SFS 1962:248

620248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

'Ml

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

J962 • Nr 248 och 249

Utkom frin trycket den 15 juni 1562

Nr 248

Lag

om ändrin g i arbetarskyddslagen den 3 januari 1949 (nr 1);

given. Stockholms slott den 6 fani 1962.

I'i GUSTAF ADOLF, tn c d Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

V e n d c s Konung, göra r e t e r 1 i g t: att Vi, med riltsdagenK funnit

god förordna, att 30 och 37 §§ arbetarslvyddslagen den 3 januari 194fF

skoJa upp hora a tt gälla samt all 19, 20, 34, 02, 04 och 73 §§ samma lag skola

crhllla ändrad lydelse pä sätt nedan angives.

19

Arljelstagare sk all åtnjuta erforderlig ledighet för nattvila. I donna ledig­

het ska ll ingå tiden mellan klockan 24 och Idockan 5.

Frän vad sål unda stadgats må avA'ikelse ske, där visst arbete med hänsyn

till sin nat ur, allmänhetens behov eller annan särskild omständighet måste

forlgå jämväl nattetid eller eljest hedrivas å tid före klockan 5 eller efter

klockan 24. H ar natur- eller olyckshändelse eller annan omständighet, som

ej kunnat förutses, vållat avbrott i driften eller ock medfört överhängande

fara för så dant avbrott eller för skada ä liv, hälsa eller egendom, må ock

arbetstagare, i den mån det är nödigt med hänsyn till berörda förhållande,

användas till arbete ä tid mellan klockan 24 och klockan 5,

Arbetstagare i överordnad ställning må, där så finnes påkallat, använda.s

till arbete å t id mellan klockan 24 och klockan 5 utan hinder av vad i första

slyckcl är stadgat.

20

kur sär.skilda skäl föranleda därtill, må arbetarskyddsslyrelsen medgiva

filt arbetstagare användes till arbete å tid mellan klockan 24 och klockan 5

'

idsträckning än som följer av bestämmelserna i 19 §.

badant undantag "

uppkomma därigenom.

bVmna må

34

eller stenbrott.

i första stycket stadgas avser icke arbetstagare i överordnad ställ-

ninff

o. som ej utför kroppsarbete,

maeiarskyddsstyrelsen äger medgiva, att kvinna utan hinder av bestäm-

arW

stycket må användas till sjukvårdsarbete eller annat

vrkp n •

tillfälligt arbete, som antingen står i samband med kvi

VrkesiitiiU i •

arneic, som anun^L

fJ^^Jildmng eller icke är kroppsarbete.

socialt

innans

'

nskr 349.

.SocnsA- fil rfuUiiingsmmliiifj /9C2. Nr 24S och 249

• !

.. : .'- I

•i

1 SM

•n-H

, j5 i

• f j. t

. .•.-'S -r

•*

: •

;v

»• M

!l

i\ I;

•; Si

•:Ä

i"

r

. . . > ..

. • " •

1-

...1. .•

"T! • •

. • r

t

\

i •

il •:

t"

. . . > ..

. • " •

1

...1.

"T! •

. •

.

•• •'! • K

t!'

•iaii®

ir

•fi®

M i

yi

j ,3

i • V.

j

••'ii

Cl

i .1!

lit

Sir

T: ti Ifi

fib

t

¬

background image

1962 - Nr 218 och 24.9

. 62 g.

i v))pts"h-ai-c, som anviindcr minderårig- eller kvinna tiil ni-r i

,.,rti?änV,ncise i 2:1, 24 25, 27, .20, 31, 32, 3.3 cllev .34

slvckel, straffes nicd dagslmtei.

.33 .

H'lr förseelsen

femtio kronor.

64 g.

.

Försimimar arbetsgivare all fullgöra anmälningsskyldighet,

'ms i 31 eller 33 g, dömcs till iudcr fran ocli med fem till, och m ed |3' ^

fa-otior- Har arbetsgivare eller annan for arbetsgivarens räkning Ji r <

vetande lämnat oriktig nppgift ' anmalan, som avses i nammk

straffes med dagsböter.

'

|

7o

>

över arbclarskvddsstyrelscns bcsUit i ärende, som avses i 23 2=1 o- '

30, 31 dier 33

§ tredje stycket eller 70 § andra stycket, niå klao^';i

föl-as.

• :

Talan mot —

ämbetsverks beslut.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Det alla som vederbör hava sig liörsaniligen att eftcrrätta. Till ylieen >

vi.s,so hava Vi detta med egen hand imclerskrivil och med Värt kuno], ji-

bekräfta låtit.

^

Slnckholms slott den O jn ni 1902.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Soeialdcpartomcntcl)

TORSTEX h'tissw

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.