SFS 1994:1028 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 1994:1028 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
SFS 1994_1028 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988_49)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1028
Utkom från trycket
den 28 juni 1994

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 5 och 7 §§ samt 13 kap.

5 § fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall ha följande lydelse.

12 kap.

5 § Ingen får dömas till ansvar enligt denna lag, om gärningen är belagd

med strängare straff i brottsbalken eller sjölagen (1994:1009).

7 § Mål om ansvar och förverkande enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen handläggs av domstol som är
behörig enligt bestämmelserna i 21 kap. 1 och 5 §§ sjölagen (1994:1009).

1

Prop. 1993/94: 195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2139

background image

SFS 1994:1028

13 kap.

5 § Bestämmelser om befälhavarens skyldighet att anmäla vissa händel-
ser ombord till Sjöfartsverket finns i sjölagen (1994:1009).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri-

va skyldighet för redare och befälhavare att anmäla

1. inträffade olycksfall eller olyckstillbud eller sjukdomsfall utöver vad

som anges i sjölagen,

2. uppkomna skador eller vidtagna åtgärder som har betydelse för ett

fartygs sjövärdighet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

2140

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.