SFS 2019:43 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2019:43 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
SFS2019-43.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:UGNDTF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:EDLGDL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:JGKPBB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 21 februari 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 1, 17 och 19 �� fartygs-<br/>s�kerhetslagen (2003:364) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 kap. <br/>1 �</b>2 Transportstyrelsen ut�var, om n�got annat inte anges, tillsyn enligt <br/>denna lag och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen n�r <br/>det g�ller </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och s�kerhets-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">organisation, </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. s�kring av last som �nnu inte har f�rts ombord,<br/>3. rederiers s�kerhetsorganisation,<br/>4. arbetsmilj�n ombord, och<br/>5. arbets- och levnadsf�rh�llandena ombord.<br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">f�reskrifter om i vilken utstr�ckning tillsyn enligt 8 � f�r ut�vas �ven av <br/>Kustbevakningen. </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�gor som avser arbetsmilj�n samt arbets- och levnadsf�rh�llandena </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ombord avser tillsynen �ven sj�manslagen (1973:282), arbetsmilj�lagen <br/>(1977:1160), m�nstringslagen (1983:929), lagen (1998:958) om vilotid f�r <br/>sj�m�n och lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssj�fart samt f�re-<br/>skrifter som har meddelats med st�d av dessa lagar. Vid tillsyn av lagen om <br/>arbetstid vid inlandssj�fart avses med fartyg i denna lag �ven flytande <br/>utrustning. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsynen ska ocks� avse de delar av Europaparlamentets och r�dets f�r-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, <br/>utv�rdering, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), inr�ttande <br/>av en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG och <br/>upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens f�r-<br/>ordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommissio-<br/>nens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG som <br/>omfattas av tillsynsansvar enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av <br/>arbetsmilj�lagen (1977:1160). </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsyn enligt tredje och fj�rde styckena ut�vas s�vitt avser arbetsmilj�n i </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samverkan med Arbetsmilj�verket. </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2006:804). </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:F�U4, rskr. 2018/19:130. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2016:963. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2019:43 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 26 februari 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2019:43 </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>17 �</b>3 Den som verkst�ller en tillsynsf�rr�ttning enligt denna lag, enligt <br/>f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller enligt f�rordning <br/>(EG) nr 336/2006, eller som bitr�der vid en s�dan f�rr�ttning, har r�tt att f� <br/>tilltr�de till fartyget, eller till lastb�rare som har skiljts av f�r sj�transport <br/>men inte lastats ombord p� fartyget, och att g�ra de kontroller och under-<br/>s�kningar och ta de prov d�r som han eller hon beh�ver, samt att ta del av <br/>de handlingar om fartyget som finns ombord. F�r uttagna prov l�mnas inte <br/>n�gon ers�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Om last i en lastb�rare inte har s�krats tillr�ckligt eller har s�krats p� ett </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">s�dant s�tt att lastb�raren ombord p� ett fartyg kan orsaka allvarlig skada p� <br/>person eller egendom, f�r f�rr�ttningsmannen hindra att lastb�raren f�rs <br/>ombord p� fartyget. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Vid f�rr�ttningarna ska det om m�jligt undvikas att fartyget f�rdr�js eller </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">att n�gon annan ol�genhet uppkommer. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>19 �</b> N�r Kustbevakningen ut�var tillsyn enligt vad som s�gs i 1 � andra <br/>stycket eller bitr�der enligt 18 �, har tj�nstem�n vid Kustbevakningen, <br/>ut�ver vad som anges i 17 �, de medel f�r att genomf�ra tj�nste�tg�rder som <br/>f�ljer av 6 kap. kustbevakningslagen (2019:32). </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2019. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Jonas Ragell <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2009:59. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364)

Utf�rdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 1, 17 och 19 �� fartygs-
s�kerhetslagen (2003:364) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.
1 �
2 Transportstyrelsen ut�var, om n�got annat inte anges, tillsyn enligt
denna lag och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen n�r
det g�ller

1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och s�kerhets-

organisation,

2. s�kring av last som �nnu inte har f�rts ombord,
3. rederiers s�kerhetsorganisation,
4. arbetsmilj�n ombord, och
5. arbets- och levnadsf�rh�llandena ombord.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om i vilken utstr�ckning tillsyn enligt 8 � f�r ut�vas �ven av
Kustbevakningen.

I fr�gor som avser arbetsmilj�n samt arbets- och levnadsf�rh�llandena

ombord avser tillsynen �ven sj�manslagen (1973:282), arbetsmilj�lagen
(1977:1160), m�nstringslagen (1983:929), lagen (1998:958) om vilotid f�r
sj�m�n och lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssj�fart samt f�re-
skrifter som har meddelats med st�d av dessa lagar. Vid tillsyn av lagen om
arbetstid vid inlandssj�fart avses med fartyg i denna lag �ven flytande
utrustning.

Tillsynen ska ocks� avse de delar av Europaparlamentets och r�dets f�r-

ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utv�rdering, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), inr�ttande
av en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG och
upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens f�r-
ordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommissio-
nens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG som
omfattas av tillsynsansvar enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av
arbetsmilj�lagen (1977:1160).

Tillsyn enligt tredje och fj�rde styckena ut�vas s�vitt avser arbetsmilj�n i

samverkan med Arbetsmilj�verket.

Best�mmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-

lagen (2006:804).

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:F�U4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2016:963.

SFS

2019:43

Publicerad
den

26 februari 2019

background image

SFS

2019:43

2

17 �3 Den som verkst�ller en tillsynsf�rr�ttning enligt denna lag, enligt
f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen eller enligt f�rordning
(EG) nr 336/2006, eller som bitr�der vid en s�dan f�rr�ttning, har r�tt att f�
tilltr�de till fartyget, eller till lastb�rare som har skiljts av f�r sj�transport
men inte lastats ombord p� fartyget, och att g�ra de kontroller och under-
s�kningar och ta de prov d�r som han eller hon beh�ver, samt att ta del av
de handlingar om fartyget som finns ombord. F�r uttagna prov l�mnas inte
n�gon ers�ttning.

Om last i en lastb�rare inte har s�krats tillr�ckligt eller har s�krats p� ett

s�dant s�tt att lastb�raren ombord p� ett fartyg kan orsaka allvarlig skada p�
person eller egendom, f�r f�rr�ttningsmannen hindra att lastb�raren f�rs
ombord p� fartyget.

Vid f�rr�ttningarna ska det om m�jligt undvikas att fartyget f�rdr�js eller

att n�gon annan ol�genhet uppkommer.

19 � N�r Kustbevakningen ut�var tillsyn enligt vad som s�gs i 1 � andra
stycket eller bitr�der enligt 18 �, har tj�nstem�n vid Kustbevakningen,
ut�ver vad som anges i 17 �, de medel f�r att genomf�ra tj�nste�tg�rder som
f�ljer av 6 kap. kustbevakningslagen (2019:32).

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2019.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:59.

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.