SFS 1995:1087 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

SFS 1995_1087 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988_49)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1989

SFS 1995:1087

Utkom från trycket
den 26 september 1995

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utfärdad den 7 september 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 7 § fartygssäkerhets-

lagen (1988:49) skall ha följande lydelse.

12 kap.

7 §2 Mål om ansvar och förverkande enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen handläggs av
domstol som är behörig enligt bestämmelserna i 21 kap. 1 och 8 §§
sjölagen (1994:1009).

1

Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362.

2

Senaste lydelse 1994:1028.

background image

SFS 1995:1087

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INESUUSMANN

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

1990

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.