SFS 2016:963 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

160963.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5 kap. 1 och 5 §§ och 6 kap. 1 §

fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

3

Transportstyrelsen utövar, om något annat inte anges, tillsyn enligt

denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen när det
gäller

1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och säkerhetsorgani-

sation,

2. säkring av last som ännu inte har förts ombord,
3. rederiers säkerhetsorganisation,
4. arbetsmiljön ombord, och
5. arbets- och levnadsförhållandena ombord.
När det gäller inspektion enligt 8 § utövas tillsyn även av Kustbevakningen

i den utsträckning som Transportstyrelsen beslutar i samråd med Kustbevak-
ningen.

I frågor som avser arbetsmiljön samt arbets- och levnadsförhållandena om-

bord avser tillsynen även sjömanslagen (1973:282), arbetsmiljölagen
(1977:1160), mönstringslagen (1983:929), lagen (1998:958) om vilotid för
sjömän och lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart samt föreskrifter
som har meddelats med stöd av dessa lagar. Vid tillsyn av lagen om arbetstid
vid inlandssjöfart avses med fartyg i denna lag även flytande utrustning.

Tillsynen ska också avse de delar av Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärde-
ring, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphä-
vande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning
(EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direk-
tiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG som omfattas av

1 Prop. 2015/16:189, bet. 2016/17:TU3, rskr: 2016/17:28.

2 Jfr rådets direktiv 2014/112/EU av den 19 december 2014 om genomförande av det
europeiska avtal om arbetstidens förläggning i vissa avseenden vid transporter på inre
vattenvägar, som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organi-
sation (ESO) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), i den ursprungliga
lydelsen.

3 Senaste lydelse 2012:96.

SFS 2016:963

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:963

tillsynsansvar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av arbetsmiljö-
lagen (1977:1160).

Tillsyn enligt tredje och fjärde styckena utövas såvitt avser arbetsmiljön i

samverkan med Arbetsmiljöverket.

Bestämmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedelslagen

(2006:804).

5 §

Besiktningar ska göras främst för att

1. undersöka om ett fartyg är sjövärdigt,
2. undersöka om fartyget är lämpligt att användas som passagerarfartyg,
3. bestämma fartygets minsta tillåtna fribord,
4. undersöka om fartygets säkerhetsorganisation överensstämmer med re-

deriets säkerhetsorganisation, och

5. undersöka efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (1998:958) om vilo-

tid för sjömän och lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart.

6 kap.

1 §

4

Ett fartygs resa får förbjudas, om det finns skälig anledning att anta att

1. fartyget inte är sjövärdigt för en resa i den avsedda farten eller zonen,
2. fartyget i något väsentligt avseende har brister i skyddet mot ohälsa,

olycksfall eller otrygghet i fråga om arbets- och levnadsförhållanden,

3. fartyget inte är lastat eller barlastat på ett betryggande sätt,
4. fartyget medför fler passagerare än det högsta tillåtna antalet,
5. fartyget inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan,
6. rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation en-

ligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller
enligt förordning (EG) nr 336/2006,

7. bestämmelserna i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän eller lagen

(2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart inte följs och detta innebär en
uppenbar fara för sjömännens eller arbetstagarnas hälsa och säkerhet,

8. väder- eller sjöförhållandena är så ogynnsamma att resan skulle innebära

allvarliga risker för människor eller miljön,

9. fartyget inte uppfyller föreskrivna krav på märkning med IMO-identifi-

kationsnummer, eller

10. fartyget inte uppfyller föreskrivna krav på sådana handlingar med far-

tygshistorik som ska finnas ombord på fartyget.

Om det är fråga endast om brister i anordningar för arbetet eller i arbetsred-

skap får i stället användningen av anordningarna eller redskapen förbjudas
tills rättelse har skett.

Likaså får, i stället för förbud enligt första stycket, användningen av en viss

lokal, arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst ämne förbjudas tills
rättelse har skett om det finns skälig anledning att anta att användningen inne-
bär risk för ohälsa eller olycksfall.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2016.

4 Senaste lydelse 2013:986.

background image

3

SFS 2016:963

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.