SFS 1995:68 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

SFS 1995_68 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988_49)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

60

SFS 1995:68

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 3 § fartygssäkerhets-

lagen (1988:49) skall ha följande lydelse.

13 kap.

3 § Ett beslut enligt denna lag som inte skall underställas någon får
överklagas

1. hos Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en myndighet som

inte är central förvaltningsmyndighet,

2. hos regeringen, om beslutet avser ett fartygs bemanning eller ett

medgivande enligt 5 kap. 12 § andra stycket och har meddelats av en
central förvaltningsmyndighet,

3. hos allmän förvaltningsdomstol i andra fall än som avses i 1 och

2.

Ett provisoriskt beslut om minimibesättning får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

SFS 1995:68

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus

(Kommunikationsdepartementet)

61

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.