SFS 2018:1088 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2018:1088 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
SFS2018-1088.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om fartygssäkerhetslagen

(2003:364)

dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 1 a, 1 b och 7 §§, 5 kap. 7 § och 7 kap. 11 och

11 a §§ och rubriken närmast före 3 kap. 1 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 21 a §, av följande lydelse.

1 kap.
5 §
3 Med erkänd organisation avses i denna lag en organisation som har

erkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder

för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg.

Med erkänt klassificeringssällskap avses i denna lag ett sällskap som har

erkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav för fartyg i

inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av

direktiv 2006/87/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 kap.
1 §
4 Ett svenskt fartyg som har ett skrov med en största längd av minst

15 meter eller är ett passagerarfartyg ska ha ett fartcertifikat. Fritidsfartyg

behöver dock ha fartcertifikat endast om den största längden hos skrovet

överstiger 24 meter.

Ett fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används ute-

slutande för statsändamål och inte för affärsdrift behöver inte ha fartcertifikat.

Transportstyrelsen får befria ett fartyg från skyldigheten att ha fartcertifikat,

om ett passagerarfartygscertifikat har utfärdats för fartyget enligt 2 §.

Fartyg och flytande utrustning som har något av de certifikat som anges i

1 a § första stycket behöver inte ha något fartcertifikat vid trafik på inre

vattenvägar.

1

Prop. 2017/18:166, bet. 2017/18:TU16, rskr. 2017/18:346.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om

tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om

upphävande av direktiv 2006/87/EG.

3

Senaste lydelse 2013:986.

4

Senaste lydelse 2017:306.

SFS 2018:1088

Publicerad

den 21 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1088

Unionscertifikat för inlandssjöfart
1 a §
5 Följande fartyg ska när de trafikerar inre vattenvägar ha ett unions-

certifikat för inlandssjöfart eller ett certifikat utfärdat i enlighet med artikel 22

i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen:

1. passagerarfartyg,

2. bogserfartyg och skjutbogserare som är avsedda att bogsera, sidobogsera

eller skjuta på antingen sådana fartyg som avses i 3 eller flytande utrustning,

och

3. andra fartyg som har en längd av minst 20 meter, eller för vilka pro-

dukten av längd, bredd och djupgående ger en volym på minst 100 m3.

Flytande utrustning ska också ha något av de certifikat som anges i första

stycket vid trafik på inre vattenvägar.

Certifikatet ska medföras ombord i original.

1 b §6 Svenska fartyg eller svensk flytande utrustning som endast trafikerar

svenska vattenvägar utan förbindelse med en vattenväg i någon annan med-

lemsstat i EU via en inre vattenväg behöver inte ha något sådant certifikat

som anges i 1 a § första stycket.

7 §7 Ett fartyg som ska ha fribordsmärken enligt 5 § ska också ha ett fri-

bordscertifikat. Fartyg som har något av de certifikat som anges i 1 a § första

stycket behöver inte ha något fribordscertifikat.

5 kap.
7 §
8 Ett fartyg som har besiktigats enligt 6 § ska besiktigas om det har

genomgått någon större ombyggnad, reparation eller förnyelse eller har

skadats på ett sätt som kan inverka menligt på sjövärdigheten. En sådan be-

siktning ska göras inom tre månader från det att ombyggnaden, reparationen

eller förnyelsen har avslutats. För fartyg som har ett unionscertifikat för

inlandssjöfart ska en besiktning, i stället för inom den tid som anges i andra

meningen, göras innan fartyget gör någon ny resa.

21 a § Om ett unionscertifikat för inlandssjöfart har ersatts av ett nytt ska

fartygets ägare eller redare på uppmaning av tillsynsmyndigheten återlämna

det ersatta certifikatet till myndigheten.

7 kap.
11 §
9 Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd organisation att utfärda

och förnya andra certifikat än unionscertifikat för inlandssjöfart och att i

sådant syfte fastställa minsta tillåtna fribord.

Innehållet i överlåtelsen ska regleras genom ett avtal. Avtalet får innehålla

en begränsning av statens rätt att kräva ersättning från organisationen för

skadestånd som staten ålagts att betala på grund av organisationens vållande.

En sådan begränsning ska vara förenlig med vad som anges i detta avseende

i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009

om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspek-

tioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verk-

samhet i förbindelse därmed, i lydelsen enligt kommissionens genomförande-

direktiv 2014/111/EU.

5

Senaste lydelse 2013:986.

6

Senaste lydelse 2013:986.

7

Senaste lydelse 2013:986.

8

Senaste lydelse 2013:986.

9

Senaste lydelse 2017:306.

background image

3

SFS 2018:1088

11 a §10 Transportstyrelsen får överlåta åt ett erkänt klassificeringssällskap

att utfärda och förnya unionscertifikat för inlandssjöfart. Om fartyget ute-

slutande trafikerar inre vattenvägar i Sverige, får Transportstyrelsen i stället

överlåta uppgifterna åt en erkänd organisation.

1. Denna lag träder i kraft den 7 oktober 2018.

2. Certifikat som har utfärdats med stöd av äldre bestämmelser gäller till

och med de datum som följer av de bestämmelserna eller av beslutet om

utfärdande.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

10

Senaste lydelse 2013:986.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.