastmärke och friborclscer Ii fikat gälla icke u

-⬢

fartyg i vidare mån än Konungen förordnar därom.

. .j.

För utländskt fartyg må såsom fribordsccrtifikat godtagas ainiai

ting varav fartygets minsta lillulna fribord framgår.

5 KAP,

Passager a rfnrty g och passagerarfartygseertifikat

^ ^

I

bör passagerarfartyg skall, med beaktande av fartygets stabilil

rigbet samt de åtgärder som vidtagits för att förebygga olia i- �~

tall ombord, vara fastställt del högsta antal passagerare soJU ⬢ -

medföra.

Passagerarfartyg skall ha bevis, varav

&

bcfniinils lämpligt att befordra

wfn

Pf^ssagcrarc som fastställts enligt I §

skall ba cerlifikat eller annan baa

igar (let högsta tillåtna antalet passagerare.

¬

background image

1965 . Nr 719

^545

3 §.

passagcrarfarlygscertifikat må ej utfärdas för längre tid än den som

gäller för fartygets fartcertifikat.

passagerarfartyg må icke under resa medföra högre antal passagerare

äQ som anges i passagerarfaxtygscertifikatet eller för utländskt passage­

rarfartyg i motsvarande handling.

] nänmda an tal inräknas ej bärgare eller dennes medhjälpare, som med­

följer fartyget, sed an detta drabbats av sjöskada, eller person, som införes

(i ! hamn ef ter att ha räddats ur sjönöd.

Vid kortare fart mellan svenska hamnar skall i passagerarantalet icke in­

räknas sjöman som efter erhållen eller avslutad anställning medföljer till

el er frän annat fartyg med samma redare.

Konungen äger meddela närmare bestämmelser om vad som skall för­

stas me d kortare fart samt föreskriva i vilken mån tredje stycket skall

äga t illämpning vid färd mellan utländska hamnar,

5 §.

Bestämmelserna i 2 kap, 4 och 5 §§ om fartcertifikat äga motsvarande till-

länipning i fråga oni passagerarfartygscertifikat.

6 g.

Enligt de närmare bestämmelser Konungen meddelar äger sjöfartsstyrel­

sen medge alt fartyg i särskilda fall nyttjas som passagerarfartyg utan hin­

der av vad som sägs i detta kapitel.

6 KAP.

Bemanning och minimibesäUnhig m. m.

p

1 §.

Fartyg skall v ara bemannat på betryggande sätt.

under vanliga förhållanden kräver mer än tolv timmars

^ ru ten gång eller som i annat fall är sådan, att skeppstjänsten måste in­

delas I slrirt mf.

-u.r^T

Under

⬢utei

.1 !

fartyget icke ha mindre besättning än att befäl och man-

'pP

indelas i erforderligt antal vakter.

sonn7?°

under resa ha mindre besättning än att erforderlig per-

löresk

för kosthållet ombord och, om fartyget enligt gällande

hört j

utrustat med teleanläggning, för anläggningens be-

nyttjande.

p~

2 §.

^nd en bruttodräklighet av minst 20 r egisterton, som befordrar

liojier

Passagerare, skall sjöfartsstyrelsen, efter samråd med organisa-

ombordanställda, fastställa den minsta

anses betryggande från sjösäkerhetssynpunlrt i den fart,

'yget

uyltjas eller avses att nyttjas {mimmibesättmng,). Om far-

dWfvL

att nyttjas i flera fartområden, skall minimibesätt-

^^ouuno

varje sådant område,

bestämma, att minimibesättning skall fastställas även för

yg än i första stj^cket sägs.

(

¬

background image

4 §.

In r"«!ao &.⬢ vi lket besannin,en

; fe

lillsynsbolc för fartyget, som foresknves i 7 kap.

b-

5 §.

Har anteckning om minimibcsattning för visst fartområde införts i f ar-

lyS tiUsyn bok, må fartyget icke framföras i fartområdet, om besa lln.;-

antal understiger vad som anges r tillsynsboken.

G § .

�ndrns tarlyg eller dess utruslnmg på sålt som kon nnlasos ta betydfe

för minimibesättningcns sammansättning, ager s]ofar ss jTe sen .

meddelat beslut om mi^imibesättnmg^

tnuvn^boben «enail

Ilar beslut om minimibcsättning återkallats, skall till y

&

lämnas till sjöfartsstyrelsen.

7 §.

Bestrnnmelserna i 1 § andra ocli tredje styckena samt 2�6 §§

utländskt fartyg.

7 KAP,

Tills;^m nv lag ens eficrle^matl ni, in-

TiUsijnsför rättningar

1 §.

De tillsynsförrättningar som skola företagas enligt denna

a) regelbunden undersökning av fartyg jämte utrustnina

hesiktning),

irfa^b'S °

b) regelbunden undersölcning av annat fartyg än

de.ss u trustning i viss del eller vissa delar (mcllanbesjk

' (jgss

c) regelbunden undersökning av fartyg för fastställan ®

ligliet för passagerarbefordran och högsta tillåtna anta

®

^agcrur[artijcjsbcsiktmng),

"

_

d) regelbunden undersökning och uppmätning

av lastmärke eller meddelande av tillstånd alt bibehålla

öordsäcsi/jtninf/k-

.

jgiar

e) särskild undersökning av fartyg i viss del eller vissa

sikining) och

'

. aktion)-

f) annan undersökning av förhållandena ombord

¬

background image

1965 ,. Nr 719

1547

om det är möjligt skola flera tillsynsförrättningar på ett fartyg ske sam-

Förrättning skall om möjligt ske i samhand med undersökning i

j'j^®gif{ceringsanstalt, som omfattas av förordnande enligt 1 kap. 14 §.

2 §.

Vid sjövärdl glietsbesiktning skall i den omfattning Konungen eller, efter

Konungens bemyndigande, sjöfartsstyrelsen bestämmer, undersökas om

3]u-ov m ed fasta delar, framdrivningsmaskineri med hjälpmaskiner, elek-

anläggning samt utrustning motsvara de fordringar på sjövärdighet

som up pställas i denna lag eller i föreskrifter som utfärdas med stod av

Vid sjöv ärdighetsbesiktning skall inspektion äga rum enligt 16 .5.

Fartyg, som bygges for svensk beställare, skall undergå sjövärdighetsbe­

siktning, innan fartyget nyttjas till sjöfart.

Har utländskt fartyg blivit svenskt eller har svenskt fartyg, vars hnitlo-

dräktigbet un derstiger 100 registerton, bytt ägare utan att därigenom upp­

höra att vara sv enskt, äger sjöfartsstyrelsen, besluta att sjövärdighetsbesikt­

ning av fartyget slcall äga rum, om det icke med hänsyn till fartygets be­

skaffenhet eller om ständigheterna i övrigt är obehövligt.

Bestämmelserna i denna paragraf gälla passagerarfartyg, oavsett minsta

dräktighet, och annat fartyg med en bruttodräktighet av minst 20 register-

lon.

4 §.

Passagerarfartyg skall undergå förnyad sjövärdighelsbesiktning, om det

öyttjas i stor kustfart eller vidsträcktare fart, inom tolv månader och i

annat fal l inom tjugofjna månader efter senast företagen sjövärdighetsbe-

siklning.

5 §.

Om annat fartyg än passagerarfartj^g är högst tjugofyra år och har högs­

ta klass i klassificeringsanstalt som omfattas av förordnande enligt 1 kap.

skall det u ndergå fornj'^ad sjövärdighetsbesiklning inom fyrtioåtta må­

nader efter se nast företagen sjövärdighetsbesiktning eller, om fartyget un-

ärlig tillsy n av botten utvändigt, framdrivningsmaskineri, propeller-

asel oc h roder i den omfattning sjöfartsstyrelsen bestämmer, inom sextio

®^ader efter senast företagen sjövärdighetsbesiktnimg.

.

fsi'tyget icke sådan klass som nu nämnts eller är det äldre ^

i>sstämmer sjöfartsstyrelsen den tid, inom vilken nästa sjövardig-

5. ^^^aiklning skall äga rum. Med beaktande särskilt av fartygets ålder och

oianna tillstånd skall tidpunkten bestämmas till tidigast tjugofyra och

fyrtioåtta månader efter senast företagen sjövärdighetsbesiktning.

^rrf?.''^,^'^riserna i denna paragraf gälla ej fartyg med mindre brutto-

"^alitighet än 100 registerton. ,

.

6 §. ⬢

5'3^,^^^®slyrelsen äger meddela anstånd med förnyad sjövärdighetsbe-

under högst tre månader.

7 §

°''^"anbeslktning skall i den omfattning Konungen eller, eft^

älgens bemyndigande, sjöfarts styrelsen bestämmer undersökas om

®ssooo, S oensh förfaUningssamling i9G5,Nv 119

¬

background image

1965 ⬢ Nr 719

^ Tnntsvara de fordringar på sjövärdighet som u cmKi

farlyg och uirustmn,^ föreslcrifter som nUärdas med stöd av lagem

besilctJdngin skall inspektion äga rum enhgl 16 §, om detta icke

uppenbart obeliövligt.

^

, 11 un dct-å mellanbesiktning inom tjugofyra månader efterse.

Fartyg skall

,=?3^,^j.dirrhelsbesiktning eller mellanbesiktning. Mel an.

nast genomgången SJ

radioinstallation skall dock ske minst e n

besiktning avscenue nu

Krsta stycket gälla ej farlyg med mindre brullod#.

lighet iin 100 register lon.

»

9 §.

r vu-rtchp.<;iktnin" skall i den omfattning Konimgea el er,

Vid l>"5änsc.a.d.a

beslämmcr unders».

cflcr Konimgnns

,ring..r som uppställas i denna laselfe

"mrS'lS "r� .SIM avlagcn .nä tfedlora flera än

sngiinre. �r sä fallcl, skall bcslämmas del liögsla antal passagerare».

'"äklteSktSngCT skall inspektion äga rum enligt 10 §, om delta icktir

uppenbart obeliövligt.

^

Passagerarfartyg skall undergå passagerarfartygsbesiktning i sambaal

med att fartyget undergår sjovardigbetsbcsiktning.

^

^ 30^,

Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, ^jola^s

förorclna, alt fartyget i särskilt fall må befrias fran skyldighet

passagerarfartygsbcsiktiilng enligt första stycket.

11 §⬢

^

Vid fribordsbcsiklning skall i den omfattning

]niri;

Ivonimgens bemyndigande, sjöfartsslyrelscn

enligt denna lag och med stöd därav utfärdade foieski

n^es elkr-

fribord för fartyget skall bestämmas och genom la^stmarken a ^

lastmärken åsatts fartyget, liurnvida de inå hibchållas.

Vid besiktningen skall inspektion äga rnm enligt 16 S'

uppenbart obehövligt.

1-2 §⬢

. ⬢⬢ V e

Fartyg, som enligt denna lag skall vara försett

dcrgå fribordsbesiklning i samband med att fartyget

"Lpr. F�T''/'

går sjövärdighelsbcsiklning eller då sj�f4artsslyrelscn bes a

fribordsbesiklning skall äga rum minst vart femte ar, om

föreskriver kortare tid.

13 §.

^

Per, elk/ 'u

Vid extra besiktning skall i den omfattning

-ti-as oiB

^

nungens bemyndigande, sjöfarlsstyrclscn bestämmer unc eisi '

sf

av fartyg eller dess iiLrustning motsvarar de fordringar

av

uppställas i denna lag eller i föreskrifter som utfärdas me

14 §.

större

Fartyg skall undergå extra besiktning, när fartyget

byggnad, reparation eller iornyelsc eller lidit skada som

tigt på sjövärdigheten.

¬

background image

1965 . Kr 719

I549

nni det med hänsyn till fartygs ålder, allmänna tillstånd eller omstän-

j-,dieterna i ö^Tigt f öreligger särskilda skäl, äger sjöfartsstyrelsen eller sta-

f^s farlvgsinspektlon besluta att fartyget skall undergå extra besiktning

_ jii annat fall än som avses i första stycket.

"^Bestämmelserna i första och andra styckena gälla passagerarfartyg, oav­

sett (Iräktighet, och annat fartyg med en bruttodräktighet av minst 20 regis-
(crton-

15 §.

För fartyg, som innehar högsta klass i klassificeringsanstalt, vilken om­

fattas av förordnande enligt 1 kap. 14 §, och icke är äldre än tjugofyra år,

må'den undersöknin g av fartyget, som lett. till att fartyget erhållit eller fått

bibehålla klassen, godkännas såsom besiktning, som avses i 1 § a), b), d)

eller c) i de d elar undersökningen omfattar. Detta gäller dock icke sådan

undersökning av sj övärdigheten som avslutats tidigare än sex månader före

förrältningen, om särskilda skäl ej föreligga att godkänna undersökningen,

överföres fartyg till ny klassificeringsanstalt eller föreligga i annat fall sär­

skilda skäl a lt underkasta fartj'g besiktning, äger sjöfartsstyrelsen besluta
därom.

Har fartyget icke Idass som avses i första stycket eller är det äldre än

tjugofyra är, må sjöfartsstyrelsen efter prövning i varje särskilt fall god­

känna und ersökningen såsom besiktning i den omfattning som föreskrives

i första stycket.

IG §.

Vid inspektion skall undersökas om erforderliga åtgärder iakttagits för

att fö rebygga oliiilsa och olycksfall, om fartyget är behörigen lastat eller

barlastat, om f artyget är bemannat på betryggande sätt och om det eljest

är i b ehörigt skick. Inspektion må göras mindre omfattande än nu sagts.

Fartyg skall underkastas inspektion när tillsynsmyndighet finner det

påkallat.

17 §.

Tillsyn av utländskt fartyg sker genom inspektion.

På fram ställning av myndighet i främmande stat må sjöfartsstyrelsen

dock förordna om annan tillsynsförrättning beträffande fartyg som är hem­

mahörande i den främmande staten och, om så erfordras, utfärda certifikat,

som avses i d enna lag eller i föreskrifter som utfärdas med stöd av lagen.

Ritnin<jar och tiUsynsbok

18 §.

Pdtning till fartyg, som bygges eller ombygges för svensk räkning och

igt denna lag skall undergå annan tillsynsförrättning än inspektion,

' ^ 1 ges in till sjöfartsstyrelsen i god tid innan det arbete som ritningen av-

as. I trän gande fall eller om fartyget tillfälligt ändras eller ombygges

onilands, må ritning insändas i eftei'hand.

'"S bli utländskt fartyg, som blivit svenskt och med anledmng darav

sm

sjövärdighetsbesiktning, skall ges in till sjöfartsstyrelsen så

5 det kan ske.

eller, efter Konungens bemyndigande, sjöfartsstyrelsen äger

mcriS . erforderliga föreskrifter om vilka ritningar som skola inges samt

''bfi laltnad i fråga om skyldigbeten att ge in ritningar till viss typ av

¬

background image

1965 ⬢ Nr 719

öm-

, till fartyg som ännel.ar klass 5 Wa ssiflceringsanslall, vlHe,

19 g.

»⬢ »Srakild framställning av beställare, redare eller skeppsbyggare,,

..F." Slelsen granska ritning som avses i 18 § samt avge det

sjotartsslyretsrn �~

anledning med Iiansyn til! bestamraelsertia i da�~�~

vart, s��

utfärdas med stöd av lagen.

'"®Rftnin« rörartde maskineri, utrustnillg eller särskild anordning on,b«
skall gmSskas även pä framställning av hllverkare.

20 §.

c

ni'isi'^erarfarlyg, oavsett dräktighet, och annat svenskt farfe

JI, bi-idtodräkligliel av minst 20 registerton skola ha tillsynsLok.

Om illsynsförrättning. om anmärknmg som framkommit Aäd U l sj-nsfät-

.⬢mninfr och om åtaärd som vidtagits med anledning av anmarkmngenskall

öSSsmanneS göra anteckning i tillsynsboken och lämna underräjd.

se till sjöthrtsstyrelsen och fartygets redare eller den som i rcdarm siade

brukar fartyget.

8 KAP.

Förbild mot njdtjandc

1§-

Förekommer skälig anledning antaga,

att fartyg icke är sjövärdigt för resa i avsedd fart,

, ,, ,

, .j,;]..,

att fartyget i väsentligt avseende brister i fråga om skyddet mot

och olycksfall,

att det icke är behörigen lastat eller barlastat,

att det medför passagerare utöver det högsta tillåtna antalet, el er

att det icke är bemannat på betry^ggande sätt,

må fartygels resa förbjudas i avbidan på rättelse.

\

�&T allenast fråga om brist i arbetsinrättning eller

/;�~naE rak

stället förbud meddelas att begagna inrättningen eller redskape

lelse vidtagits.

_

^ rrfi fär

Resa må jämväl förbjudas, om fartyg icke hålles tillgengUD

förrättning eller om fartyg, som enligt denna lag skall ha far P - '

fartygs- eller fvibordscertihkat, saknar gällande sådant eertui 'a >

Förbud enligt 1 § må meddelas av sjöfartsstyrelsen, statens

. j j;.,

tion och annan tillsynsmyndighet som Konungen bestamme ⬢

må sadant förbud meddelas även av svensk konsul som

tillsyn av fartyg. Förbud enligt 1 § andra stycket må dårjainte

myndighet som avses i 1 kap, 5 § samt, oberoende av

mnsnl. Beslut av annan än sjöfartsstyrelsen skall genast u

^

relsen för godkännande.

h de

Beslutet slmll innehålla uppgift om skälen för förbudet OCB

om skola vidtagas för rättelse. Avskrift av beslutet

'

i-edaren eller den som i redarens ställe brukar fartyget, befalh-

¬

background image

il''

1965 . Nr 719

1551

1;

'I

;!'

lU

iP

i i-v

i "kli

iijiili

i.' :⬢

i ' ⬢:f

i- H f

Ni

; ⬢ i . I

' I ⬢ ⬢

TQ {örljudet avser utländskt fartyg, diplomatisk eller konsulär representant

för det land där fartyget hör hemma,

3 §;

Pen som inom riket meddelat beslut enligt 1 §, avseende förbud mot

fartvgs resa, skall genast göra anmälan om beslutet till polismyndighet,

penna skall v idtaga de ätgärder som erfordras för att hindra fartygets av-

^^Anniälan skall göras även till tullmyndighet och lotsmyndighet. På dessa

myndigheter a nkommande förrättning för fartygets resa skall inställas så

länge förbudet gäller.

Gäller forbude t svenskt fartyg som befinner sig utom riket, äger svensk

konsul till förhindrande av resan avfordra fartygets befälhavare för far­

tyget gällande nationalitetshandling,

4§.

Har fartygs avgång hindrats till följd av förbud, som meddelats av annan

myndighet än sjöfartsstyrelsen och ej godkänts av styrelsen, är staten, om

skälig anledning till förbudet finnes icke ha förelegat, sk3ddig att ersätta

den skada som må ha vållats genom förbudet.

Talan om ersättning enligt första stycket skall väckas vid Stockholms

rådhusrätt in om två år från den dag då förbudet meddelades. Försummas

det, är talan förlorad.

9 KAP.

�&ligganden f�r redare, hefälliavarcn m. fl. till tryggande av säkerheten

k;l

Enligt vad i sjölagen stadgas åligger det befälhavaren att tillse, att far-

. .I

lygri är i behörigt skick med avseende på sjövärdighet, anordningar till

förebyggande av ohälsa och olycksfall, lastning och bemanning.

2§.

Redare eller den som i redarens ställe brukar fartj'get skall tillse att far-

Jget under går tillsyn enligt 7 kap.

hedare eller beställare av fartyg skall tillse att ritning som avses i

' ⬢''P-18 § ges in till sjofartsstj'^relsen inom föreskriven tid.

Ri

3§.

den^

den som i redarens ställe brukar fartyget, befälhavaren och

leder arbete ombord skola iakttaga allt som med hänsyn till

tord ^

och de förhållanden, under vilka arbetet bedrives, samt om-

Kn

ålder, yrkesvana och övriga förutsättningar för arbetet skäli-

för att forebj'-gga att ombordanställd ådrager sig ohälsa

drabbas av olj'cksfall däri.

r?,. ^ ^l^lld är pliktig att använda befintliga skyddsanordningar,

' åenna lag eller föreskrifter som utfärdas med stod av lagen

l^httaga tillbörlig försiktighet och, i vad på honom ankommer,

ar sk via^

förekommande av ohälsa eller olycksfall. Ombordanställd

Vårda

»^i^vända personlig slcyddsutrustning under arbetet och yäl

. ⬢ . r'

i'k

⬢T! il

'⬢'⬢i-

'S t i

⬢ilN:'

hj

if

⬢Il

¬

background image

1965 - Nr 719

15^2

4 g.

, ,m-heter som åvila tillverkare och försäljare av

f

frrtekniska anordningar sam den som upplåter till K

redskap och

sridana anordningar stadgas i arbetarskyddsla«;

gagnande cliei ms ^

^

voil tillse att de omh or dans tällda erhålla tiUracklis att

f u-od"l-oTHan skall jämväl ha nppsikt över hälsovårds- och bostadstör,

hållanden ombord.

^ ^

�~

rinn som i redarens ställe lirukar fartyget samt ktä!-

Redare

<

ombord skola lämna eller låta lämna lil sjni-

havaren

vid tillsynsförrättning och lamna varje u pply,

Sng st l.eSär?s vUl Cörrättmngen. ^

1 11

vesn anträdes skaffa sig den kännedom om k-

.tfsoirhattölcrrä^ åiriumna fullgöra sl nJ ål ggandeu

säkerheten pa fnrtyget.

nnträdes skaffa sig erforderlig kämtdotii

oSivlt

rmilggnlug.^- oc. l�~röl,»�~l..n.l

fartygets Ijrandsläckumgsanordm^^^^^^

forsorg, i den mån det urn#

ll^:Slf.il.nS'c r?tötu'toXlltkS;ao. o�� far,,cu-

resa anträdes.

ö S-

Innan resa anträdes skall farlygct göras sjöklart.
Därvid skall befälhavaren särskilt tillse, att

nrfnrderli^i

a) tillräckligt med proviant, vallen och läkemedel saml eilorOer .

kort och nautiska publikationer medföras på fartyget,

v-.^,,in-tsrodshp

h) signalapparater, lanternor, nautiska "^^trument har

och övrig utrustning för säkerheten ombord äro klara

^

c) manöver- och kontrollorgan äro klara tiU oraedelbm

d) fartyget icke är nedlastat utöver tillämpligt laslmarim,

c) erforderlig barlast intagils,

'ti-ar

'

f) lasten behörigeii stuvats ocli betryggande

_ g jiada P »

att last eller barlast förskjuter sig eller eljest astndkomn
Iiordvarande eller på fartyget,

. ^ inrattnka'^'^

g) last eller annat icke belamrar fartygets ntrnstnmo,

_

redskap eller försvårar fartygets navigering,

coint

b) slceppsluckorna hehörigen tillslutits ocli

(läck, skott och hordläggning av belvdclsc för sjövaicio

OO

O

^

.

betryggande sält.

.

4 tinuö^'^;^^

Maskinchefen ansvarar för alt farlygels maskinen

läggningar och inrättningar är i behörigt skick, att

prfonI'^^{''T,.i^^

nmgsanordningar äro klara till omedelbart bruk sam -

Vk

nodcnhetcr för maskineriets drift finnas ombord. Det

all lämna befälhavaren uppgift om den mängd dnvmci

drift som medföres.

'

9 §.

..unn.:iC^y

Befälhavaren skall tillse alt den tillsynshok som

ccrtifikal som ntfärdals för fartyget med stöd aV den

¬

background image

1965 ⬢ Nr 719

I553

1 jj /,]ias l illgängliga vid tillsynsförrättning. Måste fartyget �verges, skall

rlälhavaren om möjligt sörja för att dessa handlingar bringas i säkerhet.

Ei

förvägras alt taga del av innehållet i tillsynsboken, såvitt

lians rätt är beroende därav.

10 §.

Har olycksfall nndcr skeppstjänst medfört dödlig utgång eller svårare

. ppjskada eller samtidigt drabbat flera personer eller är olycksfall eller

plJsglllmd under skeppstjänst eljest av sådan beskaffenhet att det kan

pjgrfas vara av väsentlig betydelse att det kommer till tillsynsmyndig­

hetens Imnnedom, skall befälhavaren utan dröjsmål eller, om fartyget

hefjnner sig till sjöss, genast efter anlcomsten till hamn underrätta statens

farty"sir»speklion eller, om fartyget är utomlands, närmaste svenske kon­

sul om olycksfallet eller tillbudet. Detsamma gäller om skada uppstått eller

ättfärd vidtag its som är av betydelse för fartygets sjövärdighet.

Om befälhavarens skyldighet att till sjöfartsstyrelsen anmäla vissa hän­

delser ombor d finnas bestämmelser i sjölagen.

11 §.

Bestämmelserna i 2�10 §§ gälla icke utländskt fartyg.

10 KAP.

Ajas>tarsbestämmelser

1 §.

Underlåter r edare eller den som i redarens ställe brukar fartyget att tillse

att fartyget undergår tillsyn enligt 7 kap., domes till dagsböter eller fängelse

1 högst sex m ånader.

2 §.

Myttjas fartyg till sjöfart utan att ha i denna lag föreslcrivet certifikat el-

kri strid mot bestämmelse i sådant certifikat eller nyttjas fartyg till sjö-

l^art u tan. att vara försett med lastmärke, om sådant är föreskrivet, domes

hefälliavarcn till dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

3 §⬢

hakttager befälhavare icke de föreskrifter om minimibesättning, som

|"^ed s töd av denna lag fastställts att gälla för fartyget, domes till dags-

oter e ller fä ngelse i högst sex månader.

Oarning som avses i första stycket skall icke medföra ansvar, om

lämplig person som varit kvalificerad till befattningen icke kunnat erhållas

kesökla hamn och detta föranlett att de uppställda fordringarna

ft "^kfilcation hos medlem av minimibesättning icke blivit uppfyllda

för ^'iss t jänst ombord.

i

4 §.

r

bole^'^if ^^^^^kavare mot nyttjandeförbiid enligt 8 kap. 1 §, domes till dags-

!

1* eller fän gelse i högst sex månader.

i

W

5 §.

I

baihe

niedverkat till gärning som avses i 1-^ §§, gäller 23 kap. brotts-

¬

background image

1554

ren som olovligen och utan giltigt skäl borttager skyddsa...

eller sätter den ur bruk, domes till dagsböter.

,

7 §.

Lämnar nägon uppsdtligen ti]ls3msm3''ndighet oriktig iipptrift fx

hålla certifikat enligt denna lag eller alt få sådairt cerlifikal forS^

mes till dagsböter.

dö-

Den som uppsåtligen lämnar lills3msinyiidigliet oriklig upD^iff ⬢ ,

om åtgärd, varom tillsynsmyndigheten givit anvisning, döS tiiJ
böter.

"

s-

Den som försummar vad som åligger honom enligt 9 kap. 2 S -inrir .

ket, 5 § eller 7�10 §g, domes till dagsböter.

9 §.

Bryter någon mot 1 kap. 9 §, domes, om gärningen ej är att anse

ämbetsbrott, till dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

10 §.

Till straff enligt denna lag må ej dömas om strängare straff för särnm"-

en stadgas i brottsbalken eller sjölagen.

®

11 §.

I fraga om mål om ansvar enligt denna lag eller föreskrift som u llärfo

med stod av lagen äga bestämmelserna i 313 och 328 §§ sjölagen w olm

rande tillämpning,

11 KAP.

Besvär m. m,

^ §

öeslut enligt denna lag av tills3msm3'-ndigltet, som ej arcenlri'

genom besvär hos'sjöfartsstyrelsen,

lämif Im

stycket skall, om ej annat anges i besldf.

lieqv-ii- n

intill dess ⬢sjc)fartsst3TeIsen i anledning av

äes^ar eller eljest annorlunda förordnar.

2 §

skalWvrpu!��r"^^^?^^ Ijcsvär kommit under sjöfartsstyrelsens

'l-'i

Vvs"Jl°h\2r°^C^'" ' ''

kk^^ifde bpsh'Tf^^

förskjuta kostnaden därför.

OeshUet skall

han slutligt bära denna

vad mån försl-ii^Pt

hänsyn till omständigheterna

Konuti"en förnli

??

återbetalas till klaganden. ,

,1,,.

het skall bcstSima?''^

gmnder kostnad som avses i an dr-

myndigbet"Lm^^li

hag av sjöfartsslyrelsen cllcr av

förvaltningsmymdigbet. föres t.alan g e«

lända lin eft^rrS^n^^ heslutet, skall det utan binder av anfarJ^

""rättelse, intill dess Koiuingcn annorlunda förord""^

¬

background image

19G� * Nr 719

1555

4 §.

Ytterligare föreskrifter for tillämpningen av denna lag meddelas av

Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av sjofartsstyrelsen.

penna lag träder i kraft den 1 januari 1966, då lagen den 16 oktober

1914 (nr 349) om tillsyn å fartyg skall upphöra att gälla.

Tillslånd, förbud eller annat dylikt beslut som meddelats med stöd

av äldre lag äger giltighet, till dess den därför bestämda tiden utgår eller,

om beslu tet meddelats utan begränsning till viss tid, sjöfartsstyrelsen

äterkallar d etsamma.

Förekommer i lag eller författning hän\dsning till stadgande som ersatts

öenom bestämmelse i nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

^ Beträffande fartyg, till vilket kölen sträckts före lagens ikraftträdande,

"älla följan de särskilda bestämmelser:

a) Fartyg med en bruttodräktigbet av lägst 100 registerton, som ej är

passagerarfartyg, skall första gången undergå sjövärdighetsbesiktning på

lid s om följer av äldre bestämmelser och därefter i enlighet med bestäm­

melserna i den nya lagen. Sådant fartj^g skall första gången undergå mel-

lanbesiklning vid d en tidpunkt då farty^get enligt äldre bestämmelser skulle

ha un dergått sådan förnyad sjövärdighetsbesiktning som enligt 16 § första

slyckel b) lagen om tillsyn å fartyg skall ske vid utgången av halva den

stadgade mellantiden, och därefter i enlighet med hestämmelserna i den nya

lagen.

b) Passag erarfartyg skall första gången undergå sjövärdighetsbesiktning,

när tiden för gällande pas sagerar fartygscertif ikat utgår, och därefter i

enlighet med b estämmelserna i den njm lagen.

c) Fartcertifikat må för tiden intill dess sjövärdighetsbesiklning skall ske

första gå ngen efter lagens ilvjaftträdande utfärdas på grundval av under­

sökning, vid vilken utrönts att fartyget är i tillfredsställande skick med

känsyntill den fart i vilken det nyttjas eller avses att nyttjas.

d) Fartyg som enligt äldre bestämmelser icke behövt vara försett med

lastmärke må till den 1 januari 1968 nyttjas till sjöfart utan att ha så­

dant lastmärke å sätt och utan att ha fribordscertifikat.

. e) Tillsyns bok skall finnas på fartyget senast den dag då fartyget tages

1 bruk efter att första gången ha undergått tillsynsförrättning enligt den

lagen.

Det all a som vederbör hava sig hörsamJigen att efterrätta. Till yttermera

^isso hava Vi d etta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

låtit.

Stockholms slott den 19 november 1965.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

^kommunikationsdepartementet)

G�STA SK OGLUND

^5SOOO. Svensk förfaKningssamling 1965, Nr 7 19

¬

background image

^^'^⬢A-^orslcdt&Soner

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.